RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Två- och trehjuliga motorfordon: förfarande för typgodkännanden

EU harmoniserar medlemsländernas lagstiftning och inför ett gemensamt förfarande för typgodkännanden för två- och trehjuliga motorfordon.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Föreliggande direktiv gäller alla två- och trehjuliga motorfordon, även sådana med tvillinghjul (hjul som vart och ett försetts med ett eget däck) som är avsedda för vägtrafik samt komponenter och separata tekniska enheter till sådana fordon. Det gäller ej följande fordon:

 • Fordon konstruerade för en hastighet som ej överstiger 6 km/h.
 • Fordon ledda av en gående.
 • Fordon för rörelsehindrade.
 • Fordon avsedda för tävlingar, på väg eller på annat underlag.
 • Fordon som redan var i bruk vid ikraftträdandet av direktiv 92/61/EEG.
 • Traktorer och jordbruksmaskiner osv.
 • Fordon med symmetrisk hjulplacering, ett hjul framtill och två baktill, som i första hand är avsedda för fritidsaktiviteter i terräng.
 • Cyklar med hjälpfunktion, utrustade med en elektrisk hjälpmotor med en kontinuerlig nominell maximieffekt av 0,25 kW.

De fordon som direktivet gäller indelas i följande kategorier:

 • Mopeder: två- eller trehjuliga fordon som har en motor med högst 50 cm3 slagvolym och som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 45 km/h.
 • Motorcyklar: tvåhjuliga fordon som har en motor med en slagvolym på över 50 cm3 och/eller är konstruerade för en högsta hastighet på över 45 km/h.
 • Trehjuliga motorcyklar: trehjuliga fordon som har en motor med en slagvolym på över 50 cm3 och/eller är konstruerade för en högsta hastighet på över 45 km/h.
 • Fyrhjuliga motorfordon: fyrhjuliga fordon som har en massa utan last på mindre än 350 kg, som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 45 km/h och som har en motor med en slagvolym på högst 50 cm3 eller en nettoeffekt på högst 4 kW.

I direktivet klargörs vissa administrativa frågor och kompletteras de krav som ingår i bilagorna till direktiv 92/61/EEG. I detta syfte införs harmoniserade krav för i synnerhet numrering av typgodkännandeintyg samt dispenser för fordon i slutet av en tillverkningsserie och för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som konstruerats enligt ny teknik som ännu ej omfattas av gemenskapsbestämmelser.

Ansökan om typgodkännande ska lämnas in av tillverkaren eller dennes ombud till en medlemsstat.

Varje medlemsstat ska bevilja typgodkännande för samtliga fordonstyper, separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller följande krav:

 • Fordonstyper ska uppfylla de tekniska kraven i särföreskrifterna och överensstämma med de specifikationer som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilagan till direktivet.
 • Separata tekniska enhetsystem (bromsar, anordningar för bekämpning av föroreningar osv.) och komponenter ska uppfylla de tekniska kraven i det tillämpliga särdirektivet och överensstämma med de specifikationer som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilagan till direktivet.

Tillverkaren eller dennes ombud ska fylla i ett intyg om överensstämmelse för varje fordon som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen och för varje separat teknisk enhet eller komponent som inte är originalutrustning och som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Medlemsstaterna bekräftar att varje fordonstyp har underkastats de provningar som föreskrivs i särdirektiven och noterats på ett typgodkännandeintyg. Tillverkarna får utfärda ett intyg om överensstämmelse för alla de fordon som överensstämmer med den godkända typen. När ett fordon åtföljs av detta intyg får fordonet marknadsföras, saluföras och inregistreras för användning i hela gemenskapsterritoriet.

Samtliga fordon som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd fordonstyp ska vara försedda med ett typgodkännandemärke som innehåller följande:

 • Typgodkännandets nummer.
 • Ett gement "e" följt av identifikationsnummer eller bokstavsbeteckning för den medlemsstat som beviljat typgodkännandet.
 • Fordonets identifikationskod.

Tillverkaren av ett fordon, en separat teknisk enhet eller en komponent är ansvarig för att varje fordon, separat teknisk enhet eller komponent tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Om en medlemsstat finner att fordon, separata tekniska enheter eller komponenter äventyrar trafiksäkerheten trots att de är typgodkända, får denna medlemsstat under högst sex månader förbjuda att dessa säljs, tas i bruk eller används inom dess territorium. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sitt beslut.

Medlemsstaterna får inte förbjuda att nya fordon, nya separata tekniska enheter eller komponenter som uppfyller kraven i direktivet släpps ut på marknaden, saluförs, tas i bruk eller används. Endast fordon, separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller kraven i direktivet får släppas ut på marknaden, säljas och användas i medlemsstaterna.

Det inrättas en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av de föreskrifter som rör två- och trehjuliga motorfordon. Kommittén ska bestå av representanter för medlemsstaterna och ha en representant för kommissionen som ordförande.

Bilagorna till direktivet innehåller:

 • En förteckning över de krav som är tillämpliga för typgodkännande av fordonen.
 • Ett informationsdokument.
 • Ett EG-typgodkännandeintyg för fordonstypen.
 • Ett intyg om överensstämmelse.
 • Ett nummer och ett märke.
 • Bestämmelser om kontroll av överensstämmelsen med den godkända typen.
 • Provningsresultaten.
 • Information om fordon i slutet av tillverkningsserien.
 • En jämförelsetabell.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2002/24/EG

9.5.2002

9.5.2003

EGT L 124, 9.9.2002

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
rådets förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv xx/xxxx/xx har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.
Senast ändrat den 15.09.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början