RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nemzeti műszaki szabályozások és az áruk szabad mozgása

Ennek a rendeletnek a célja a termékek kölcsönös elismerésének javítása. Olyan eljárásokat teremt, amelyek keretbe foglalják a tagállamok hatóságainak arra irányuló ellenőrzését, hogy a harmonizált közösségi jogszabályok hatálya alá nem tartozó termékek megfelelnek-e a nemzeti műszaki szabályoknak. Azok a tagállamok, amelyek meg akarják tagadni, hogy ezek a termékek a piacukra kerüljenek, kapcsolatba kell, hogy lépjenek a termék gyártójával és az esetleges elutasítást részletesen és objektív módon meg kell indokolniuk. A rendelet célja a belső piac megerősítése az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának az elősegítésével.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának az elősegítése. Olyan szabályokat és eljárásokat teremt, amelyeket a tagállamok hatóságainak követniük kell, amikor olyan döntést hoznak vagy kívánnak hozni, amely megakadályozhatja egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott – a közösségi szintű harmonizált jogszabályok hatályán kívül eső – termék szabad mozgását. A rendelet 2009. május 13-tól alkalmazandó.

Hatály

Ez a rendelet olyan, műszaki szabályon alapuló közigazgatási határozatokra alkalmazandó, amelyek az alábbi közvetlen vagy közvetett hatásokat váltják ki:

 • egy termék forgalomba hozatalának megtiltása;
 • a termék átalakítása vagy további vizsgálata, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni;
 • a termék forgalomból való kivonásának előírása.

E rendelet nem alkalmazandó:

 • a bírósági határozatokra;
 • a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelvek hatálya alá tartozó rendszerekre;
 • a 2004/49/EK irányelvben előírt, a használatban levő járművek üzembe helyezésének engedélyezési eljárására;
 • a 2001/95/EK irányelv hatálya alá tartozó, súlyos veszélyt jelentő termékekre vonatkozó bizonyos intézkedésekre;
 • a 178/2002/EK és a 882/2004/EK rendeletek hatálya alá tartozó, veszélyt jelentő élelmiszerekre vonatkozó bizonyos intézkedésekre.

Eljárások

A rendelet szabályozza a termékek nemzeti műszaki szabályoknak való megfelelőségére irányuló vizsgálatai kereteit. A tagállamok illetékes hatóságainak kötelessége az alábbiakra vonatkozó szabályok és eljárások betartása:

 • az érintett termékről való információgyűjtés;
 • a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően akkreditált megfelelőségértékelő testületek által kiadott tanúsítványok vagy vizsgálati jegyzőkönyvek elismerése: a tagállamok nem utasíthatják el ezeket a tanúsítványokat vagy vizsgálati jegyzőkönyveket az akkreditált testületeknek a hatáskörével kapcsolatos indokokkal;
 • valamely műszaki szabály alkalmazásának szükségességére irányuló vizsgálat: a döntést a hozott intézkedés arányosságát bizonyító műszaki vagy tudományos elemekre alapozva kell meghozni, amelyről az érintett vállalatot értesíteni kell, és döntés ellen jogorvoslattal lehet élni;
 • valamely termék forgalmazásának ideiglenes felfüggesztése: a vizsgálati eljárás során tilos, kivéve a súlyos veszély esetét, illetve ha a terméket valamely tagállamban erkölcsi vagy közbiztonsági okokból már betiltották;

Termékinformációs kapcsolattartó pont

Valamennyi tagállamnak egy vagy több termékinformációs kapcsolattartó pontot kell kijelölnie a területén és közölni azok elérhetőségi adatait a Bizottsággal, valamint a többi tagállammal. A termékinformációs kapcsolattartó pontok feladata az információk nyújtása, többek között a kapcsolattartó pont tagállamában alkalmazandó műszaki szabályokkal, az illetékes hatóságok elérhetőségeivel és a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel kapcsolatban.

Jelentések

A tagállamok évenként jelentést küldenek a Bizottság részére e rendelet alkalmazásáról. A Bizottság ötévente felülvizsgálja a rendelet alkalmazását és közzéteszi azoknak a termékeknek a listáját, amelyek nem tartoznak a közösségi harmonizációs jogalkotás hatálya alá.

Háttér

A rendelet 2009. május 13-tól hatályon kívül helyezi az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárásról szóló 3052/95/EK határozatot és annak a helyébe lép. Ez a jogi aktus az Egységes piac a 21. századi Európa számára stratégia részét képezi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.9.2.

HL L 218., 2008.8.13.

Utolsó frissítés: 30.07.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére