RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mezőgazdasági és erdészeti traktorok: EK-típusjóváhagyási eljárás

A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra * vonatkozó közösségi típus-jóváhagyási eljárást * módosították, így az kötelezővé vált. Az eljárás hatálya mostantól kiterjed az egyéb mezőgazdasági vagy erdészeti járművekre, a pótkocsikra * és a cserélhető vontatott munkagépekre is *.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/37/EK irányelve (2003. május 26.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2003/37/EK irányelv korszerűsíti a mezőgazdasági vagy erdészeti járművekre vonatkozóan a 74/150/EGK (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) irányelv által bevezetett közösségi típus-jóváhagyási eljárást. A T1, T2 és T3 kategóriába tartozó mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok tekintetében kötelezővé válik a teljes közösségi jóváhagyási eljárás; az új járműtípusok esetében ez az előírás 2005. július 1-jétől, míg az összes forgalomba helyezett jármű esetében 2009. július 1-jétől alkalmazandó. A jóváhagyási rendszert a pótkocsikra és a cserélhető vontatott munkagépekre is alkalmazni kell attól függetlenül, hogy azokat egy vagy több szakaszban gyártják.

A többi jármű-kategóriára vonatkozóan, amennyiben egy adott jármű-kategória tekintetében az összes külön irányelvet elfogadják, a tagállamok a következőképpen alkalmazzák ezt az irányelvet:

  • annak az utolsó külön irányelvnek a hatálybalépésétől számított három év elteltével, amelyet az új járműtípusok tekintetében még el kell fogadni;
  • annak az utolsó külön irányelvnek a hatálybalépésétől számított hat év elteltével, amelyet az összes forgalomba helyezett jármű tekintetében még el kell fogadni.

A gyártók kérésére a tagállamok az összes vonatkozó külön irányelv hatálybalépésétől alkalmazhatják ezt az irányelvet az összes új járműtípusra.

Hatály

Az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó járművek a következők: minden, a mezőgazdaságban vagy erdészetben felhasználandó, befejezetlen vagy befejezett traktor *, amelynek legnagyobb tervezési sebessége nem haladja meg a 40 km/h-t, minden ilyen pótkocsi * és cserélhető vontatott munkagép *.

A kis sorozatban gyártott járművek, a sorozatgyártásból kifutó járművek vagy az olyan járművek esetén, amelyek gyártása során olyan új technológiát alkalmaznak, amelyre külön irányelv nem vonatkozik, mentesség adható.

Mostantól kezdve az új típusú mezőgazdasági járművek is az eljárás hatálya alá tartoznak. A 74/150/EGK irányelv kezdetben kizárólag a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozott.

Jóváhagyási eljárás

Az EK-típusjóváhagyási eljárás * biztosítja annak folyamatos ellenőrzését, hogy a járművek megfelelnek a közösségi műszaki követelményeknek. Első lépésként a tagállam igazolja, hogy egy adott gyártótól származó járműtípus, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység teljesíti a 2003/37/EK irányelvben előírt műszaki követelményeket. Ezt követően a gyártó számára EK-típusbizonyítványt állít ki. A gyártó ezután minden előállított járműhöz, rendszerhez, alkatrészhez vagy önálló műszaki egységhez megfelelőségi igazolást mellékel, amellyel bizonyítja, hogy az megfelel a jóváhagyott típusnak.

A több szakaszban gyártott járművek számára többlépcsős jóváhagyási eljárást * alkalmaznak. Ennek során a jármű gyártási folyamatában részt vevő valamennyi gyártó számára kiállítanak egy EK-típusbizonyítványt az adott gyártási szakaszra vonatkozóan.

Védzáradék

Adott esetben egy tagállam úgy ítélheti meg, hogy egy bizonyos típus járművei, rendszerei, alkatrészei vagy önálló műszaki egységei annak ellenére, hogy eleget tesznek a 2003/37/EK irányelvben foglalt műszaki követelményeknek, vagy már rendelkeznek megfelelőségi igazolással, súlyos kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra, a környezet minőségére vagy a munkahelyi biztonságra. Ilyen esetben a tagállam legfeljebb hat hónapra megtagadhatja e járművek típusjóváhagyásának odaítélését, nyilvántartásba vételét, illetve saját területén megtilthatja e járművek forgalomba helyezését. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntését megindokolja.

Háttér

A 2003/37/EK irányelv a teljes harmonizáció elképzelésén alapul. Ennélfogva a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra vonatkozó közösségi jóváhagyási eljárás kötelezővé válik, és az 1990 óta érvényben lévő fakultatív harmonizáció helyébe lép. Korábban a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok gyártói választhattak, hogy a közösségi irányelvekkel összhangban teljes közösségi jóváhagyást, vagy egy adott tagállam műszaki előírásain alapuló nemzeti jóváhagyást kérnek. Mostantól egy adott járműtípus valamely tagállamban történő jóváhagyásakor a megfelelőségi igazolás önmagában lehetővé teszi annak az Európai Unión belüli forgalomba hozatalát és nyilvántartásba vételét.

A 2003/37/EK irányelv így biztosítja a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típus-jóváhagyási eljárásának, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik, illetve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típus-jóváhagyási eljárásának harmonizációját. A teljes közösségi jóváhagyási rendszer a fenti járművekre 1998 októberétől, illetve 1999 júniusától kezdve kötelezően alkalmazandó.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • EK-típusjóváhagyás: az az eljárás, amelynek során egy tagállam igazolja, hogy a jármű típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló műszaki egysége teljesíti az irányelv megfelelő műszaki követelményeit.
  • Többlépcsős EK-típusjóváhagyás: az az eljárás, amelynek során egy vagy több tagállam igazolja, hogy a gyártási állapottól függően egy befejezetlen vagy befejezett jármű teljesíti ezen irányelv megfelelő műszaki követelményeit.
  • Traktor: olyan gépi meghajtású, kerekes vagy lánctalpas mezőgazdasági vagy erdészeti traktor, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6 km/h, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, és kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezőgazdasági vagy erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető berendezéseket vontasson, toljon, szállítson és felemeljen, illetve hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat vontasson.
  • Pótkocsi: olyan vontatott mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsi, amelynek fő funkciója a teherszállítás, és mezőgazdasági vagy erdészeti célból traktor általi vontatásra tervezték.
  • Cserélhető vontatott gép: a mezőgazdaságban vagy erdészetben alkalmazott eszköz, amelyet traktorral történő vontatásra terveztek, és amely kiegészíti vagy megváltoztatja annak funkcióját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2003/37/EK irányelv

2003.7.9.

2004.12.31.

HL L 171., 2003.7.9.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 2003/37/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/2/EK irányelve (2008. január 15.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről [Hivatalos Lap L 24., 2008.1.29.].
Az irányelv a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjére és szélvédőtörlőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 74/347/EGK irányelvet kodifikálja, amely az EK-típusjóváhagyási rendszerre vonatkozó egyik egyedi irányelv. A 2008/2/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok megtagadhatják a traktorok nyilvántartásba vételét és megtilthatják azok értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát, amennyiben a traktorok szélvédőtörlői nem felelnek meg az irányelvben foglalt követelményeknek. A traktort úgy kell felszerelni, hogy a járművezetőnek megfelelő látómezője legyen az országúton történő használattal, valamint a szántóföldeken és erdőkben végzett munkával járó valamennyi szokásos körülmény között.

Utolsó frissítés: 02.12.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére