RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Maantiekuljetukset ovat yksi suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia Euroopan unionissa (EU). Tämän alan päästöjen vähentämiseksi asetuksessa vahvistetaan uusille henkilöautoille raja-arvot.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella asetetaan normit, joilla säännellään uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä. Asetuksessa vahvistettu päästötaso on 130 g/CO2/km. Vuodesta 2020 hiilidioksidin päästötaso on laskettava 95 grammaan.

Ajoneuvotyypit, joihin asetusta sovelletaan

Asetusta sovelletaan moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskevan direktiivin liitteessä II määriteltyihin M1-luokan ajoneuvoihin, jotka rekisteröidään Euroopan unionissa (EU) ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity EU:n ulkopuolella.

Päästötavoitteet

Ajoneuvojen valmistajia koskevat keskimääräiset hiilidioksidipäästötavoitteet, joiden laskentakaavat esitetään tämän asetuksen liitteessä I.

Kunkin valmistajan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi otetaan huomioon seuraavat prosentuaaliset osuudet kunkin valmistajan uusista henkilöautoista:

 • 65 % vuonna 2012
 • 75 % vuonna 2013
 • 80 % vuonna 2014
 • 100 % vuodesta 2015 alkaen.

Asetuksessa on erityissäännöksiä ajoneuvoista, joissa käytettävän bensiinin etanolipitoisuus on 85 prosenttia (E85). Jotta voidaan määrittää, noudattaako valmistaja sille asetettua hiilidioksidipäästötavoitetta, on tämäntyyppisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä alennettava 5 prosentilla 31 päivään joulukuuta 2015 ulottuvalla kaudella. Tätä vähentämistavoitetta sovelletaan ainoastaan, jos vähintään 30 prosenttia siinä jäsenvaltiossa olevista huoltoasemista, jossa ajoneuvoa käytetään, kykenee tarjoamaan tämäntyyppistä biopolttoainetta.

Asetuksen tavoitteena on kannustaa autoteollisuutta investoimaan uusiin teknologioihin superbonuksin, joilla edistetään vähäpäästöisten autojen kehittämistä. Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

 • 3,5:tä autoa vuonna 2012
 • 3,5:tä autoa vuonna 2013
 • 2,5:tä autoa vuonna 2014
 • 1,5:tä autoa vuonna 2015
 • yhtä autoa vuonna 2016.

Valmistajien yhteenliittymät

Päästötavoitteidensa noudattamiseksi valmistajat voivat muodostaa yhteenliittymän. Tätä tarkoitusta varten niiden on toimitettava Euroopan komissiolle tiedot, joihin kuuluu luettelo yhteenliittymään kuuluvista valmistajista, yhteenliittymän johtajaksi nimetyn valmistajan nimi ja osoitus siitä, että tällä on valmiudet hoitaa tehtävänsä.

Yhteenliittymän jäsenten on vaihdettava tietoja

 • keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä
 • päästötavoitteesta
 • rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärästä.

Keskimääräisten päästöjen seuranta ja ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä uudesta henkilöautosta. Niiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot kyseisistä henkilöautoista:

 • niiden lukumäärä
 • niiden keskimääräiset päästöt
 • niiden keskimääräinen massa
 • niiden jakautuminen
 • niiden ”jalanjälki”.

Komissio pitää tiedoista – julkisesti saatavilla olevaa – keskusrekisteriä ja suorittaa kunkin valmistajan osalta alustavan laskelman

 • edellisen kalenterivuoden keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä
 • edellisen kalenterivuoden päästötavoitteesta
 • valmistajan edellisen vuoden keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja sen kyseisen vuoden päästötavoitteen välisestä erosta.

Liikapäästömaksu

Vuodesta 2012 alkaen valmistajan on maksettava liikapäästömaksu, jos se ylittää hiilidioksidipäästötavoitteensa. Vuodesta 2019 alkaen maksun laskutapa muutetaan.

Tietyille valmistajille myönnettävät poikkeukset

Valmistaja voi hakea komissiolta poikkeusta seuraavissa tapauksissa:

 • se valmistaa alle 10 000 uutta EU:ssa rekisteröitävää henkilöautoa
 • se ei kuulu mihinkään valmistajaryhmään
 • se kuuluu valmistajaryhmään, joka valmistaa alle 10 000 uutta EU:ssa rekisteröitävää henkilöautoa
 • se kuuluu valmistajaryhmään, mutta sillä on omat tuotantolaitokset ja suunnittelukeskus.

Komissio voi myöntää poikkeuksen viideksi vuodeksi.

Ekoinnovointi

Laitetoimittajat ja valmistajat voivat ottaa käyttöön innovatiivisia teknologioita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan päästötavoitteen alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g CO2/km.

Komissio tarkistaa päästötavoitteet viimeistään 1. tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan päätös N:o 1753/2000/EY.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 443/2009

8.6.2009

EUVL L 140, 5.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 1014/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Tässä asetuksessa vahvistetaan suuntaviivat, jotka koskevat jokaisesta uudesta henkilöautosta kerättäviä ja ilmoitettavia tietoja. Näitä tietoja käytetään määritettäessä hiilidioksidipäästötavoitteet ja arvioitaessa, ovatko valmistajat saavuttaneet tavoitteet.
Nämä tiedot perustuvat asianomaisen henkilöauton vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyviin tietoihin. Ne koskevat myös ajoneuvoja, jotka

 • aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä
 • toimivat etanolilla
 • on varustettu innovatiivisilla teknologioilla.
Viimeisin päivitys 14.01.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun