RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Krajowe przepisy techniczne i swobodny przepływ towarów

Celem rozporządzenia jest usprawnienie funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania w zakresie produktów. Ustanowiono w nim procedury mające na celu ustalenie ram przeprowadzania przez organy państw członkowskich kontroli zgodności produktów, których nie obejmują zharmonizowane przepisy wspólnotowe, z krajowymi przepisami technicznymi. Państwa członkowskie, które chcą odmówić dostępu tych produktów do swojego rynku, zobowiązane są do skontaktowania się z przedsiębiorstwem i wskazania szczegółów obiektywnych przyczyn ewentualnej odmowy. Ma to poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego dzięki usprawnieniu swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

STRESZCZENIE

Celem rozporządzenia jest usprawnienie swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie. W rozporządzeniu ustanowione zostały zasady i procedury, których właściwe organy państw członkowskich muszą przestrzegać przy podejmowaniu decyzji lub planowaniu podjęcia decyzji mogącej utrudniać swobodny przepływ produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, i których nie obejmują zharmonizowane na poziomie Wspólnoty przepisy. Rozporządzenie stosuje się od dnia 13 maja 2009 r.

Zakres

Rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji administracyjnych opartych na przepisie technicznym, którego bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jest:

 • zakaz wprowadzania do obrotu produktu,
 • modyfikacja lub przeprowadzenie dodatkowych badań tego produktu, zanim będzie on mógł zostać wprowadzony do obrotu,
 • wycofanie tego produktu z rynku.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • decyzji o charakterze sądowym,
 • systemów objętych zakresem zastosowania dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE,
 • procedury dopuszczania do eksploatacji istniejącego taboru kolejowego przewidzianej dyrektywą 2004/49/WE,
 • niektórych środków dotyczących produktów stanowiących poważne zagrożenie, które zostały przyjęte dyrektywą 2001/95/WE,
 • niektórych środków dotyczących żywności stanowiącej zagrożenie, które zostały przyjęte rozporządzeniami 178/2002 i 882/2004.

Procedury

W rozporządzeniu ustanowiono ramy oceny zgodności produktów z krajowymi przepisami technicznymi. Właściwe organy państw członkowskich muszą przestrzegać zasad i procedur odnoszących się do:

 • gromadzenia informacji o danym produkcie,
 • uznawania certyfikatów i sprawozdań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność, które to jednostki są akredytowane zgodnie z rozporządzeniem nr 765/2008: państwa członkowskie nie mają możliwości odmowy uznania tych certyfikatów lub sprawozdań ze względu na kompetencje tych jednostek,
 • oceny konieczności zastosowania przepisu technicznego: decyzja musi być uzasadniona w oparciu o dane techniczne lub naukowe, które potwierdzają zgodność planowanego środka z zasadą proporcjonalności, podana zostaje do wiadomości zainteresowanemu przedsiębiorstwu i może stanowić przedmiot zaskarżenia,
 • czasowego zawieszenia wprowadzania produktu do obrotu: zakazane w trakcie procedury przeprowadzania oceny, chyba że produkt ten stwarza poważne zagrożenie lub zakaz jego wprowadzenia w państwie członkowskim uzasadniony jest względami moralności publicznej lub bezpieczeństwa publicznego.

Punkt kontaktowy ds. produktów

Każde państwo członkowskie wyznacza jeden lub kilka punktów kontaktowych ds. produktów na swoim terytorium i przekazuje ich dane kontaktowe Komisji i innym państwom członkowskim. Zadaniem punktów kontaktowych ds. produktów jest przekazywanie informacji dotyczących przede wszystkim przepisów technicznych mających zastosowanie na terytorium, na którym są ustanowione, danych kontaktowych do właściwych organów i informacji o dostępnych środkach odwoławczych.

Sprawozdania

Każde państwo członkowskie przesyła co roku Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia. Komisja natomiast co pięć lat dokonuje przeglądu stosowania rozporządzenia i publikuje wykaz produktów, które nie podlegają wspólnotowym środkom harmonizującym.

Kontekst

Decyzja nr 3052/95/WE ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie zostaje uchylona i zastąpiona ze skutkiem od dnia 13 maja 2009 r. na mocy rozporządzenia. Akt wpisuje się w strategię na rzecz jednolitego rynku XXI wieku.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 764/2008

2.9.2008

Dz.U. L 218 z 13.8.2008

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony