RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zmniejszenie emisji CO₂ z nowych samochodów osobowych

Sektor transportu drogowego jest jednym z sektorów najbardziej zanieczyszczających środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE). W celu zmniejszenia emisji w tym sektorze niniejsze rozporządzenie określa ograniczenia dotyczące nowych samochodów osobowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia normy mające na celu regulację emisji CO₂ z nowych samochodów osobowych. Ograniczenie określone w rozporządzeniu wynosi 130 g CO₂ na kilometr. Od 2020 r. poziom ten musi być zmniejszony do 95 g CO₂.

Typy pojazdów objętych rozporządzeniem

Rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów kategorii M1 określonych w załączniku II do dyrektywy w sprawie homologacji pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Unii Europejskiej (UE) i które nie były wcześniej zarejestrowane w państwie trzecim.

Docelowe indywidualne poziomy emisji

Producenci pojazdów mają wyznaczone cele dotyczące średnich emisji CO₂, wzory do ich obliczania są podane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W celu określenia średniego indywidualnego poziomu emisji CO₂ dla każdego producenta zostały uwzględnione następujące wartości procentowe samochodów osobowych:

 • 65% w roku 2012,
 • 75% w roku 2013,
 • 80% w roku 2014,
 • 100% począwszy od roku 2015.

Niniejsze rozporządzenie zawiera szczegółowe przepisy dla pojazdów napędzanych paliwami zawierających 85% etanolu (E85). Aby ustalić, czy producent osiągnął swój cel w zakresie emisji CO₂ , procent emisji indywidualnych takich pojazdów musi być obniżony o 5% do 31 grudnia 2015 r. Redukcję tę stosuje się jedynie w przypadku, gdy w przynajmniej 30% stacji paliw w państwie członkowskim, w którym pojazd został zarejestrowany, dostępny jest ten rodzaj biopaliw.

Aby zachęcić przemysł motoryzacyjny do inwestowania w nowe technologie, zastosowanie superjednostek wspiera rozwój samochodów, które generują mniej zanieczyszczeń niż samochody tradycyjne. Przy obliczaniu średnich indywidualnych poziomów emisji CO₂ każdy nowy samochód osobowy o indywidualnym poziomie emisji CO₂ poniżej 50 g CO₂/km liczy się jako:

 • 3,5 samochodu w 2012 r.,
 • 3,5 samochodu w 2013 r.,
 • 2,5 samochodu w 2014 r.,
 • 1,5 samochodu w 2015 r.,
 • 1 samochód od 2016 r.

Grupy producentów

Aby zrealizować cele dotyczące emisji indywidualnych, producenci mają możliwość tworzenia grup. W tym celu przesyłają oni do Komisji dokumenty zawierające następujące informacje: wykaz producentów, którzy wejdą w skład grupy, nazwa producenta wyznaczonego jako zarządzający grupą i dowody, że zarządzający grupą będzie w stanie wypełniać swoje obowiązki.

Członkowie grupy wymieniają między sobą dane dotyczące następujących informacji:

 • średniego indywidualnego poziomu emisji CO₂,
 • docelowego poziomu indywidualnych emisji,
 • ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów.

Monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do średnich poziomów emisji

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zbieranie danych dotyczących wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych na ich terytorium. Są one zobowiązane do przekazywania Komisji następujących informacji dotyczących tych pojazdów:

 • liczby,
 • średniego indywidualnego poziomu emisji,
 • średniej masy,
 • rozkładu w podziale,
 • powierzchni postojowej.

Komisja utrzymuje publicznie dostępny centralny rejestr tych danych i oblicza wstępnie dla każdego producenta:

 • średni indywidualny poziom emisji CO₂ w poprzednim roku kalendarzowym,
 • docelowy indywidualny poziom emisji w poprzednim roku kalendarzowym,
 • różnicę między jego średnim indywidualnym poziomem emisji CO₂ w poprzednim roku kalendarzowym a jego docelowym indywidualnym poziomem emisji w tym samym roku.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji

Począwszy od 2012 r. producent musi zapłacić dodatkową opłatę, jeżeli przekracza swój docelowy indywidualny poziom emisji. Począwszy od 2019 r. opłata będzie obliczana w inny sposób.

Odstępstwa w odniesieniu do niektórych producentów

Wniosek do Komisji o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji może złożyć producent, który:

 • jest odpowiedzialny za mniej niż 10 000 nowych samochodów osobowych rejestrowanych we Wspólnocie,
 • nie należy do żadnej grupy producentów,
 • należy do grupy producentów, która jest odpowiedzialna ogółem za mniej niż 10 000 nowych samochodów osobowych zarejestrowanych we Wspólnocie,
 • jest częścią grupy przedsiębiorstw powiązanych, ale posiada własny zakład produkcyjny i ośrodek projektowy.

Komisja może przyznać odstępstwo na okres pięciu lat.

Innowacje ekologiczne

Dostawcy i producenci mają możliwość wprowadzania innowacyjnych technologii w celu zmniejszenia emisji CO₂ . Całkowity udział tych technologii nie może być wyższy niż 7 g CO₂ /km.

Nie później niż 1 stycznia 2013 r. Komisja dokonuje przeglądu docelowych indywidualnych poziomów emisji.

Niniejsze rozporządzenie uchyla decyzję 1753/2000/WE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009

8.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG).
Niniejsze rozporządzenie ustala wytyczne w zakresie zbierania i przekazywania danych dotyczących wszystkich nowych samochodów osobowych. Dane te powinny pomóc w określaniu docelowych indywidualnych poziomów emisji CO₂ i umożliwić ocenę, czy producenci przestrzegają tych celów.
Opierają się na informacjach zawartych w świadectwie zgodności danego samochodu osobowego. Dotyczą również pojazdów, które:

 • generują niewielkie ilości emisji CO₂,
 • są napędzane etanolem,
 • są wyposażone w innowacyjne technologie.
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony