RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Land- of bosbouwtrekkers: EG-goedkeuringsprocedure

De communautaire goedkeuringsprocedure * voor land- of bosbouwtrekkers * wordt aangepast en verplicht gesteld. Het toepassingsgebied van de procedure wordt hierbij uitgebreid tot andere categorieën land- of bosbouwvoertuigen, aanhangwagens * en verwisselbare getrokken machines *.

BESLUIT

Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Richtlijn 2003/37/EG moderniseert de bij Richtlijn 74/150/EEG ingestelde . Het communautaire goedkeuringssysteem voor complete voertuigen wordt voor land- of bosbouwtrekkers van categorieën T1, T2 en T3 verplicht gesteld vanaf 1 juli 2005 voor de nieuwe voertuigtypen en vanaf 1 juli 2009 voor alle nieuwe voertuigen die in gebruik worden genomen. Het goedkeuringssysteem is ook van toepassing op aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines, ongeacht of deze in één of meer fasen zijn gebouwd.

Voor de andere voertuigcategorieën moeten de lidstaten deze richtlijn toepassen zodra alle bijzondere richtlijnen voor een voertuigcategorie zijn goedgekeurd:

  • drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de laatste bijzondere richtlijn die nog moet worden aangenomen voor nieuwe voertuigtypen;
  • zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de laatste bijzondere richtlijn die nog moet worden aangenomen voor alle in gebruik genomen voertuigen.

Op verzoek van de fabrikant mogen de lidstaten deze richtlijn toepassen op een nieuw type voertuig vanaf de data van aanneming van alle daarmee verband houdende bijzondere richtlijnen.

Toepassingsgebied

Tot de voertuigen waarop de EG-goedkeuringsprocedure van toepassing is, behoren elke trekker * met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, elke aanhangwagen * en elke verwisselbare getrokken machine *, incompleet of compleet, bedoeld voor gebruik in de landbouw of de bosbouw.

Er kunnen echter afwijkingen worden toegestaan voor in kleine series gefabriceerde voertuigen, voertuigen die deel uitmaken van restantvoorraden of voertuigen waarvoor gebruik is gemaakt van een technische vooruitgang die niet onder een bijzondere richtlijn valt.

Het toepassingsgebied van de procedure is op die manier uitgebreid tot nieuwe categorieën landbouwvoertuigen. Oorspronkelijk had Richtlijn 74/150/EEG uitsluitend betrekking op land- of bosbouwtrekkers.

Goedkeuringsprocedure

De EG-typegoedkeuringsprocedure * waarborgt de permanente controle van de overeenstemming van de voertuigen met de communautaire technische eisen. In een eerste fase verklaart een lidstaat dat een type voertuig, systeem, onderdeel of afzonderlijke technische eenheid van een fabrikant in overeenstemming is met de technische voorschriften van Richtlijn 2003/37/EG. Hij geeft dan een EG-typegoedkeuringsformulier af aan de fabrikant. Vervolgens voegt de fabrikant bij alle geproduceerde voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden een certificaat van overeenstemming, waarmee wordt gewaarborgd dat ze in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type.

Voor in diverse fasen gemonteerde voertuigen is voorzien in een goedkeuringsprocedure in meerdere fasen *. Er wordt dan een EG-typegoedkeuringsformulier afgegeven aan elke fabrikant die voor zijn specifieke fase betrokken is bij het fabricageproces van het voertuig.

Vrijwaringsclausules

Een lidstaat kan van oordeel zijn dat voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die aan de technische eisen van Richtlijn 2003/37/EG voldoen of reeds vergezeld gaan van een certificaat van overeenstemming, toch een ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid, de kwaliteit van het milieu of de arbeidsveiligheid opleveren. Hij kan dan weigeren de typegoedkeuring te verlenen of gedurende ten hoogste zes maanden de registratie of de ingebruikneming van deze voertuigen op zijn grondgebied weigeren. Hij stelt de overige lidstaten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis met opgave van de redenen voor zijn besluit.

Context

Richtlijn 2003/37/EG stoelt op het beginsel van volledige harmonisatie. De communautaire goedkeuringsprocedure voor land- of bosbouwtrekkers wordt aldus verplicht gesteld en komt in de plaats van de facultatieve harmonisatie die in 1990 is ingevoerd. De fabrikanten van land- of bosbouwtrekkers konden toen kiezen tussen een communautaire goedkeuring voor complete voertuigen in overeenstemming met de communautaire richtlijnen of een nationale goedkeuring op basis van de door een lidstaat vastgestelde technische voorschriften. Voortaan mag een voertuigtype dat in één lidstaat is goedgekeurd, op basis van het daarvoor afgegeven certificaat van overeenstemming zonder meer in de hele Europese Unie in de handel worden gebracht en geregistreerd.

Richtlijn 2003/37/EG zorgt er op die manier voor dat de typegoedkeuringsprocedure voor land- of bosbouwtrekkers in overeenstemming wordt gebracht met die voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en voor motorvoertuigen op twee of drie wielen. Het communautaire goedkeuringssysteem voor complete voertuigen is respectievelijk vanaf oktober 1998 en juni 1999 verplicht voor deze voertuigen.

Belangrijkste begrippen
  • EG-typegoedkeuring: de handeling waarbij door een lidstaat wordt verklaard dat een type voertuig, systeem, onderdeel of afzonderlijke technische eenheid voldoet aan de technische voorschriften van de richtlijn.
  • Meerfasen-EG-typegoedkeuring: de handeling waarbij door één of meer lidstaten wordt verklaard dat een incompleet of voltooid type voertuig, naar gelang van de staat van voltooiing, voldoet aan de technische voorschriften van de richtlijn.
  • Trekker: landbouw- of bosbouwtrekker op wielen of rupsbanden, met motor, ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, die voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw.
  • Aanhangwagen: aanhangwagen voor de land- of bosbouw die voornamelijk is bestemd voor het vervoeren van ladingen en is ontworpen om voor landbouw- of bosbouwdoeleinden door een trekker te worden getrokken.
  • Verwisselbare getrokken machine: in de landbouw of bosbouw gebruikte inrichting die is ontworpen om door een trekker te worden getrokken en die de trekker een andere of extra functie geeft.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2003/37/EG

9.7.2003

31.12.2004

L 171 van 9.7.2003

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311 van 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2003/37/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie  heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen [Publicatieblad L 24 van 29.1.2008].
De richtlijn strekt tot codificatie van Richtlijn 74/347/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, die behoort tot de bijzondere richtlijnen van het EG-goedkeuringssysteem. Richtlijn 2008/2/EG bepaalt dat de lidstaten de inschrijving, de verkoop, het in verkeer brengen of het gebruik van trekkers waarvan de ruitenwissers niet aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen, mogen weigeren of verbieden. De trekkers moeten zodanig zijn uitgerust dat de bestuurder bij het rijden op de weg en bij werkzaamheden in land- of bosbouw onder alle gebruikelijke omstandigheden van het wegverkeer en van de werkzaamheden op het veld en in het bos een voldoende zichtveld kan hebben.

Laatste wijziging: 02.12.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven