RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nationale technische voorschriften en vrij verkeer van goederen

Deze verordening beoogt de wederzijdse erkenning op het gebied van producten te bevorderen. Zij stelt een procedureel kader vast voor de controle door de autoriteiten van de lidstaten op de conformiteit met de nationale technische voorschriften van producten die niet onder de geharmoniseerde communautaire wetgeving vallen. De lidstaten die deze producten niet op hun markt wensen toe te laten, dienen contact op te nemen met de producenten en deze eventuele weigering te onderbouwen met gedetailleerde en objectieve redenen. Het is de bedoeling de interne markt te versterken door het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap te bevorderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG.

SAMENVATTING

Deze verordening strekt ertoe het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap te verbeteren. Zij stelt de regels en procedures vast die de bevoegde autoriteiten van een lidstaat in acht moeten nemen wanneer zij een besluit nemen dat een belemmering zou kunnen vormen voor het vrije verkeer van een in een andere lidstaat rechtmatig in de handel gebracht product dat niet onder de geharmoniseerde communautaire regelgeving valt of wanneer zij voornemens zijn dat te doen. Zij treedt op 13 mei 2009 in werking.

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op de administratieve besluiten die op een technisch voorschrift zijn gebaseerd dat direct of indirect tot gevolg heeft dat:

 • een product niet in de handel mag worden gebracht;
 • het product moet worden gewijzigd of bijkomende tests van het product moeten worden uitgevoerd voordat het in de handel mag worden gebracht;
 • het product uit de handel moet worden genomen.

De verordening is niet van toepassing op:

 • gerechtelijke beslissingen;
 • systemen die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 96/48/EG (FR) en 2001/16/EG (FR) vallen;
 • de vergunningsprocedure voor de indienststelling van rollend materieel zoals voorzien in Richtlijn 2004/49/EG (FR);
 • bepaalde maatregelen met betrekking tot producten die een ernstig risico opleveren, in het kader van Richtlijn 2001/95/EG;
 • bepaalde maatregelen inzake levensmiddelen die een risico inhouden, in het kader van Verordening 178/2002 en 882/2004.

Procedures

De verordening schept een kader voor de controle op de conformiteit van producten met nationale technische voorschriften. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten regels en procedures naleven in verband met:

 • het verzamelen van informatie over betrokken producten;
 • 765/2008. De lidstaten mogen de certificaten en testrapporten van deze instanties niet verwerpen op grond van een gebrek aan bekwaamheid;
 • de beoordeling van de noodzaak van de toepassing van een technisch voorschrift: het besluit moet gemotiveerd worden met technische of wetenschappelijke elementen die de evenredigheid van de beoogde maatregel aantonen, moet aan de betrokken onderneming worden betekend en kan in beroep worden betwist;
 • de tijdelijke schorsing van het in de handel brengen van een product: het in de handel brengen van het product mag tijdens de beoordelingsprocedure niet tijdelijk worden geschorst tenzij het een ernstig risico inhoudt of indien het in een lidstaat algeheel verboden is uit hoofde van de openbare zedelijkheid of de openbare veiligheid.

Productcontactpunten

Elke lidstaat moet op zijn grondgebied een of meerdere productcontactpunten aanwijzen en de contactgegevens daarvan meedelen aan de Commissie en de andere lidstaten. De productcontactpunten hebben tot taak informatie te verstrekken over de technische voorschriften die van toepassing zijn op het grondgebied waarop zij gevestigd zijn alsook over de beschikbare rechtsmiddelen. Zij moeten tevens de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten ter beschikking stellen.

Verslagen

Elke lidstaat moet jaarlijks een verslag over de tenuitvoerlegging van de verordening indienen bij de Commissie. Deze laatste evalueert de tenuitvoerlegging van de verordening om de vijf jaar en publiceert een lijst van producten die niet onder de geharmoniseerde communautaire regelgeving vallen.

Context

Beschikking nr. 3052/95/EG tot vaststelling van een procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap wordt vanaf 13 mei 2009 door deze verordening ingetrokken en vervangen. Dit wetgevingsbesluit kadert in de strategie voor de interne markt van de 21e eeuw (FR).

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 764/2008 2.9.2008 - L 218 van 13.8.2008
Laatste wijziging: 30.07.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven