RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Motorvoertuigen op twee of drie wielen: EG-typegoedkeuringsprocedure

De Europese Unie harmoniseert de wetgevingen van de lidstaten en voert een communautaire typegoedkeuringsprocedure in voor motorvoertuigen op twee of drie wielen.

BESLUIT

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De onderhavige richtlijn geldt voor alle voor het wegverkeer bestemde motorvoertuigen op twee of drie wielen, al dan niet "dubbellucht" (wielen die elk voorzien zijn van een afzonderlijke band), alsmede voor alle onderdelen en technische eenheden daarvan. Deze richtlijn geldt niet voor:

 • voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/h;
 • voertuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd;
 • voertuigen die bestemd zijn voor gebruik door lichamelijk gehandicapten;
 • voertuigen die bestemd zijn voor deelneming aan wedstrijden op de weg of als terreinvoertuigen;
 • voertuigen die reeds in gebruik zijn vóór het tijdstip waarop Richtlijn 92/61/EEG van toepassing wordt;
 • trekkers en andere voertuigen die bestemd zijn voor de landbouw of voor soortgelijke doeleinden;
 • voertuigen die voornamelijk ontworpen zijn voor vrijetijdsgebruik niet op de weg, met drie symmetrisch geplaatste wielen, te weten één aan de voorzijde en twee aan de achterzijde,
 • rijwielen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continuvermogen van maximaal 0,25 kW.

De onder deze richtlijn vallende voertuigen worden ingedeeld in:

 • bromfietsen: voertuigen op twee of drie wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cc bedraagt en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/u;
 • motorfietsen: voertuigen op twee wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cc bedraagt en met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 km/u;
 • driewielers met een motor: voertuigen op drie wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cc bedraagt en met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 km/u;
 • vierwielers: de voertuigen waarvan de massa onbelast minder dan 350 kg, de door de constructie bepaalde maximumsnelheid ten hoogste 45 km/u en de cylinderinhoud ten hoogste 50 cc of 4 Kw bedraagt.

De richtlijn verduidelijkt sommige bestuursrechtelijke voorschriften en completeert de voorschriften van de bijlagen bij Richtlijn 92/61/EEG. Daartoe voert de richtlijn geharmoniseerde voorschriften in, in het bijzonder betreffende de nummering van de goedkeuringsformulieren en betreffende ontheffingen voor restantvoorraden van voertuigen en voor voertuigen, onderdelen en technische eenheden waarin technologieën zijn toegepast die nog niet worden gedekt door communautaire voorschriften.

Een aanvraag om goedkeuring van een voertuig, technische eenheid of onderdeel moet door de constructeur of fabrikant, dan wel door diens gevolmachtigde, bij een van de lidstaten worden ingediend.

Elk type voertuig, technische eenheid of onderdeel moet door de lidstaten worden goedgekeurd, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het type voertuig is in overeenstemming met de technische voorschriften van de bijzondere verordeningen en met de door de constructeur verstrekte gegevens waarnaar wordt verwezen in de uitputtende lijst die in de bijlage van de richtlijn is opgenomen;
 • het systeem (remmen, inrichtingen voor emissiebeperking enz.), de technische eenheid of het onderdeel is in overeenstemming met de technische voorschriften van de betreffende bijzondere richtlijn en met de door de fabrikant verstrekte gegevens waarnaar wordt verwezen in de uitputtende lijst die in de bijlage is opgenomen.

Voor alle voertuigen en voor alle niet-originele technische eenheden of onderdelen die met het goedgekeurde type overeenstemmen, dient de constructeur of diens gevolmachtigde een certificaat van overeenstemming op te stellen.

De lidstaten stellen vast dat voor elk type voertuig de door de bijzondere richtlijnen voorgeschreven en op het goedkeuringscertificaat vermelde verificaties zijn geschied. De fabrikanten kunnen voor alle, met het goedgekeurde type overeenstemmende voertuigen een certificaat van overeenstemming opstellen. Een van dit certificaat vergezeld voertuig mag in de handel worden gebracht, mag worden verkocht en ingeschreven om op het gehele grondgebied van de Gemeenschap te worden gebruikt.

Alle voertuigen die met het goedgekeurde type overeenstemmen, moeten zijn voorzien van een goedkeuringsmerk dat bestaat uit:

 • het goedkeuringsnummer;
 • een kleine letter "e", gevolgd door het nummer of het letterwoord van de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend;
 • het identificatienummer van het voertuig.

De constructeur van een voertuig en de fabrikant van een technische eenheid of een onderdeel zijn ervoor verantwoordelijk dat elk geconstrueerd voertuig en elke gefabriceerde technische eenheid of elk gefabriceerd onderdeel met het goedgekeurde type overeenstemt.

Indien een lidstaat constateert dat voertuigen, technische eenheden of onderdelen van een goedgekeurd type de veiligheid van het wegverkeer in gevaar brengen, kan hij voor een periode van ten hoogste zes maanden de verkoop, het in omloop brengen of het gebruik ervan op zijn grondgebied verbieden. Hij dient de Commissie en de overige lidstaten hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

De lidstaten mogen het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van nieuwe voertuigen en technische eenheden of onderdelen die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze verordening, niet verbieden. Alleen de voertuigen, technische eenheden en onderdelen die aan de bepalingen van deze verordening voldoen, mogen in de lidstaten in de handel gebracht, verkocht en gebruikt worden.

Er wordt een comité opgericht voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de verordeningen in de sector voertuigen op twee of drie wielen, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

De bijlagen van de richtlijn bevatten:

 • een lijst van voorschriften voor typegoedkeuring van voertuigen;
 • een inlichtingenformulier;
 • een EG-typegoedkeuringsverklaring;
 • een certificaat van overeenstemming;
 • nummering en merktekens;
 • controlebepalingen betreffende de overeenstemming van de productie;
 • keuringsresultaten;
 • restantvoorraden van voertuigen;
 • een correspondentietabel.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2002/24/EG

9.5.2002

9.5.2003

L 124 van 9.5.2002

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311 van 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2002/24/CE zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.
Laatste wijziging: 15.09.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven