RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot: tyyppihyväksyntämenettely

Euroopan unioni lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä sekä soveltaa yhteisön hyväksymismenettelyä moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18. maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kaksi- tai kolmipyöräisiin tieliikenteeseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin, paripyöräisiin (kullakin pyörällä oma rengas) tai muunlaisiin, sekä näiden ajoneuvojen osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin. Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin:

 • ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 6 km/h
 • jalankulkijan ohjattaviksi tarkoitettuihin ajoneuvoihin
 • liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin
 • ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kilpailuissa tiellä tai maastossa
 • ajoneuvoihin, jotka ovat jo käytössä ennen direktiivin 92/61/ETY täytäntöönpanopäivää
 • maatalous- ja muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettuihin traktoreihin ja koneisiin
 • ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ensisijaisesti huvikäytt öön maastossa ja joissa on kolme pyörää, jotka on järjestetty symmetrisesti siten, että yksi pyörä on ajoneuvon edessä ja kaksi takana
 • polkimin varustettuihin ajoneuvoihin, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 0,25 kW:n sähkökäyttöinen apumoottori.

Direktiivissä tarkoitetut ajoneuvot jaetaan

 • mopoihin eli kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin, joihin asennetun polttomoottorityyppisen moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm³ ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h
 • moottoripyöriin eli kaksipyöräisiin ajoneuvoihin, joihin asennetun polttomoottorityyppisen moottorin sylinteritilavuus on yli 50 cm³ ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h
 • kolmipyöriin eli ajoneuvoihin, joissa on kolme pyörää ja joihin asennetun polttomoottorityyppisen moottorin sylinteritilavuus on yli 50 cm³ ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h
 • nelipyöriin eli ajoneuvoihin, joiden kuormittamaton massa on alle 350 kg ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h sekä ottomoottorin sylinteritilavuus enintään 50 cm³ tai nettoteho 4 kW.

Direktiivin avulla selkeytetään tiettyjä hallinnollisia määräyksiä ja täydennetään direktiivin 92/61/ETY liitteiden vaatimuksia. Tämän vuoksi otetaan käyttöön yhdenmukaistettuja vaatimuksia erityisesti tyyppihyväksyntätodistusten numeroinnista ja poikkeuksista, jotka koskevat sarjan viimeisiä ajoneuvoja ja sellaisten uusien tekniikoiden mukaisesti suunniteltuja ajoneuvoja, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä, joita yhteisön säännökset eivät vielä koske.

Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan on toimitettava tyyppihyväksyntää tai osan tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltiolle.

Jäsenvaltion on annettava tyyppihyväksyntä kaikille ajoneuvotyypeille ja osan tyyppihyväksyntä kaikille erillisille teknisille yksiköille tai osille, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

 • Ajoneuvotyyppi täyttää erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia, direktiivin liitteessä olevassa kattavassa luettelossa edellytettyjä tietoja.
 • Järjestelmä (jarrut, päästöjenrajoituslaitteet jne.), erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää erityisdirektiivin tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia direktiivin liitteessä määrätyn kattavan luettelon mukaisia tietoja.

Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan on laadittava esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus jokaisesta hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetusta ajoneuvosta sekä jokaisesta muusta kuin alkuperäisestä erillisestä teknisestä yksiköstä tai osasta, joka on valmistettu osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullekin ajoneuvotyypille on tehty erityisdirektiiveissä säädetyt tarkastukset, jotka on kirjattu tyyppihyväksyntätodistukseen. Valmistajat voivat laatia vaatimustenmukaisuustodistuksen kaikille hyväksytyn tyypin mukaisille ajoneuvoille. Kun ajoneuvolla on tällainen todistus, se voidaan saattaa markkinoille, myydä ja rekisteröidä käytettäväksi koko yhteisön alueella.

Tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetussa ajoneuvossa on oltava kiinnitettynä tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu

 • tyyppihyväksyntänumerosta
 • pienestä e-kirjaimesta, jota seuraa tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion tunnusnumero tai -kirjaimet
 • ajoneuvon tunnistuskoodista, joka koostuu numeroista tai kirjaimista.

Valmistaja vastaa kunkin ajoneuvon tai kunkin erillisen teknisen yksikön tai osan valmistamisesta tyyppihyväksytyn tai osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti.

Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot tai erilliset tekniset yksiköt tai osat aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle, vaikka ne ovat tyyppihyväksytyn tai osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisia, kyseinen jäsenvaltio voi enintään kuuden kuukauden ajan kieltää niiden myynnin, käyttöönoton tai käytön alueellaan. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tämän direktiivin säännösten mukaisten uusien ajoneuvojen ja uusien erillisten teknisten yksiköiden tai osien markkinoille saattamista, myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä. Ainoastaan tämän direktiivin säännösten mukaisia ajoneuvoja, erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia saa saattaa markkinoille ja myydä jäsenvaltioissa.

Perustetaan komitea, joka käsittelee kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen alalla annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen. Komiteaan kuuluu jäsenvaltioiden edustajia, ja puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Direktiivin liitteet ovat seuraavat:

 • luettelo ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista
 • ilmoituslomake
 • EY-tyyppihyväksyntätodistus
 • vaatimustenmukaisuustodistus
 • numerointi ja merkinnät
 • tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamista koskevat säännökset
 • testitulokset
 • sarjan viimeiset ajoneuvot
 • vastaavuustaulukko.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2002/24/EY

9.5.2002

9.5.2003

EUVL L 124, 9.5.2002

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
neuvoston asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Neuvoston direktiiviin 2002/24/CE tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.
Viimeisin päivitys 15.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun