RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dwu- lub trzykołowy pojazd mechaniczny: procedura homologacji WE

Unia Europejska harmonizuje ustawodawstwo państw członkowskich i wdraża procedurę homologacji wspólnotowej dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych z kołami podwójnymi lub innymi (każde koło posiadające indywidualną oponę), przeznaczonych do poruszania się po drogach oraz do części lub oddzielnych zespołów technicznych takich pojazdów. Nie ma zastosowania do następujących pojazdów:

 • pojazdów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 6 km/h,
 • pojazdów przeznaczonych do obsługiwania przez pieszego,
 • pojazdów przeznaczonych do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie,
 • pojazdów przeznaczonych do używania w zawodach sportowych, na drogach i poza nimi,
 • pojazdów będących w użyciu przed dniem wejścia w życie dyrektywy 92/61/EWG,
 • traktorów i maszyn stosowanych w rolnictwie lub do podobnych celów,
 • pojazdów przeznaczonych głównie do użytku rekreacyjnego poza drogami, mających trzy koła umieszczone symetrycznie, z jednym kołem z przodu i dwoma kołami z tyłu pojazdu,
 • rowerów ze wspomaganymi pedałami, wyposażonych w pomocniczy silnik elektryczny o maksymalnej ciągłej mocy znamionowej równej 0,25 kW.

Pojazdy objęte niniejszą dyrektywą dzieli się na:

 • motorowery: dwu- lub trzykołowe pojazdy mechaniczne, których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 45 km/h,
 • motocykle: dwukołowe pojazdy mechaniczne, których pojemność skokowa przekracza 50 cm3, o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 45 km/h,
 • motocykle trzykołowe: trzykołowe pojazdy mechaniczne, których pojemność skokowa przekracza 50 cm3, o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 45 km/h,
 • pojazdy czterokołowe: których masa bez ładunku nie przekracza 350 kg, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h i których pojemność skokowa nie przekracza lub jest równa 50 cm3 lub 4 kw.

Dyrektywa wyjaśnia niektóre kwestie administracyjne oraz uzupełnia przepisy znajdujące się w załącznikach do dyrektywy 92/61/EWG. W tym celu wprowadza zharmonizowane normy dotyczące w szczególności nadawania numerów świadectwom homologacji, a także zwolnień dla ponadlimitowych ilości pojazdów oraz dla pojazdów, części i oddzielnych zespołów zawierających nowe rozwiązania technologiczne lub rozwiązania, które nie są jeszcze objęte przepisami wspólnotowymi.

Wnioski o homologację są składane przez konstruktora, producenta lub ich pełnomocnika do odpowiedniego organu państwa członkowskiego.

Każde państwo członkowskie dokonuje homologacji pojazdów wszystkich typów, oddzielnych zespołów lub części, jeśli spełniają one następujące warunki:

 • typ pojazdu spełnia wymogi techniczne określone w odrębnych przepisach i jest zgodny z danymi dostarczonymi przez producenta, przewidzianymi w liście przedstawionej w załączniku do dyrektywy,
 • układ (hamulce, urządzenie kontroli emisji spalin itp.), oddzielny zespół lub część spełniają wymogi techniczne odpowiedniej odrębnej dyrektywy i są zgodne z danymi dostarczonymi przez producenta, przewidzianymi w liście przedstawionej w załączniku.

Świadectwo zgodności jest wypełniane przez producenta lub jego przedstawiciela dla każdego pojazdu wyprodukowanego zgodnie z typem i dla każdego nieoryginalnego oddzielnego zespołu lub części wyprodukowanych zgodnie z homologacją typu.

Państwa członkowskie potwierdzają, że każdy typ pojazdu został poddany kontroli przewidzianej w odrębnych dyrektywach i na tej podstawie wydano mu świadectwo homologacji. Producenci mogą wystawiać świadectwo zgodności dla wszystkich pojazdów zgodnych z zatwierdzonym typem. Jeśli pojazd posiada świadectwo, można go wprowadzić do obrotu, sprzedać i zarejestrować w celu używania w całej UE.

Każdy pojazd wyprodukowany zgodnie z homologacją typu musi posiadać oznakowanie składające się z:

 • numeru homologacji,
 • małej litery „e”, po której następuje numer lub oznaczenie państwa członkowskiego, które wydało homologację typu,
 • numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Producent pojazdu lub producent oddzielnego zespołu lub części są odpowiedzialni za konstrukcję każdego pojazdu lub produkcję każdego oddzielnego zespołu lub części zgodnie z typem mającym homologację typu.

Jeśli państwo członkowskie stwierdza, że pojazdy, oddzielne zespoły lub części zgodne z typem mającym homologację zagrażają bezpieczeństwu transportu drogowego, może zabronić ich sprzedaży, wprowadzania do ruchu lub używania na jego terytorium na maksymalny okres sześciu miesięcy. Niezwłocznie informuje o tym Komisję i inne państwa członkowskie.

Państwa członkowskie nie mogą zabronić wprowadzania na rynek, sprzedaży, dopuszczania do ruchu lub używania nowych pojazdów, nowych oddzielnych zespołów lub części zgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy. Jedynie pojazdy, oddzielne zespoły lub części zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy mogą być wprowadzane na rynek, sprzedawane i używane w państwach członkowskich.

W celu przystosowania przepisów dotyczących sektora dwu- lub trzykołowych pojazdów do postępu technicznego stworzony zostaje komitet. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Załączniki do dyrektywy zawierają:

 • listę wymogów, które należy spełnić w celu homologacji pojazdów,
 • kartę informacyjną,
 • świadectwo homologacji typu pojazdu WE,
 • świadectwo zgodności,
 • numer i znakowanie,
 • przepisy dotyczące kontroli zgodności produkcji,
 • wyniki badań,
 • ponadlimitowe ilości pojazdów,
 • tabelę korelacji.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2002/24/WE

9.5.2002

9.5.2003

Dz.U. L 124 z 9.5.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2002/24/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony