RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 14 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vehiculele scoase din uz

Uniunea Europeană doreşte să limiteze generarea de deşeuri care provin de la vehiculele scoase din uz şi să intensifice refolosirea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora. Pentru a-şi atinge acest dublu obiectiv, aceasta stabileşte noi cerinţe pentru producătorii europeni; aceştia din urmă trebuie, în special, să conceapă vehicule uşor de reciclat.

ACT

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora. Aceasta se aplică în special:

 • autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate transportului de pasageri şi care au maximum nouă locuri (categoria M1);
 • autovehiculelor cu cel puţin patru roţi destinate transportului de mărfuri a căror greutate maximă nu depăşeşte 3,5 tone (categoria N1); şi
 • autovehiculelor cu trei roţi.

Limitarea generării de deşeuri

Directiva vizează diminuarea cantităţii de deşeuri provenite de la vehicule. Aceasta încurajează producătorii sau importatorii de vehicule din cadrul Uniunii Europene să:

 • limiteze folosirea substanţelor periculoase la noile lor vehicule;
 • proiecteze şi să producă vehicule care facilitează refolosirea şi reciclarea;
 • dezvolte folosirea materialelor reciclate.

Este interzisă folosirea mercurului, cromului hexavalent, cadmiului şi plumbului în componentele autovehiculelor introduse pe piaţă după 1 iulie 2003. Cu toate acestea, aceste substanţe se pot folosi pentru anumite aplicaţii dacă utilizarea acestora nu poate fi evitată (a se vedea anexa II la Directiva 2000/53/CEE).

Organizarea colectării deşeurilor

Statele membre trebuie să stabilească sisteme pentru colectarea deşeurilor provenite de la vehicule. Mai mult, acestea garantează transferul vehiculelor scoase din uz în instalaţiile de tratare autorizate.

Proprietarul sau deţinătorul unui vehicul scos din uz primeşte un certificat de distrugere atunci când vehiculul este transferat într-o instalaţie de tratare autorizată. Certificatul este eliberat de către instalaţia de tratare. Acesta permite proprietarului sau deţinătorului să radieze vehiculul din evidenţa autorităţilor publice. Costurile sau o parte din costurile induse de transferul vehiculului în instalaţia de tratare sunt suportate de producător.

Organizarea tratării deşeurilor

Statele membre trebuie să organizeze depozitarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz în conformitate cu cerinţele stabilite de Directiva-cadru privind deşeurile şi de cele din anexa I la această directivă. Instalaţiile de tratare autorizate trebuie să depolueze vehiculele scoase din uz înainte de operaţia de tratare şi să recupereze toate componentele care sunt nocive pentru mediu.

Încurajarea refolosirii şi recuperării deşeurilor

Trebuie să se acorde prioritate refolosirii şi recuperării (reciclare, recuperare, regenerare etc.) componentelor vehiculelor. Obiectivul acestei directive este creşterea ratei de refolosire şi de recuperare.

Rata de refolosire şi de recuperare trebuie să ajungă la (greutate medie anuală pe vehicul):

 • 85 % până la 1 ianuarie 2006;
 • 95 % până la 1 ianuarie 2015.

Rata de refolosire şi de reciclare trebuie să ajungă la (greutate medie anuală pe vehicul):

 • 80 % până la 1 ianuarie 2006;
 • 85 % până la 1 ianuarie 2015.

Pentru vehiculele fabricate înainte de 1980, obiectivele sunt mai puţin stricte.

Facilitarea dezmembrării datorită informaţiilor privind componentele şi materialele

Statele membre trebuie să se asigure că fabricanţii folosesc standarde de codificare pentru componente şi materiale. Aceste standarde servesc la identificarea diferitelor componente şi materiale. Prin urmare, acestea facilitează dezmembrarea.

Comisia este cea care este responsabilă cu stabilirea standardelor europene de codificare. În acest scop, aceasta ia în considerare activitatea desfăşurată în acest domeniu de forurile internaţionale.

Fabricanţii sunt obligaţi să furnizeze informaţii referitoare la dezmembrare pentru fiecare tip de vehicul introdus pe piaţă. Aceste informaţii trebuie furnizate în şase luni de la scoaterea vehiculului pe piaţă.

Evaluarea progreselor realizate datorită rapoartelor privind punerea în aplicare

Operatorii economici (fabricanţi, distribuitori, operatori care se ocupă cu dezmembrarea etc.) trebuie să publice informaţii referitoare la:

 • structura vehiculelor şi a componentelor acestora (capacitatea de recuperare şi de reciclare);
 • tratarea vehiculelor scoase din uz;
 • dezvoltarea şi optimizarea metodelor de refolosire, reciclare şi recuperare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora;
 • progresele realizate în domeniul recuperării şi reciclării.

La intervale de trei ani, statele membre înaintează Comisiei un raport pe baza acestor informaţii. Fiecare raport se prezintă sub forma unui chestionar elaborat de către Comisie. Aceste chestionare permit Comisiei să observe eventualele schimbări în domeniul comercializării autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare şi reciclare. Comisia publică un raport cu privire la punerea în aplicare a acestei directive în termen de nouă luni de la data primirii rapoartelor trimise de statele membre.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Directiva 2000/53/CE

21.10.2000

21.4.2002

JO L 269 din 21.10.2000

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Decizia 2002/525/CE

1.1.2003

-

JO L 170 din 29.6.2002

Decision (Decizia) 2005/438/CE

10.6.2005

-

JO L 152 din 15.6.2005

Decizia 2005/673/CE

1.7.2005

-

JO L 254 din 30.9.2005

Directiva 2008/33/CE

21.3.2008

-

JO L 81 din 20.3.2008

Directiva 2008/112/CE

12.1.2009

-

JO L 345 din 23.12.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2000/53/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei din 20 noiembrie 2009 asupra implementării Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz pentru perioada 2005-2008 [COM(2009) 635 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Din cele douăzeci şi cinci de rapoarte primite de Comisie reiese că anumite dispoziţii ale directivei nu au fost transpuse în întregime sau au fost transpuse în mod incorect. Mai multe state membre nu şi-au îndeplinit obiectivele de refolosire/reciclare/recuperare în 2006. De exemplu, numai nouăsprezece state membre şi-au îndeplinit obiectivul de refolosire/reciclare de 80 % şi treisprezece cel de refolosire/recuperare fixat la 85 %.

Raport al Comisiei din 17 octombrie 2007 asupra implementării Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz în perioada 2002-2005 [COM(2007) 618 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
În general, directiva privind vehiculele scoase din uz a fost bine transpusă în majoritatea statelor membre, în special în ceea ce priveşte interzicerea utilizării anumitor substanţe nocive în vehicule şi în componentele vehiculelor sau obligaţia de retragere gratuită a vehiculelor scoase din uz. Mai multe state membre au stabilit obiective de refolosire, recuperare şi reciclare inferioare pentru vehiculele fabricate înainte de 1980. Cu toate acestea, în pofida progreselor notabile în ceea ce priveşte transpunerea directivei, punerea în aplicare a acesteia nu este de deplin satisfăcătoare; Comisia concluzionează că statele membre trebuie să intensifice măsurile de control al aplicării legislaţiei în acest domeniu.

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 310 din 25.11.2005].
Această directivă stabileşte limitele minime de refolosire, reciclare şi recuperare pentru componentele şi materialele vehiculelor noi. Aceste măsuri au ca scop facilitarea refolosirii pieselor, reciclarea şi recuperarea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru 2015 în materie de reciclare şi recuperare pentru vehiculele scoase din uz. Directiva prevede o evaluare preliminară a fabricanţilor înainte ca statele membre să le acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip. De la 15 decembrie 2008, vehiculele care nu sunt în conformitate cu cerinţele prevăzute de această directivă nu pot primi omologarea CE de tip şi nici omologarea naţională de tip. În plus, de la 15 iulie 2010, se interzice introducerea pe piaţă a vehiculelor noi care nu respectă aceste dispoziţii.

Decizia 2005/293/CE [Jurnalul Oficial L 94 din 13.4.2005].
Decizia Comisiei din 1 aprilie 2005 de stabilire a normelor privind monitorizarea obiectivelor de reutilizare/recuperare şi reutilizare/reciclare instituite de Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Decizia 2003/138/CE [Jurnalul Oficial L 53 din 28.2.2003].
Decizia Comisiei din 27 februarie 2003 de stabilire a standardelor de codificare a componentelor şi a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Decizia 2002/151/CE [Jurnalul Oficial L 50 din 21.2.2002].
Decizia Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Ultima actualizare: 26.09.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii