RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dieselmoottorien ja kaasumoottorien aiheuttamat päästöt (vuoteen 2013 asti)

Dieselmoottorien * ja kaasumoottorien * aiheuttamia päästöjä koskevien teknisten määräysten yhdenmukaistaminen tukee Euroopan (EU) toimintaa ilmanlaadun parantamiseksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 2005/55/EY luetellaan kaasumaisten epäpuhtauksien ja hiukkaspäästöjen sekä pakokaasujen opasiteetin raja-arvot, joiden noudattaminen on dieselmoottorien * ja kaasumoottorien * sekä näillä moottoreilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnän ehtona. Tällä tavoin direktiivillä vaikutetaan ilmanlaadun parantamista koskevaan yhteisön tavoitteeseen, jonka tarkoituksena on ympäristön ja kansanterveyden suojelu.

Kaasu- ja hiukkaspäästöt, pakokaasun opasiteetti

Ensimmäisessä vaiheessa direktiivin liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa olevien taulukoiden rivillä B1 mainitut raja-arvot koskevat kaiken tyyppisiä ajoneuvoja ja moottoreita 1. lokakuuta 2005 lukien ja uusia ajoneuvoja ja moottoreita 1. lokakuuta 2006 alkaen.

Toisessa vaiheessa samojen taulukoiden rivillä B2 ilmoitetut tiukemmat raja-arvot koskevat uusia ajoneuvo- ja moottorityyppejä 1. lokakuuta 2008 alkaen ja kaikkia uusia ajoneuvoja ja moottoreita 1. lokakuuta 2009 alkaen.

Päästönrajoitusjärjestelmien kestävyys

Autonvalmistajien on lisäksi taattava, että direktiivissä 2005/55/EY säädettyjen vaatimusten mukaisiksi tyyppihyväksyntänsä yhteydessä todetut diesel- ja kaasumoottorit täyttävät nämä vaatimukset auton normaalin käyttöiän ajan sen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Ajoneuvon sisäiset valvontajärjestelmät

Diesel- ja kaasumoottorit sekä näillä moottoreilla varustetut ajoneuvot on lisäksi varustettava ajoneuvojen sisäisellä valvontajärjestelmällä (on-board diagnostic- eli OBD-järjestelmällä), joka ilmoittaa moottorin päästönrajoitusjärjestelmän viasta kuljettajalle heti, kun raja-arvot ylittyvät.

Verohelpotukset

Jäsenvaltiot voivat nopeuttaa tämän direktiivin vaatimusten mukaisten ajoneuvojen tuloa markkinoille verohelpotuksin, kunhan helpotukset eivät aiheuta vääristymiä sisämarkkinoilla.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan diesel- tai kaasumoottoreilla varustettujen henkilöautojen (luokan M ajoneuvot lukuun ottamatta luokan M1 alle 3,5 tonnin ajoneuvoja) ja hyötyajoneuvojen (luokka N) saastepäästöihin.

Taustaa

Samalla kun direktiivillä 2005/55/EY saatetaan voimaan uudet päästöjen raja-arvot, sillä kumotaan ja korvataan direktiivi 88/77/ETY lainsäädännön selvyyden parantamiseksi. Direktiivi liittyy yhteisön hyväksymismenettelyyn.

Keskeiset termit
  • Dieselmoottori: puristussytytysperiaatteella toimiva moottori.
  • Kaasumoottori: maakaasua (NG) tai nestekaasua (LPG) polttoaineena käyttävä moottori.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 2005/55/EY9.11.20058.11.2006EUVL L 275, 20.10.2005
MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 2005/78/EY19.12.20058.11.2006EUVL L 313, 29.11.2005
Direktiivi 2006/51/EY10.6.20068.11.2006EUVL L 152, 7.6.2006
Viimeisin päivitys 06.05.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun