RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tieturvallisuus: ajokortit

Tässä direktiivissä muotoillaan uudelleen kansallisten ajokorttien myöntämisedellytysten yhdenmukaistamista koskevat nykyiset säädökset. Tavoitteena on parantaa ajokorttien vastavuoroista tunnustamista, jotta voidaan helpottaa etenkin niiden henkilöiden liikkuvuutta, jotka muuttavat Euroopan unionin (EU) alueella tai jotka sijoittautuvat toiseen EU‑maahan kuin siihen, jossa he ovat läpäisseet kuljettajantutkinnon.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä laaditaan uudelleen direktiivi 91/439/ETY, joka kumotaan siinä, ja direktiiviin lisätään siihen direktiiveillä 94/72/EY, 96/47/EY, 97/26/EY, 2000/56/EY ja 2003/59/EY sittemmin tehdyt muutokset.

Tekstiin tehdään myös merkittäviä muutoksia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • väärentämismahdollisuuksien vähentäminen: direktiivillä korvataan paperinen ajokorttimalli muovikorttimallilla. Nykyisiä paperisia kortteja ei tarvitse vaihtaa, mutta niitä ei enää anneta uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Euroopan unioniin (EU) kuuluvat maat voivat halutessaan lisätä uuteen ajokorttimalliin mikrosirun, joka sisältää korttiin painetut tiedot
 • kansalaisten vapaan liikkuvuuden turvaaminen: ajokortin haltijat säilyttävät hankitut oikeutensa, mutta asiakirjan säännöllisellä uusimisella vähennetään väärentämismahdollisuutta ja uusimisen yhteydessä kaikkiin ajokortteihin voidaan tehdä tarvittavat turvaominaisuuksien päivitykset ja ajokortin haltijan valokuva voidaan vaihtaa uuteen. Kaikissa ajokorteissa sovelletaan määrättyjä voimassaoloaikoja ja ne ovat ehdoitta voimassa kaikissa EU‑maissa.
  Kaikki uudet A-luokan (moottoripyörät) ja B-luokan (henkilöautot) ajokortit, jotka annetaan direktiivin voimaantulon jälkeen, ovat periaatteessa voimassa kymmenen vuotta (EU‑maat voivat määrätä hallinnolliseksi voimassaoloajaksi enintään 15 vuotta). Kaikki uudet C‑luokan (kuorma-autot) ja D-luokan (linja-autot) ajokortit ovat voimassa viisi vuotta
 • tieliikenteen turvallisuuden parantaminen: direktiivissä otetaan käyttöön uusi ajokorttiluokka mopoille ja yhdenmukaistetaan ammattikuljettajien lääkärintarkastusten määräajat. Lisäksi siinä otetaan käyttöön kuljettajantutkinnon vastaanottajien peruspätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Direktiiviin sisällytetään lisäksi seuraavat nykyisiin säädöksiin sisältyvät seikat:

EU‑maat ottavat käyttöön EU:n mallin mukaiset kansalliset ajokortit. EU‑maiden antamat ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti. Ajokortin ensimmäisellä sivulla on oltava ajokortin antavan jäsenvaltion kansallisuustunnus.

Ajokortti voi oikeuttaa kuljettamaan seuraaviin luokkiin kuuluvia ajoneuvoja:

 • A-luokka: moottoripyörät, joiden paino on enintään 750 kg
 • B-luokka: ajoneuvot, joiden paino on enintään 3 500 kg, tai matkailuperävaunut, joiden paino on enintään 4 250 kg
 • B + E -luokka: B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu
 • C-luokka: ajoneuvot, joiden paino on yli 3 500 kg
 • C + E ‑luokka: C-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu
 • D-luokka: ajoneuvot, joissa on yli 8 istuinta
 • D + E ‑luokka: D-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu.

Joissakin luokissa voidaan antaa erillinen ajokortti enimmäissylinteritilavuuden ja enimmäistehon (kW) perusteella.

Ajokortissa on mainittava, millä edellytyksillä sen haltija saa kuljettaa ajoneuvoa. Jos ajokortin haltija on vammaisuuden vuoksi oikeutettu kuljettamaan ainoastaan tietyntyyppisiä tai tietyllä tavalla varustettuja ajoneuvoja, tämä on ilmoitettava ajokortissa erityisellä koodilla.

Ajokorttien antamiseen sovelletaan myös seuraavia ehtoja: C- ja D-luokkien ajokortteja annetaan vain kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-luokan ajoneuvoja, ja B + E-, C + E- ja D + E ‑luokkiin annetaan ajokortteja ainoastaan kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-, C- tai D-luokkien ajoneuvoja.

Ajokorttien antamiseen sovelletaan seuraavia alaikärajoja: 16 vuotta A1-alaluokassa (kevyet moottoripyörät) ja B1-alaluokan kolmi- ja nelipyöräisissä moottoripyörissä, 18 vuotta A-, B-, B + E‑, C- ja C + E -luokissa ja 21 vuotta D- ja D + E -luokissa. EU‑maat voivat kuitenkin nostaa tai laskea alaikärajaa tiettyyn rajaan saakka joidenkin ajoneuvoluokkien osalta.

EU‑maiden on varmistettava, että tulevilla kuljettajilla on moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat teoreettiset tiedot, ajotaito ja ajotapa. Tämän toteamiseksi käyttöön otettavassa kokeessa on yleensä oltava

 • teoreettinen koe
 • ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2006/126/EY

19.1.2007

19.1.2011

EUVL L 403, 30.12.2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/126/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 383/2012, annettu 4 päivänä toukokuuta 2012, tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista.
Asetuksessa säädetään mikrosirun sisältäviä ajokortteja koskevat tekniset vaatimukset. Mikrosirulle tallennettujen tietojen on oltava tämän asetuksen liitteen I säännösten mukaisia. Asetus kattaa myös EU:n tyyppihyväksyntätodistusta koskevan menettelyn. Todistus annetaan valmistajalle tai tämän edustajalle, kun se täyttää kaikki tämän asetuksen asiaa koskevat säännökset.

Viimeisin päivitys 25.01.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun