RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon

Den tekniska harmoniseringen när det gäller utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon kompletterar EU:s insatser för att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

SAMMANFATTNING

I enlighet med Kyotoprotokollets mål att begränsa utsläppen av koldioxid, som ligger bakom klimatförändringen, syftar direktivet till att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser som används i luftkonditioneringssystem * i motorfordon. Det förebygger därmed eventuella hinder på den inre marknaden till följd av att medlemsstaterna inför olika tekniska krav på detta område.

I direktivet fastställs således ett successivt förbud mot luftkonditioneringssystem som är avsedda att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential * som överstiger 150.

Tekniska föreskrifter

I direktivet föreskrivs i ett första skede kontroll av läckage från luftkonditioneringssystem som är avsedda att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150. Sådana luftkonditioneringssystem förbjuds genom en övergångsbestämmelse, om inte läckaget från systemet ligger under de högsta tillåtna gränsvärdena. Denna bestämmelse gäller nya fordonstyper från och med den 21 juni 2008 och nya fordon från och med den 21 juni 2009.

I ett andra skede föreskrivs i direktivet ett fullständigt förbud mot luftkonditioneringssystem som är avsedda att innehålla fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150. Förbudet avser nya fordonstyper från och med den 1 januari 2011 och gäller alla nya fordon från och med den 1 januari 2017.

Direktivet innehåller också bestämmelser om installation i efterhand och återfyllnad av luftkonditioneringssystem.

Tillämpningsområde

De fordon som avses i direktivet är personbilar (fordon av kategori M1) och lättare motorfordon (fordon av kategori N1, klass I).

Direktiv 2006/40/EG utgör första delen av ett lagstiftningspaket om luftkonditioneringssystem. Genom nya rättsakter införs administrativa bestämmelser om förfarandet för EG-typgodkännande och om ett harmoniserat provningsförfarande för att upptäcka läckage och mäta omfattningen av läckaget av fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential som överstiger 150.

Bakgrund

Efter att EU godkänt Kyotoprotokollet och därmed åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser har flera medlemsstater planer på att lagstifta om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon. För att undvika att skiljaktiga bestämmelser hindrar den fria rörligheten för motorfordon på den inre marknaden bör de tekniska föreskrifterna för luftkonditioneringssystem harmoniseras. Detta direktiv ingår inom ramen för förfarande för EG-typgodkännande.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Luftkonditioneringssystem: alla system vars främsta syfte är att minska lufttemperatur och luftfuktighet i ett fordons passagerarutrymme.
  • Global uppvärmningspotential (GWP): Fluorerad växthusgas klimatuppvärmningspotential i förhållande till koldioxidens. Den beräknas i form av uppvärmningspotentialen under 100 år för ett kilogram av en gas i förhållande till ett kilogram CO2. De relevanta GWP-siffrorna är de som publicerats i den tredje bedömningsrapporten som antogs av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar ("IPCC:s GWP-värden för 2001").

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/40/EG

4.7.2006

4.1.2008

EUT L 161, 14.6.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2007 av den 21 juni 2007 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon och ett harmoniserat provningsförfarande för mätning av läckage från vissa luftkonditioneringssystem [EUT L 161, 22.6.2007].

Kommissionens direktiv 2007/37/EG av den 21 juni 2007 om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [EUT L 161, 22.6.2007].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser [EUT L 161, 14.6.2006].
EU inför bestämmelser om begränsning av utsläpp, användning, återvinning och destruktion av vissa fluorerade växthusgaser, märkning av produkter och utrustning som innehåller dessa gaser, rapportering av information om dessa gaser, förbud mot utsläppande på marknaden av produkter och utrustning som innehåller dessa gaser samt utbildning och certifiering av personal med avseende på dessa gaser.

Senast ändrat den 04.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början