RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla: postup ES schvalování typu

Evropská unie harmonizuje právní předpisy členských států a zavádí společný postup schvalování dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na všechna dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, ať se zdvojenými koly, nebo jiná (každé kolo je opatřeno vlastní pneumatikou), určená k používání na pozemních komunikacích a na konstrukční části nebo samostatné technické celky takových vozidel. Nevztahuje se na tato vozidla:

 • vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h;
 • vozidla určená pro ovládání pěšími osobami;
 • vozidla určená pro používání tělesně postiženými osobami;
 • vozidla určená pro používání v soutěžích na pozemních komunikacích i v terénu;
 • vozidla, která byla v provozu již před dnem použitelnosti směrnice 92/61/EHS;
 • traktory a stroje používané pro zemědělské nebo podobné účely;
 • vozidla určená především pro zábavní účely mimo pozemní komunikace, která mají souměrně uspořádaná kola s jedním kolem vpředu a dvěma koly vzadu;
 • jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW.

Vozidla, na něž se vztahuje tato směrnice, se dělí na:

 • mopedy: dvoukolová nebo tříkolová vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km/h a opatřená motorem, jehož zdvihový objem nepřekračuje 50 cm3;
 • motocykly: dvoukolová vozidla vybavená motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km/h;
 • motorové tříkolky: vozidla se třemi symetricky uspořádanými koly vybavená motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km/h;
 • čtyřkolky: motorová vozidla se čtyřmi koly, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu není větší než 350 kg, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřekračuje 45 km/h a jejichž zdvihový objem motoru nepřekračuje 50 cm3, nebo jejichž maximální netto výkon nepřekračuje 4 kW.

Směrnice vyjasňuje některé administrativní otázky a doplňuje předpisy obsažené v přílohách směrnice 92/61/EHS. Proto zavádí harmonizované předpisy, které se týkají zvláště číslování certifikátů schválení typu, výjimek pro vozidla z výběhu série a pro vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky vyráběné podle nových technologií, dosud nezahrnutých do opatření Společenství.

Žádosti o schválení typu podává výrobce schvalovacímu orgánu členského státu.

Každý členský stát udělí schválení typu pro všechny typy vozidel, systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, splňují-li tyto podmínky:

 • typ vozidla splňuje technické požadavky uvedené ve zvláštních směrnicích a odpovídá údajům, které uvádí výrobce podle úplného seznamu v příloze I směrnice;
 • systém (brzdy, zařízení pro snížení emisí atd.), samostatný technický celek nebo konstrukční část splňuje technické požadavky odpovídající zvláštní směrnici a odpovídá údajům, které uvádí výrobce podle úplného seznamu v příloze I.

Prohlášení o shodě vystaví výrobce pro každé vozidlo, které bylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem, pro každý nepůvodní samostatný technický celek nebo pro konstrukční část, které byly vyrobeny ve shodě se schváleným typem.

Členské státy potvrzují, že každý typ vozidla byl podroben ověřením, která jsou stanovena ve zvláštních směrnicích, a že pro něj byl vydán certifikát schválení typu. Výrobci mohou vystavit prohlášení o shodě pro všechna vozidla, která se shodují se schváleným typem. Pokud je k vozidlu přiloženo toto prohlášení, smí být uvedeno na trh, prodáno a registrováno pro užívání v celém Společenství.

Každé vozidlo vyrobené ve shodě se schváleným typem musí obsahovat značku schválení typu, kterou tvoří:

 • číslo schválení typu;
 • malé písmeno „e“ a rozlišovací písmeno nebo číslo členského státu, který udělil schválení typu;
 • číslo schválení typu.

Výrobce odpovídá za výrobu každého vozidla nebo výrobu každého systému, samostatného technického celku nebo konstrukční části ve shodě se schváleným typem.

Pokud členský stát zjistí, že vozidla, systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části ohrožují bezpečnost provozu po pozemních komunikacích, může na dobu nejvýše šesti měsíců zakázat jejich prodej, uvedení do provozu nebo užívání na svém území. O tomto rozhodnutí neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede své důvody.

Členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh, prodej, uvedení do provozu nebo užívání nových vozidel, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které splňují požadavky této směrnice. Pouze vozidla, samostatné technické celky a konstrukční části splňující požadavky této směrnice smějí být uváděny na trh a prodávány k prvnímu použití v členských státech.

Pro sektor dvoukolových a tříkolových vozidel je zřízen Výbor pro přizpůsobení technickému pokroku. Tvoří ho zástupci členských států a předsedá mu zástupce Komise.

Přílohy směrnice obsahují:

 • seznam požadavků pro účely schválení typu vozidla;
 • informační dokument;
 • certifikát ES schválení typu;
 • prohlášení o shodě;
 • číslování a značení;
 • ustanovení o kontrole shodnosti výroby;
 • výsledky zkoušek;
 • vozidla z výběhu série;
 • srovnávací tabulku.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2002/24/ES

9. 5. 2002

9. 5. 2003

Úř. věst. L 124,

9. 5. 2002

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst. L 311,

21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2002/24/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 15.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky