RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα: Έγκριση τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζει τις νομοθεσίες των κρατών μελών και εφαρμόζει διαδικασία κοινοτικής έγκρισης τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη (τροχοί εξοπλισμένοι με ξεχωριστά ελαστικά), που προορίζονται να κυκλοφορούν επί της οδού, καθώς και στις τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους. Δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

 • οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h
 • οχήματα που οδηγούνται από πεζούς
 • οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες
 • οχήματα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού
 • οχήματα που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ
 • γεωργικοί ελκυστήρες και γεωργικά ή άλλα μηχανήματα
 • ovÞlasa pot Ývotm rvediarheß cia vqÞrg jtqßxy ejsüy odoý jai cia kücoty amawtvÞy, le sqeiy rtllesqijoýy sqovoýy, üpot o Ýmay eßmai rso elpqürhio lÝqoy jai oi Ükkoi dýo rso opßrhio·
 • ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 kilowatt.

Τα οχήματα που εξετάζονται σ' αυτήν την οδηγία κατανέμονται σε:

 • μοτοποδήλατα: τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα, του οποίου ο κυβισμός δεν υπερβαίνει τα 50 cc, και τα οποία έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής το πολύ 45 km/h
 • μοτοσικλέτες: τα δίκυκλα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα, του οποίου ο κυβισμός υπερβαίνει τα 50 cc, και τα οποία έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h
 • τρίκυκλα με κινητήρα: τα οχήματα με τρεις τροχούς που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα, του οποίου ο κυβισμός υπερβαίνει τα 50 cc, και τα οποία έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.
 • τετράτροχα: τα οχήματα των οποίων το απόβαρο είναι μικρότερο από 350 kg και τα οποία, εκ κατασκευής έχουν ταχύτητα κατώτερη ή ίση με 45 km/h και κυβισμό κατώτερο ή ίσο με 50 cc ή 4 kW.

Η οδηγία διασαφηνίζει ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις και συμπληρώνει τις προδιαγραφές που περιέχονται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει εναρμονισμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά, ιδιαίτερα, την αρίθμηση των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου και τις εξαιρέσεις για τα οχήματα τέλους σειράς, καθώς και τα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από τις κοινοτικές διατάξεις.

Κάθε αίτηση έγκρισης ή έγκρισης τύπου υποβάλλεται από τον κατασκευαστή, τον παραγωγό ή τον εντολοδόχο τους σε ένα μόνο κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος χορηγεί την έγκριση για κάθε τύπο οχήματος, την έγκριση τύπου τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 • ο τύπος οχήματος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών κανονισμών και ανταποκρίνεται στα δεδομένα που παρέχονται από τον κατασκευαστή και προβλέπονται στο εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος της οδηγίας
 • το σύστημα (φρένα, εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών κ.λπ.), η τεχνική μονάδα ή το κατασκευαστικό στοιχείο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής ειδικής οδηγίας και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος.

Ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του για κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και για κάθε μη πρωτότυπη τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο.

Τα κράτη μέλη διαπιστώνουν εάν κάθε τύπος οχήματος έχει υποβληθεί στους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στις ειδικές οδηγίες και έχει αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου. Οι κατασκευαστές μπορούν να συντάσσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όλα τα οχήματα που είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Εφόσον ένα όχημα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται και να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας ώστε να χρησιμοποιείται σε όλο το έδαφος της Κοινότητας.

Κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμανση αποτελούμενη από:

 • τον αριθμό έγκρισης
 • το μικρό γράμμα «e», ακολουθούμενο από το διακριτικό αριθμό ή την ομάδα γραμμάτων του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση
 • τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος.

Ο κατασκευαστής οχήματος και ο παραγωγός τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ή επικυρωμένο τύπο.

Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία, που ανήκουν σε εγκεκριμένο ή επικυρωμένο τύπο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, μπορεί, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να απαγορεύσει στο έδαφός του την πώλησή τους, τη θέση τους σε κυκλοφορία ή τη χρήση τους. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία και τη χρήση νέων οχημάτων και νέων τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Μόνον τα οχήματα, οι τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη.

Έχει συσταθεί επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των κανονισμών που αφορούν τον τομέα των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων. Αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα παραρτήματα της οδηγίας περιλαμβάνουν:

 • κατάλογο των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου οχήματος
 • δελτίο πληροφοριών
 • δελτίο έγκρισης ΕΚ ενός τύπου οχήματος
 • πιστοποιητικό συμμόρφωσης
 • αρίθμηση και σήμανση
 • διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής
 • αποτελέσματα δοκιμών
 • οχήματα τέλους σειράς παραγωγής
 • πίνακα αντιστοιχιών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 2002/24/ΕΚ

09.05.2002

09.05.2002

ΕΕ L 124 της 9.5.2002

Πράξη (εις) τροποποίησηςΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Eφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311της 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2002/24/CE του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.09.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας