RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez lekkie samochody dostawcze

W 2007 r. Rada Europejska przyjęła cel zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Niniejsze rozporządzenie wpisuje się w ramy tego założenia, ustanawiając limity emisji CO2 dla lekkich samochodów dostawczych przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowych lekkich pojazdów dostawczych.

Średni poziom emisji CO2 tych pojazdów nie może przekroczyć 175 g CO2/km począwszy od 2017 r. (wymóg ten będzie wprowadzany stopniowo od 2014 r.). Od 2020 r. nie będzie mógł przekroczyć 147 g CO2/km (z zastrzeżeniem potwierdzenia wykonalności tego założenia).

Pojazdy objęte rozporządzeniem

Pojazdami objętymi niniejszym rozporządzeniem są pojazdy kategorii N1, czyli pojazdy zaprojektowane i skonstruowane do celów transportu towarów (pojazdy typu van) posiadające maksymalny ciężar 3,5 ton, ale nie przekraczający 2610 kilogramów, jeżeli nie są załadowane.

Indywidualny poziom emisji

Od dnia 1 stycznia 2014 r. każdy producent lekkich samochodów dostawczych zapewnia, aby jego średni indywidualny poziom emisji * CO2 nie przekraczał docelowego indywidualnego poziomu emisji określonego zgodnie z załącznikiem I niniejszego rozporządzenia. Przyjęte założenia są wprowadzane stopniowo w przypadku nowych samochodów dostawczych zarejestrowanych w UE i obejmują:

  • 70% pojazdów w 2014 r.,
  • 75% pojazdów w 2015 r.,
  • 80% pojazdów w 2016 r.,
  • 100% pojazdów począwszy od 2017.

Ponadto stosuje się docelowe indywidualne poziomy emisji dla lekkich samochodów dostawczych zasilanych paliwem alternatywnym składającym się w 85% z bioetanolu („E85”). Średnie indywidualne poziomy emisji dla tych samochodów muszą być zmniejszone o 5% do 31 grudnia 2015 r.

Grupy producentów

Producenci nowych lekkich samochodów dostawczych mogą utworzyć grupę w celu wspólnego wypełnienia swoich obowiązków dotyczących indywidualnych poziomów emisji.

Monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do średnich poziomów emisji

Co roku, od dnia 1 stycznia 2012 r., każde z państw członkowskich ewidencjonuje informacje dotyczące każdego nowego lekkiego samochodu dostawczego zarejestrowanego na jego terytorium (np. nazwa producenta, typ, indywidualny poziom emisji CO2, masa).

Komisja prowadzi centralny rejestr danych, który będzie publicznie udostępniony od dnia 30 czerwca 2013 r. Na podstawie tych danych Komisja oblicza wstępnie dla każdego producenta:

  • średni indywidualny poziom emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym,
  • docelowy indywidualny poziom emisji w poprzednim roku kalendarzowym,
  • różnicę między jego średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym a jego docelowym indywidualnym poziomem emisji w tym samym roku.

Komisja, po weryfikacji producentów, najpóźniej do dnia 31 października zatwierdza wstępne wyliczenia.

System superjednostek

Niniejsze rozporządzenie przewiduje przyznawanie producentom pojazdów dodatkowych korzyści dla produkcji pojazdów o niskim poziomie emisji (poniżej 50 g/km). Każdy pojazd o niskim poziomie emisji liczy się jako 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2014 r. i w 2015 r., 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2016 r. oraz 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2017 r. Taki system pomoże producentom znacznie obniżyć średnie emisje nowych pojazdów. W okresie obowiązywania systemu superjednostek (2014-2017) maksymalna liczba nowych lekkich samochodów dostawczych wynosi 25 000 pojazdów.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji

Począwszy od 2014 r., jeżeli emisje pojazdu przekroczą jego indywidualny docelowy poziom, na producenta zostanie nałożona opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji.

Jeżeli średni indywidualny poziom emisji CO2 producenta przekracza jego indywidualny docelowy poziom w danym roku od 2014 r., producent jest zobowiązany dokonać opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji zarejestrowanego na każdy pojazd. Opłata wynosi 5 EUR za przekroczenie 1 g/km, 15 EUR za drugi, 25 EUR za trzeci oraz 95 EUR za każdy kolejny g/km. Od 2019 r. przekroczenie poziomu emisji o pierwszy gram na kilometr będzie wiązało się z opłatą wynoszącą 95 EUR. Ta sama kwota dotyczy pojazdów osobowych.

Odstępstwa dla niektórych producentów

Istnieje możliwość odstępstwa od docelowych indywidualnych poziomów emisji dla niezależnego producenta wytwarzającego mniej niż 22 000 nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w Unii w każdym roku kalendarzowym.

Innowacje ekologiczne

Dostawcy lub producenci mają możliwość ograniczenia poziomu emisji CO2 dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, których całkowity udział nie może być wyższy niż 7 g CO2/km.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Średni indywidualny poziom emisji CO2: w odniesieniu do producenta, średnia indywidualnych poziomów emisji CO2 wszystkich nowych lekkich samochodów dostawczych, których jest on producentem.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011

3.6.2011

-

Dz.U. L 145, 31.5.2011

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony