RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


To- og trehjulede motorkøretøjer: Typegodkendelse

At harmonisere medlemsstaternes lovgivning og indføre en EF-dækkende typegodkendelsesprocedure for to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på alle 2- og 3-hjulede motordrevne køretøjer, også med tvillinghjul (med særskilte dæk), som er beregnet til brug på vej, samt komponenter og tekniske enheder hertil. Det finder ikke anvendelse på følgende køretøjer:

 • køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/h
 • køretøjer, der er beregnet til at blive styret af en gående person
 • køretøjer til brug for fysisk handicappede
 • køretøjer til brug ved konkurrencer på vej eller uden for vej (off road)
 • køretøjer, som allerede var i brug inden anvendelsestidspunktet for direktiv 92/61/EØF
 • traktorer og landbrugsmaskiner eller lignende maskiner
 • køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til terrængående (off road) brug i fritiden, med tre symmetrisk anbragte hjul, hvor et er anbragt fortil og to bagtil
 • pedalcykler, som er udstyret med en elektrisk hjælpemotor med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 0,25 kW.

De omfattede køretøjer inddeles efter direktivet i:

 • knallerter, dvs. 2- eller 3-hjulede køretøjer med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt største hastighed på ikke over 45 km/h
 • motorcykler, dvs. 2-hjulede køretøjer med en motor med et slagvolumen på over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt største hastighed på over 45 km/h
 • 3-hjulede motorcykler, dvs. 3-hjulede køretøjer med en motor med et slagvolumen på over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt største hastighed på over 45 km/h
 • quadricykler, dvs. 4-hjulede køretøjer med en egenmasse på under 350 kg og med en konstruktivt bestemt største hastighed på højst 45 km/t samt med et slagvolumen på højst 50 cm3 eller 4 kW.

Direktivet præciserer visse administrative forhold og supplerer forskrifterne i bilagene til direktiv 92/61/EØF. Til dette formål indføres der i direktivet harmoniserede forskrifter, navnlig for nummereringen af typegodkendelsesattester, samt undtagelsesbestemmelser for restseriekøretøjer og for køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som indeholder teknologi, der endnu ikke er omfattet af fællesskabsordninger.

Ansøgninger om standardtypegodkendelse eller typegodkendelse indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant til en medlemsstat.

En medlemsstat meddeler standardtypegodkendelser af en køretøjstype, typegodkendelse af separate enheder eller af komponenter, hvis de opfylder følgende betingelser:

 • Køretøjstypen skal svare til de tekniske forskrifter i særforordningerne og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som fremgår af den udtømmende liste i direktivets bilag.
 • Systemet (bremser, emissionsbegrænsende udstyr osv.), den separate tekniske enhed eller komponenten skal svare til de tekniske forskrifter i særdirektivet, som omhandler det pågældende udstyr, og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som fremgår af den udtømmende liste i direktivets bilag.

For hvert køretøj og for hver enkelt uoriginal separat teknisk enhed eller komponent, som produceres i overensstemmelse med den godkendte type, udsteder fabrikanten eller dennes repræsentant en typeattest.

De enkelte medlemsstater konstaterer, om køretøjstyperne har været underkastet de afprøvninger, der er fastsat i særdirektiverne og angivet i en standardtypegodkendelsesattest. Proceduren skal desuden sætte fabrikanterne i stand til at udstede en typeattest for alle køretøjer, som er i overensstemmelse med den godkendte type. Når et køretøj ledsages af denne attest, kan det markedsføres, sælges og registreres, således at det kan benyttes på hele EU's område.

Alle køretøjer, der produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte type, skal være forsynet med et mærke bestående af:

 • standardtypegodkendelsesnummeret;
 • et lille "e" efterfulgt af det nummer eller symbol, som identificerer den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelsen;
 • køretøjets identifikationsnummer.

Fabrikanten af et køretøj eller af en teknisk enhed eller komponent er ansvarlig for, at alle køretøjer og alle tekniske enheder og komponenter produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte eller typegodkendte type.

Fastslår en medlemsstat, at køretøjer, separate tekniske enheder eller komponenter af en godkendt type er en fare for færdselssikkerheden, kan den for et tidsrum af højst 6 måneder forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse heraf på sit område. Den pågældende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen herom.

Medlemsstaterne må ikke forbyde markedsføring, salg, ibrugtagning og benyttelse af nye køretøjer og nye separate tekniske enheder og komponenter, som opfylder bestemmelserne i direktivet. Kun de køretøjer, separate tekniske enheder og komponenter, som opfylder bestemmelserne i direktivet, må markedsføres, sælges og benyttes i medlemsstaterne.

Der nedsættes et udvalg for tilpasning af retsakterne om 2- og 3-hjulede køretøjer til den tekniske udvikling. Det består af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand.

Fortegnelse over direktivets bilag:

 • En fortegnelse over forskrifter vedrørende typegodkendelse af køretøjer
 • Et oplysningsskema
 • En EF-typegodkendelsesattest
 • En typeattest
 • En liste over nummerering og mærkning
 • Forskrifter for kvalitetskontrol af produkterne
 • Prøvningsresultater
 • En liste over restseriekøretøjer
 • En sammenligningstabel.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2002/24/EF

9.5.2002

9.5.2003

EFT L 124 ad 9.5.2002

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311af 21.11.2008

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2002/24/CE er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.
Seneste ajourføring: 15.09.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top