RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zemědělské a lesnické traktory: postup ES schvalování typu

Evropský postup schvalování typu * zemědělských a lesnických traktorů * prošel změnami a stal se povinným. Při té příležitosti se rozšířila oblast jeho působnosti o další kategorie zemědělských nebo lesnických traktorů, přípojných vozidel * a výměnných tažených strojů *.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice 2003/37/ES modernizuje evropský postup schvalování typu zemědělských a lesnických vozidel, jak jej zavedla směrnice 74/150/EHS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Systém ES schvalování typu se stává povinným pro zemědělské nebo lesnické traktory kategorií T1, T2 a T3, od 1. července 2005 pro nové typy vozidel a od 1. července 2009 pro všechna nová vozidla uváděná do provozu. Systém ES schvalování typu se uplatňuje také na přípojná vozidla a výměnné tažené stoje, montované v jediném stupni nebo ve více stupních.

U vozidel jiných kategorií, jakmile jsou přijaty všechny zvláštní směrnice pro danou kategorii vozidel, uplatňují členské státy tuto směrnici:

  • tři roky ode dne vstupu v platnost poslední zvláštní směrnice, která měla být přijata, pro nové typy vozidel;
  • šest let ode dne vstupu v platnost poslední zvláštní směrnice, která měla být přijata, pro všechna vozidla uváděná do provozu.

Členské státy mohou na žádost výrobce použít tuto směrnici na nový typ vozidla ode dne vstupu všech dotyčných zvláštních směrnic v platnost.

Oblast působnosti

Mezi vozidla, na něž se vztahuje postup ES schválení typu, patří všechny traktory*, jejichž maximální konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/h, všechna přípojná vozidla * a všechny výměnné tažené stroje *, úplné, nedokončené nebo dokončené, které jsou určeny pro použití v zemědělství nebo lesnictví.

Výjimky však mohou být uděleny vozidlům vyráběným v malých sériích, vozidlům z výběhu série nebo takovým vozidlům, která se vyznačují technickým pokrokem, který není zachycen ve zvláštních směrnicích.

Oblast působnosti tohoto postupu je tedy rozšířena na nové kategorie zemědělských vozidel. Původní směrnice 74/150/EHS se vztahovala výhradně na zemědělské a lesnické traktory.

Postup schvalování

Postup ES schvalování typu * zaručuje stálou kontrolu shody vozidel s technickými požadavky Společenství. V prvé fázi členský stát osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje technické požadavky směrnice 2003/37/ES. Vydá tedy výrobci certifikát ES schválení typu. Následně výrobce vystaví prohlášení o shodě, které musí provázet každé vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek a zaručuje, že je shodné se schváleným typem.

Vícestupňové ES schválení typu * se uděluje vozidlům montovaným ve více stupních. Certifikát ES schválení typu je pak vystaven každému výrobci zapojenému do výroby vozidla pro jeho konkrétní stupeň.

Ochranné doložky

Pokud členský stát zjistí, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky představují vážné ohrožení bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích, ohrožení životního prostředí nebo bezpečnosti práce, třebaže splňují technické požadavky směrnice 2003/37/ES nebo už jsou vybaveny platným prohlášením o shodě, může na dobu nejvýše šesti měsíců odmítnout registrovat taková vozidla nebo zakázat prodej nebo uvedení do provozu takových vozidel na svém území. O tomto rozhodnutí neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede své důvody.

Kontext

Směrnice 2003/37/ES je založena na úplné harmonizaci. Evropský postup schválení typu pro zemědělské a lesnické traktory se tak stává povinným a nahrazuje nepovinnou harmonizaci prováděnou od roku 1990. Podle té si výrobci zemědělských a lesnických traktorů mohli zvolit mezi získáním schválení typu v rámci celého ES ve shodě se směrnicemi Společenství, nebo získáním vnitrostátního schválení typu na základě technických předpisů požadovaných členským státem. Napříště schválení typu vozidla v jednom členském státě umožní jeho uvádění na trh a registraci v celé Evropské unii pouze na základě prohlášení o shodě.

Směrnice 2003/37/ES tak zajišťuje harmonizaci postupu ES schválení typu zemědělských a lesnických traktorů s postupem schvalování typu pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla. Systém ES schvalování typu je pro tato vozidla povinný od října 1998, respektive června 1999.

Klíčové pojmy aktu
  • ES schvalování typu: správní postup, kterým členský stát osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje technické požadavky této směrnice.
  • Vícestupňové ES schvalování typu: správní postup, kterým jeden nebo více členských států osvědčuje, že určitý typ nedokončeného nebo dokončeného vozidla splňuje technické požadavky této směrnice v závislosti na stupni rozpracovanosti.
  • Traktor: každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel.
  • Přípojné vozidlo: každé zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo určené hlavně k nesení nákladu a konstruované k tomu, aby bylo taženo traktorem pro zemědělské nebo lesnické účely.
  • Výměnný tažený stroj: každý nástroj užívaný v zemědělství nebo lesnictví, který je konstruován tak, aby byl tažen traktorem, a který mění nebo doplňuje jeho funkce.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2003/37/ES

9. 7. 2003

31. 12. 2004

Úř. věst. L 171

ze dne 9. 7. 2003

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst. L 311

ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2003/37/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úřední věstník L 24 ze dne 29.1.2008).
Směrnice kodifikuje směrnici 74/347/EHS o sbližování legislativ členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů, která je jednou ze zvláštních směrnic systému ES schvalování typu. Směrnice 2008/2/ES stanoví, že členské státy mohou odmítnout registraci nebo zakázat prodej, uvádění do oběhu nebo použití traktorů, jejichž stírače nedodržují předpisy zavedené touto směrnicí. Traktor musí být konstruován a vybaven tak, aby v provozu na pozemních komunikacích a při použití v zemědělství a lesnictví měl řidič přiměřené pole výhledu za všech běžných podmínek.

Poslední aktualizace: 02.12.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky