RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moottoriajoneuvojen jakelu ja myynnin jälkeiset palvelut

Tämä asetus koskee moottoriajoneuvojen jakelua ja korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista koskevia vertikaalisia sopimuksia. Sen tavoitteena on varmistaa edelleen Euroopan unionin (EU) moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisten markkinoiden kilpailu asetuksen (EY) N:o 1400/2002 voimassaolon päättymisen jälkeen.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 461/2010, annettu 27 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdassa myönnetään poikkeus vertikaalisille sopimuksille *, joista aiheutuvat hyödyt ylittävät kilpailunvastaiset vaikutukset. Asetuksella (EY) N:o 1400/2002, jonka voimassaolo päättyi 31. toukokuuta 2010, myönnettiin erityinen ryhmäpoikkeus moottoriajoneuvoalan vertikaalisille sopimuksille, jotka koskevat uusien moottoriajoneuvojen ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä, ja vertikaalisille sopimuksille, jotka koskevat moottoriajoneuvojen huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoamista ja varaosien jakelua. Asetus (EU) N:o 461/2010 korvaa asetuksen (EU) N:o 1400/2002.

Uusien moottoriajoneuvojen ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyvät vertikaaliset sopimukset

Asetuksen (EU) N:o 461/2010 säännösten mukaan asetusta (EU) N:o 330/2010 sovelletaan uusien moottoriajoneuvojen ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyviin vertikaalisiin sopimuksiin. Jotta kaikilla toimijoilla olisi aikaa mukautua yleiseen järjestelmään, asetuksen (EY) N:o 1400/2002 näitä sopimuksia koskevien säännösten voimassaoloaikaa pidennetään 31 päivään toukokuuta 2013.

Moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisiin markkinoihin liittyvät vertikaaliset sopimukset

Asetuksella 461/2010 säädetään asetus (EU) N:o 330/2010 sovellettavaksi myös vertikaalisiin sopimuksiin niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä moottoriajoneuvojen varaosia tai tarjota korjaus- ja huoltopalveluja, jos sopimukset täyttävät asetuksessa (EU) N:o 330/2010 poikkeukselle vahvistetut vaatimukset ja jos ne eivät sisällä mitään seuraavista vakavimmista kilpailunrajoituksista, jotka on kuvailtu asetuksessa (EU) N:o 461/2010:

  • rajoitukset, jotka koskevat valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa moottoriajoneuvojen varaosien myyntiä riippumattomille korjaamoille
  • rajoitukset, jotka koskevat varaosien tai korjaustyökalujen toimittajien ja moottoriajoneuvon valmistajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta myydä kyseisiä tavaroita valtuutetuille tai riippumattomille jakelijoille, valtuutetuille tai riippumattomille korjaamoille tai loppukäyttäjille
  • rajoitukset, jotka koskevat moottoriajoneuvon valmistajan, joka käyttää komponentteja moottoriajoneuvojen alkuperäistä kokoonpanoa varten, ja kyseisten komponenttien toimittajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta varustaa toimitetut komponentit tai varaosat tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan ja helposti näkyvällä tavalla.

Komissio voi asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla päättää, että jos samankaltaisten vertikaalisten rajoitusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisrajoituksia.

Keskeiset termit
  • Vertikaalinen sopimus: sopimus tai yhdenmukaistetut menettelytavat, joita sovelletaan eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien kahden tai useamman yrityksen välillä ja jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluita.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EU) N:o 461/2010

1.6.2010 – 31.5.2023

EUVL 129, 28.5.2010

Viimeisin päivitys 06.12.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun