RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Emise z klimatizačních systémů

Technická harmonizace, pokud jde o emise z klimatizačních systémů motorových vozidel, je jedním z opatření Evropské unie (EU) v oblasti snižování emisí fluorovaných skleníkových plynů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

PŘEHLED

V souladu s cílem Kjótského protokolu snížit emise CO2, které jsou zodpovědné za změnu klimatu, má směrnice docílit snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů používaných v klimatizačních systémech * motorových vozidel. Tím se má zabránit případným překážkám, které by na vnitřním trhu mohly vzniknout, kdyby členské státy v tomto ohledu přijaly různé technické předpisy.

Směrnice tak povede k postupnému zákazu klimatizačních systémů konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování * je vyšší než 150.

Technická ustanovení

Směrnice v první fázi stanoví pravidla pro kontrolu úniků klimatizačních systémů konstruovaných tak, aby obsahovaly skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150. Prostřednictvím přechodného opatření jsou tak takové klimatizační systémy zakázány v případě, že míra úniku systému přesáhne maximální přípustné hodnoty. Toto opatření platí pro nové typy vozidel počínaje 21. červnem 2008 a pro nová vozidla počínaje 21. červnem 2009.

Ve druhé fázi počítá směrnice s tím, že klimatizační systémy konstruované tak, aby obsahovaly skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150, budou zcela zakázány. Zákaz se vztahuje na nové typy vozidel od 1. ledna 2011 a platí pro všechna nová vozidla od 1. ledna 2017.

Směrnice dále stanoví pravidla týkající se dovybavování a doplňování klimatizačních systémů.

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na osobní automobily (vozidla kategorie M1) a na lehká užitková vozidla (vozidla kategorie N1, třídy 1).

Směrnice 2006/40/ES je první částí balíčku právních předpisů pro klimatizační systémy. Nové legislativní akty obsahují správní předpisy pro postup ES schvalování typu a harmonizovaný zkušební postup pro zjištění úniků za účelem měření míry úniku fluorovaných skleníkových plynů, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150.

Kontext

Po schválení Kjótského protokolu Evropskou unií (EU) (rozhodnutí 2002/358/ES) a s ním souvisejícím přijetí závazku snížit emise skleníkových plynů, se několik členských států rozhodlo regulovat emise z klimatizačních systémů motorových vozidel. Aby nedošlo k tomu, že různé právní předpisy omezí volný pohyb motorových vozidel na vnitřním trhu, je vhodné harmonizovat technické předpisy, které se na klimatizační systémy vztahují. Tato směrnice spadá do rámce postupu ES schvalování typu.

Klíčové pojmy aktu
  • Klimatizační systém: systém, jehož hlavním účelem je snižování teploty a vlhkosti vzduchu v prostoru pro cestující ve vozidle.
  • Potenciál globálního oteplování (GWP): potenciál fluorovaného skleníkového plynu zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu oxidu uhličitého. Vypočítá se na základě oteplení jednoho kilogramu daného plynu za sto let v poměru k jednomu kilogramu CO2. Příslušné hodnoty GWP jsou uvedeny ve třetí hodnotící zprávě přijaté Mezivládním panelem pro změnu klimatu („hodnoty GWP IPCC 2001“).

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2006/40/ES

4. 7. 2006

3. 1. 2008

Úř. věst. L 161 ze dne 14. 6. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (Úř. věst. L 161 ze dne 22.6.2007).

Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007,kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 161 ze dne 22.6.2007).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161 ze dne 14.6.2006).
EU stanoví pravidla pro omezování úniků, používání, znovuzískávání a odstraňování některých fluorovaných skleníkových plynů, označování výrobků a zařízení obsahujících tyto plyny, pro hlášení údajů o těchto plynech, zákaz uvádění výrobků a zařízení obsahujících tyto plyny na trh a školení a certifikaci pracovníků v souvislosti s těmito plyny.

Poslední aktualizace: 04.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky