RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ciągniki rolnicze lub leśne: procedura homologacji WE

Wspólnotowa procedura homologacji * ciągników rolniczych lub leśnych * jest przyjęta i obowiązkowa. Jej zastosowanie jest także rozszerzone na inne rodzaje pojazdów rolniczych lub leśnych, na przyczepy * i wymienne holowane maszyny *.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2003/37/WE modernizuje procedurę wspólnotową homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych wprowadzoną przez dyrektywę 74/150/EWG (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Kompleksowy wspólnotowy system homologacji staje się obowiązkowy dla ciągników rolniczych lub leśnych kategorii T1, T2 i T3, począwszy od 1 lipca 2005 r. dla nowych typów pojazdów i począwszy od 1 lipca 2009 r. dla wszystkich nowych pojazdów wprowadzonych do użytku. System homologacji ma zastosowanie także do przyczep i wymiennych holowanych maszyn bez względu na to, czy zostały wyprodukowane w jednym, czy w wielu etapach.

Dla innych kategorii pojazdów, z chwilą przyjęcia wszystkich oddzielnych dyrektyw dla kategorii pojazdu, państwa członkowskie stosują niniejszą dyrektywę:

  • trzy lata po dacie wejścia w życie ostatniej oddzielnej dyrektywy, która musi jeszcze zostać przyjęta dla nowych typów pojazdów,
  • sześć lat po dacie wejścia w życie ostatniej oddzielnej dyrektywy, która musi jeszcze zostać przyjęta dla wszystkich pojazdów wprowadzonych do użytku.

Na wniosek producentów państwa członkowskie mogą także zastosować niniejszą dyrektywę do nowego typu pojazdu od daty wejścia w życie wszystkich powiązanych oddzielnych dyrektyw.

Zakres stosowania

Pojazdy objęte procedurą homologacji WE to każdy ciągnik *, którego maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 40 km/h, każda przyczepa * i wymienna holowana maszyna *, niekompletne lub skompletowane, przeznaczone do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie.

Możliwe jest przewidzenie zwolnień dla pojazdów produkowanych w małych seriach, ponadlimitowych ilości pojazdów lub pojazdów korzystających z nowych rozwiązań technicznych nieobjętych oddzielną dyrektywą.

Zakres stosowania procedury jest rozszerzony na nowe rodzaje pojazdów rolniczych. Początkowo dyrektywa 74/150/EWG obejmowała wyłącznie ciągniki rolnicze lub leśne.

Procedura homologacji

Procedura homologacji typu WE * gwarantuje stałą kontrolę zgodności pojazdów ze wspólnotowymi wymaganiami technicznymi. Najpierw państwo członkowskie potwierdza, że przedstawiony przez producenta typ pojazdu, układ, cześć lub oddzielny zespół techniczny są zgodne z zaleceniami technicznymi narzuconymi przez dyrektywę 2003/37/WE. Później wydaje producentowi świadectwo homologacji typu WE. Następnie producent wyposaża w świadectwo zgodności każdy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, zapewniając w ten sposób, że są zgodne z homologowanym typem.

Procedura wielostopniowej homologacji * jest zorganizowana dla pojazdów montowanych w kilku etapach. Świadectwo homologacji typu WE jest wtedy wydawane każdemu producentowi uczestniczącemu w poszczególnych etapach procesu konstrukcji pojazdu.

Klauzule ochronne

Państwo członkowskie może uznać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny spełniające wymagania techniczne dyrektywy 2003/37/WE lub już posiadające świadectwo zgodności stanowi mimo to poważne ryzyko dla bezpieczeństwa drogowego, jakości środowiska lub bezpieczeństwa pracy. Może wtedy odmówić przyznania homologacji typu lub odmówić – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy – rejestracji lub wprowadzania tych pojazdów do użytku na swym terytorium. O swojej decyzji informuje natychmiast inne państwa członkowskie oraz Komisję, przedstawiając jej motywację.

Kontekst

Dyrektywa 2003/37/WE opiera się na zasadzie pełnej harmonizacji. Procedura homologacji wspólnotowej dla ciągników rolniczych lub leśnych staje się w ten sposób obowiązkowa i zastępuje dowolną harmonizację wprowadzoną w 1990 r. Producenci ciągników rolniczych lub leśnych mogli wtedy wybrać między otrzymaniem kompleksowej homologacji wspólnotowej zgodnie z dyrektywami wspólnotowymi lub otrzymaniem homologacji krajowej na podstawie przepisów technicznych nałożonych przez państwo członkowskie. Aktualnie homologacja typu pojazdu w jednym państwie członkowskim pozwoli na jego wprowadzenie do obrotu i rejestrację w Unii Europejskiej jedynie na podstawie jego certyfikatu zgodności.

Dyrektywa 2003/37/WE zapewnia także harmonizację procedury homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych z procedurami dla pojazdów mechanicznych i ich przyczepami oraz dwu- i trzykołowych pojazdów mechanicznych. Kompleksowy wspólnotowy system homologacji jest obowiązkowy dla tych pojazdów odpowiednio od października 1998 i czerwca 1999 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Homologacja typu WE: procedura, za pomocą której państwo członkowskie potwierdza, że typ pojazdu, układ, część lub oddzielny zespół techniczny są zgodne z wymaganiami technicznymi dyrektywy.
  • Wielostopniowa homologacja typu WE: procedura, według której jedno lub więcej państw członkowskich zaświadcza, że – w zależności od stanu ukończenia – niekompletny lub kompletny typ pojazdu spełnia wymagania techniczne niniejszej dyrektywy.
  • Ciągnik: każdy silnikowy, kołowy lub gąsienicowy ciągnik rolniczy lub leśny mający co najmniej dwie osie i maksymalną prędkość konstrukcyjną nie mniejszą niż 6 km/h, którego główna funkcja leży w sile pociągowej, i który jest przeznaczony specjalnie do ciągnięcia, pchania, przewożenia i napędzania niektórych wymiennych urządzeń przeznaczonych do wykonywania prac rolniczych lub leśnych oraz do holowania rolniczych i leśnych przyczep.
  • Przyczepa: każda przyczepa rolnicza lub leśna przeznaczona głównie do przewożenia ładunków i zaprojektowana do holowania przez ciągnik do celów rolniczych lub leśnych.
  • Wymienna holowana maszyna: urządzenie stosowane w rolnictwie lub leśnictwie, które może być holowane przez ciągnik i które zmienia funkcje ciągnika lub dodaje mu nowe funkcje.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2003/37/WE

9.7.2003

31.12.2004

Dz.U. L 171 z 9.7.2003

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2003/37/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych [Dz.U. L 24 z 29.1.2008].
Dyrektywa ujednolica dyrektywę 74/347/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych, będącą jedną z oddzielnych dyrektyw systemu homologacji WE. Dyrektywa 2008/2/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą odmówić rejestracji lub zabronić sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub używania ciągników, których wycieraczki nie są zgodne z przepisami ustanowionymi przez niniejszą dyrektywę. Ciągnik musi być wyposażony w taki sposób, aby kierowca mógł mieć wystarczające pole widzenia we wszystkich zwykłych warunkach ruchu drogowego lub podczas pracy w polu i w lesie.

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony