RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Motorfordonsförsäljning och eftermarknadsservice

Denna förordning omfattar vertikala avtal för försäljning och tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för motorfordon och syftar till att säkerställa att det nödvändiga konkurrensskyddet för fordonsindustrins eftermarknad inom EU bibehålls även sedan förordning nr 1400/2002 upphört.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnande förfaranden i motorfordonssektorn.

SAMMANFATTNING

Artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt undantar vertikala avtal * som ger tillräckliga fördelar för att uppväga de konkurrenshämmande effekterna. Förordningen (EG) nr 1400/2002, som löpte ut den 31 maj 2010, försåg motorfordonssektorn med ett särskilt gruppundantag för vertikala avtal gällande inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon samt vertikala avtal för tillhandahållandet av reparations- och underhållstjänster för sådana fordon samt för återförsäljning av reservdelar. Förordning 461/2010 ersätter förordning 1400/2002.

Vertikala avtal gällande inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon

Förordning 461/2010 tillämpar förordning nr 330/2010 på vertikala avtal om inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon. Men för att ge aktörerna tid att anpassa sig efter de allmänna reglerna förlängs de bestämmelser i förordning nr 1400/2002 som gäller sådana avtal till den 31 maj 2013.

Vertikala avtal gällande eftermarknaden för motorfordon

Förordning 461/2010 tillämpar även förordning nr 330/2010 på vertikala avtal om villkor för inköp, försäljning och återförsäljning av reservdelar till motorfordon samt för tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för motorfordon, så länge de uppfyller undantagskraven i förordning nr 330/2010 och inte innehåller någon av de särskilt allvarliga begränsningarna som beskrivs i förordning 461/2010:

  • begränsningar i försäljningen av reservdelar för motorfordon, för medlemmar i ett selektivt distributionssystem,
  • begränsningar som avtalats mellan en leverantör av reservdelar och reparationsutrustning och en fordonstillverkare, vad gäller leverantörens möjlighet att sälja sina varor till auktoriserade eller oberoende distributörer, reparatörer eller slutanvändare,
  • begränsningar som avtalats mellan en fordonstillverkare som använder komponenter för tillverkning av motorfordon och leverantören av dessa komponenter, av leverantörens rätt att synligt placera sitt varumärke eller sin logotyp på de levererade komponenterna.

I enlighet med förordning nr 19/65/EEG får kommissionen, i sådana fall då parallella nät av liknande vertikala begränsningar omfattar mer än 50 % av en relevant marknad, förklara att den här förordningen inte ska vara tillämplig på vertikala avtal som innehåller särskilda begränsningar avseende den marknaden.

Centrala begrepp som används i rättsakten
  • Vertikalt avtal: ett avtal eller samordnat förfarande som ingås mellan två eller flera företag som vart och ett är verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdande - Datum för upphörandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning nr 461/2010

1.6.2010 – 31.5.2023

-

EUT L 129, 28.5.2010

Senast ändrat den 06.12.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början