RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jordbruks- och skogsbrukstraktorer: EG-typgodkännande

Förfarandet för EG-typgodkännande * av jordbruks- och skogsbrukstraktorer * har ändrats och blivit obligatoriskt. Det ska nu tillämpas på andra kategorier av jordbruks- och skogsbruksfordon, på släpvagnar * och utbytbara dragna maskiner *.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Genom direktiv 2003/37/EG moderniseras det förfarande för EG-typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer som infördes genom direktiv 74/150/EEG. Systemet för EG-typgodkännande blir obligatoriskt för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer i kategori T1, T2, och T3 från den 1:a juli 2005 för nya typer av fordon, och från den 1:a juli 2009 för alla nya fordon som tas i bruk. Systemet för EG-typgodkännande omfattar även släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer, oavsett om de tillverkats i en enda etapp eller i flera.

För de andra fordonskategorierna, och så snart alla särdirektiv för en fordonskategori har antagits, skall medlemsstaterna tillämpa detta direktiv:

  • tre år efter dagen för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller nya fordonstyper, och
  • sex år efter dagen för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller alla fordon som tas i bruk.

Medlemsstaterna får på tillverkarens begäran tillämpa detta direktiv för nya fordonstyper från och med ikraftträdandet av alla relevanta särdirektiv.

Tillämpningsområde

De fordon som omfattas av förfarandet för EG-typgodkännande är alla färdigbyggda, icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda traktorer * som konstruerats för en hastighet på högst 40 km/tim, släpvagnar * och utbytbara dragna maskiner * som är avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk.

Undantag kan dock göras för fordon som tillverkats i små serier, fordon i slutet på serier och fordon med utrustning som är resultatet av ett tekniskt framsteg som inte täcks av ett särdirektiv.

Förfarandet kan därmed tillämpas på nya kategorier av jordbruksfordon. I början gällde direktiv 74/150/EEG enbart jorbruks- och skogsbrukstraktorer.

Förfarandet för typgodkännande

Förfarandet för EG-typgodkännande * garanterar att det görs regelbundna kontroller av att fordonen överensstämmer med EU:s tekniska krav. Till att börja med ska ett medlemsland kontrollera att en typ av fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som anmäls av en tillverkare överensstämmer med de tekniska föreskrifterna i direktiv 2003/37/EG. Medlemslandet ger därefter tillverkaren ett EG-typgodkännandeintyg. Sedan ska tillverkaren bifoga ett intyg om överensstämmelse till alla fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter, där det försäkras att de överensstämmer med den typ som har godkänts.

Ett förfarande för typgodkännande i flera etapper * ska organiseras för fordon som monterats i etapper. Varje tillverkare som är inblandad i fordonets tillverkningsprocess får ett EG-typgodkännandeintyg för sin etapp.

Skyddsklausuler

Ett medlemsland kan bedöma att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som uppfyller kraven i direktiv 2003/37/EG eller har försetts med ett intyg om överensstämmelse trots detta utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten, miljön eller arbetsmiljön. Medlemslandet kan då vägra att utfärda ett EG-typgodkännande eller under högst sex månader vägra att registrera fordonen eller förbjuda användning av dem i landet. Det ska omedelbart underrätta de övriga medlemsländerna och kommissionen om beslutet och skälen för detta.

Bakgrund

Direktivet bygger på principen om fullständig harmonisering. Förfarandet för EG-typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer har blivit obligatoriskt och ersatt den frivilliga harmonisering som infördes 1990. Tillverkarna av jordbruks- och skogsbrukstraktorer kunde då välja mellan ett EG-typgodkännande för hela fordon i överensstämmelse med EG-direktiven och ett nationellt typgodkännande baserat på ett medlemslands tekniska föreskrifter. Nu får en typ av fordon som typgodkänts i ett enda medlemsland registreras och säljas i EU i och med att det är försett med ett intyg om överensstämmelse.

Genom direktiv 2003/37/EG harmoniseras förfarandet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer med förfarandet för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt två- och trehjuliga motorfordon. EG:s system för typgodkännande för hela fordon blev obligatoriskt för dessa fordon i oktober 1998 respektive juni 1999.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • EG-typgodkännande: det förfarande genom vilket ett medlemsland intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i direktivet.
  • EG-typgodkännande i flera etapper: det förfarande genom vilket ett eller flera medlemsländer intygar att en typ av etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon, i det konstruktionsstadium det befinner sig, motsvarar de tekniska kraven i direktivet.
  • Traktor: jordbruks- eller skogsbrukstraktor med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerad för en maximal hastighet om lägst 6 km/tim, vars främsta funktion är som dragfordon och som konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- och skogsbruk.
  • Släpvagn: alla sorters släpvagnar för jord- eller skogsbruk, främst avsedda för transport av last och konstruerade för att sammankopplas med en traktor för utnyttjande i jord- och skogsbruk.
  • Utbytbar dragen maskin: utrustning som används inom jord- eller skogsbruk, som är konstruerad för att dras av en traktor och som ändrar dennas funktionssätt eller utökar det med en ny funktion.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2003/37/EG

9.7.2003

31.12.2004

EUT L 171, 9.7.2003.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2003/37/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version  har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europarlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG av den 15 januari 2008 om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul [Europeiska unionens officiella tidning L 24 29.1.2008].
Direktivet kodifierar direktiv 74/347/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, som är ett av särdirektiven i systemet för EG-typgodkännande. Direktiv 2008/2/EG föreskriver att medlemsstaterna kan vägra att registrera traktorer eller förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används av skälet att vindrutetorkarna inte respekterar kraven i detta direktiv. Traktorn ska vara utrustad på ett sådant sätt att föraren att föraren har tillräckligt siktfält under alla normala förhållanden vid användning på väg och vid arbete på fält och i skogar.

Senast ändrat den 02.12.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början