RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Minskning av koldioxidutsläppen för nya bilar

Vägtransportsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest föroreningar i form av växthusgaser i Europeiska unionen (EU). För att minska fastställs i denna sektor, fastställer denna förordning gränsvärden för nya personbilar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs regler för att innefatta koldioxidutsläppen från nya personbilar. Det gränsvärde som fastställs av förordningen är 130 g CO2/km. Från och med 2020 ska denna nivå vara sänkt till 95 g CO2.

Fordonstyper som berörs av förordningen:

Förordningen gäller fordon av typen M1 som definieras i bilaga II i direktivet om godkännande av motorfordon som registreras för första gången i Europeiska unionen, utan att tidigare ha varit registrerade i ett tredjeland.

Specifika utsläppsmål

Fordonstillverkarna har mål (formlerna beskrivs i bilaga I till denna förordning) för det genomsnittliga utsläppet av CO2.

För varje tillverkare tas följande procentandelar av personbilarna med i beräkningen för att avgöra de specifika medelutsläppen av koldioxid.

 • 65 % under 2012,
 • 75 % under 2013,
 • 80 % under 2014,
 • 100 % från och med 2015.

Denna förordning medför särskilda bestämmelser för fordon som drivs av drivmedel bestående av 85 % etanol (E85). För att avgöra huruvida en tillverkare uppnår sitt mål när det gäller utsläpp av koldioxid, ska procenthalten för de specifika utsläppen för denna fordonstyp minskas med 5 % fram till och med den 31 december 2015. Detta minskningsmål gäller endast om minst 30 % av servicestationerna i den medlemsstat där fordonet cirkulerar kan tillhandahålla denna typ av drivmedel.

För att ge incitament till bilsektorn att investera i ny teknik, ska superkrediter uppmuntra utvecklingen av bilar som ger ifrån sig mindre utsläpp än traditionella bilar. För att beräkna de genomsnittliga specifika utsläppen av koldioxid, ska varje ny personbil där koldioxidutsläppen är mindre än 50 g/km räknas som:

 • 3,5 bil under 2012,
 • 3,5 bil under 2013,
 • 2,5 bil under 2014,
 • 1,5 bil under 2015,
 • 1 bil från och med 2016.

Pooler av tillverkare

För att uppfylla sina skyldigheter om specifika utsläpp, har tillverkarna möjligheten att bilda en pool. För att göra detta skickar de till kommissionen information som innefattar de tillverkare som ska ingå i poolen, den tillverkare som ska fungera som poolansvarig och bevis för att denne kan uppfylla sina åtaganden.

De som ingår i poolen utbyter uppgifter om

 • de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen,
 • det specifika utsläppsmålet,
 • det totala antalet registrerade fordon.

Övervakning och rapportering av genomsnittliga utsläpp

Medlemsstaterna är ålagda att samla in uppgifter om varje ny personbil som registreras på deras territorium. De är ålagda att lämna följande uppgifter om dessa fordon till kommissionen:

 • deras antal,
 • deras genomsnittliga specifika utsläpp,
 • deras genomsnittliga vikt,
 • deras spridning,
 • deras avtryck.

Kommissionen för ett centralt register, som är tillgängligt för allmänheten, över dessa uppgifter och beräknar provisoriskt för varje tillverkare följande:

 • genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp för föregående kalenderår,
 • specifika utsläppsmål för föregående kalenderår,
 • skillnaden mellan de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för föregående kalenderår och der specifika utsläppsmålet för samma år.

Avgift för extra utsläpp

Från och med 2010 ska en tillverkare betala en extra avgift om han överskrider sitt specifika utsläppsmål. Från och med 2019, kommer denna avgift att beräknas annorlunda.

Undantag för vissa tillverkare

En tillverkare kan lämna in en ansökan om undantag till kommissionen i följande fall:

 • tillverkaren producerar mindre än 10 000 nya personbilar som registreras i EU,
 • om tillverkaren inte ingår i en grupp av tillverkare,
 • tillverkaren ingår i en grupp av tillverkare som ansvarar för mindre än 10 000 nya personbilar som registreras i EU,
 • tillverkaren tillhör en grupp tillverkare men driver egna produktionsanläggningar och förfogar över egen designbyrå.

Kommissionen kan utfärda undantag för en period om fem år.

Miljöinnovationer

Leverantörer och tillverkare har möjligheten att införa innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen. Det totala bidraget från dessa tekniker får vara maximalt 7 g CO2/km.

Kommissionen ska se över de specifika utsläppsmålen senast den 1 januari 2013.

Denna förordning upphäver beslut nr 1753/2000/EG.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Kommissionens förordning (EG) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 Text av betydelse för EES

I denna förordning fastställs riktlinjer om insamlande och kommunikation av uppgifter om varje ny personbil. Dessa uppgifter ska bidra till att bestämma det särskilda utsläppsmålet för koldioxid och göra det möjligt att bedöma om tillverkarna respekterar detta mål.
Dessa uppgifter grundar sig på information som finns i den berörda bilens överensstämmelseintyg. De rör också fordon som

 • genererar små utsläpp av koldioxid,
 • drivs med etanol,
 • är utrustade med innovativ teknik.
Senast ändrat den 14.01.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början