RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Snižování emisí oxidu uhličitého z lehkých užitkových vozidel

V roce 2007 přijala Evropská rada pevný závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o nejméně 20 %. Toto nařízení sleduje uvedený cíl a stanoví limity emisí CO2 pro lehká užitková vozidla při zachování konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Nařízení stanoví požadavky na výkonnost týkající se emisí oxidu uhličitého (CO2) u nových lehkých užitkových vozidel.

Od roku 2017 by tak průměrné emise CO2 těchto vozidel neměly převýšit 175 g CO2/km (požadavek bude zaváděn postupně od roku 2014). Od roku 2020 by emise neměly převýšit 147 g CO2/km (pokud bude proveditelnost tohoto cíle potvrzena).

Dotčená vozidla

Nařízení se vztahuje na vozidla kategorie N1, tj. vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů (dodávky) s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tun a prázdná nepřekračující 2610 kg.

Specifické emise

Od 1. ledna 2014 zajistí výrobci lehkých užitkových vozidel, aby jejich průměrné specifické emise * CO2 nepřekročily cíl pro specifické emise určený v souladu s tímto nařízením (příloha I). Cíle budou zaváděny postupně na nová lehká užitková vozidla registrovaná v EU takto:

  • 70 % vozidel v roce 2014;
  • 75 % vozidel v roce 2015;
  • 80 % vozidel v roce 2016;
  • 100 % vozidel od roku 2017.

Pro specifické emise z lehkých užitkových vozidel poháněných alternativním palivem složeným z 85 % z bioetanolu („E85“) je stanoven zvláštní cíl. Průměrné specifické emise těchto vozidel se snižují o 5 % do 31. prosince 2015.

Sdružování výrobců

Výrobci nových lehkých užitkových vozidel mohou za účelem dosažení cílů pro specifické emise vytvořit sdružení.

Sledování a hlášení průměrných emisí

Počínaje 1. lednem 2012 a každý následující kalendářní rok zaznamená každý členský stát údaje týkající se každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného na jeho území (např. výrobce, typ, specifické emise CO2, hmotnost).

Komise vede centrální registr těchto údajů a tento registr veřejně zpřístupní od 30. června 2013. Na základě těchto údajů Komise pro každého výrobce předběžně vypočítá:

  • průměrné specifické emise CO2 za předchozí kalendářní rok;
  • cíl pro specifické emise v předchozím kalendářním roce;
  • rozdíl mezi jeho průměrnými specifickými emisemi CO2 v předchozím kalendářním roce a jeho cílem pro specifické emise v témž roce.

Po ověření výrobcem potvrdí Komise výpočty do 31. října.

Superkredity

Toto nařízení stanoví výrobcům dodávek další výhody pro výrobu vozidel s nízkou úrovní emisí (méně než 50 gramů na kilometr). Každé vozidlo s nízkými emisemi se započte jako 3,5 vozidla v letech 2014 a 2015, 2,5 vozidla v roce 2016 a 1,5 vozidla v roce 2017. Tento přístup pomůže výrobcům dále snížit průměrné emise u nových vozidel. Výrobci budou moci superkredit získat maximálně na 25 000 dodávek na jednoho výrobce za období 2014-2017.

Poplatek za překročení emisí

Počínaje rokem 2014, překročí-li emise vozidla cíl pro specifické emise, bude muset výrobce zaplatit poplatek za překročení emisí.

Pokud počínaje rokem 2014 překročí průměrné emise CO2 automobilového parku výrobce hraniční hodnotu pro daný rok, bude muset výrobce zaplatit poplatek za překročení emisí za každou registrovanou dodávku. Poplatek činí 5 EUR za první gram překročení na kilometr, 15 EUR za druhý, 25 EUR za třetí a 95 EUR za každý další kilometr. Od roku 2019 bude stát již první gram překročení za kilometr 95 EUR. Částka je stejná jako u poplatků za překročení pro osobní vozy.

Výjimka pro určité výrobce

Získat výjimku z cíle pro specifické emise může nezávislý výrobce méně než 22 000 nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Evropské unii (EU) za kalendářní rok.

Ekologické inovace

Dodavatelé a výrobci mohou snížit emise CO2 také využitím inovativních technologií, jejichž příspěvek může dosáhnout až 7 g CO2/km.

Klíčové pojmy aktu
  • Průměrné specifické emise CO2: ve vztahu k výrobci průměr specifických emisí CO2 ze všech nových lehkých užitkových vozidel, jichž je výrobcem.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 510/2011

3. 6. 2011

-

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2011

Poslední aktualizace: 27.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky