RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akredytacja i nadzór rynku

Niniejsze rozporządzenie ma na celu dostarczenie wspólnych ram dla struktur akredytujących znajdujących się w Unii Europejskiej (UE) oraz, w konsekwencji, ułatwienie przepływu towarów między państwami członkowskimi. Prawidłowe działanie struktur akredytujących jest bardzo ważne dla zagwarantowania kontroli organów oceniających zgodność produktów i nadzoru nad produktami oraz przedsiębiorcami na rynku europejskim.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 (WE) z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie zakłada wprowadzenie jasnych zasad dotyczących organizacji i działania akredytacji w państwach członkowskich jednostek oceniających substancję, preparat lub inny produkt, przetworzony lub nie, przeznaczony na rynek wspólnotowy.

Należy zagwarantować wysoki poziom nadzoru rynku w celu spełnienia wymagań w zakresie ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo ogólne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo.

Zasady te wzmacniają już istniejący system, nie osłabiając obecnych instrumentów, takich jak dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, która przyniosła ogólnie dobre wyniki.

Akredytacja

Niniejsze rozporządzenie obejmuje europejską politykę akredytacji. Po raz pierwszy wprowadza wspólną podstawę prawną dotyczącą akredytacji oraz ustanawia pełne ramy prawne regulujące organizację akredytacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) od 1 stycznia 2010 r.

Akredytacja jest uznana za ostatni poziom kontroli adekwatności jednostek oceniających zgodności, bez względu na fakt, czy jest dobrowolna, czy obowiązkowa. Akredytacja nie ma charakteru komercyjnego, ponieważ mogłoby to osłabić jej wartość i wiarygodność.

Cechy akredytacji są następujące:

 • w każdym państwie członkowskim istnieje tylko jedna jednostka akredytująca,
 • jednostki akredytujące i jednostki oceniające zgodność nie konkurują ze sobą,
 • akredytacja przeprowadzana jest przez organ publiczny,
 • jednostki akredytujące nie mają celów zarobkowych i przestrzegają zasad bezstronności i obiektywności.

Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji (EA) (EN) jest odpowiedzialna za zarządzanie systemem oceny wzajemnej, kontrolującym kompetencje i działania krajowych jednostek akredytujących. Dzięki systemowi oceny wzajemnej EA przyczynia się do zapewnienia jakości usług krajowych jednostek akredytujących, a więc do wzajemnego uznawania certyfikatów zgodności w całej UE oraz na świecie.

Nadzór rynku

Państwa członkowskie gwarantują skuteczne nadzorowanie swych rynków. Są zobowiązane do organizowania i przeprowadzania pogłębionych kontroli, aby produkty objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym spełniały wymagania w zakresie ochrony interesu publicznego, szczególnie zdrowia i bezpieczeństwa.

Właściwe dla każdego państwa członkowskiego organy nadzoru rynku zapewniają nadzór nad produktami na rynku wspólnotowym. Są zobowiązane do zapewnienia:

 • kontroli zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów,
 • nadzoru nad skargami lub sprawozdaniami związanymi z ryzykiem dotyczącym produktów,
 • kontroli wypadków i szkód dla zdrowia, które mogły być spowodowane tymi produktami,
 • kontroli działań korygujących,
 • nadzoru i aktualizacji wiedzy naukowej i technicznej w zakresie bezpieczeństwa.
 • kontroli powiadomień o niebezpiecznych produktach w systemie RAPEX.

Państwa członkowskie muszą współpracować między sobą i zapewnić wymianę informacji między sobą i Komisją oraz zainteresowanymi agencjami wspólnotowymi.

Organy nadzoru rynku przeprowadzają właściwe kontrole dotyczące cech produktów – za pośrednictwem kontroli dokumentów, kontroli fizycznych i badań laboratoryjnych – i mogą wymagać od przedsiębiorców dostarczenia koniecznych informacji oraz mają dostęp do ich lokali, w celu lepszego wykonywania nadzoru, zachowując pełną niezależność.

Gdy organy zidentyfikują produkt stwarzający zagrożenie, zawiadamiają użytkowników, przyjmując odpowiednie środki. Jeśli produkt stwarza poważne ryzyko, państwa członkowskie dopilnowują, aby:

 • produkt został zmodyfikowany w systemie RAPEX,
 • produkt został odwołany lub wycofany,
 • produkt został zmodyfikowany, a ryzyko usunięte.

W przypadku ryzyka państwa członkowskie bezzwłocznie informują o swej decyzji, podając jej dokładną podstawę, zainteresowanego przedsiębiorcę oraz Komisję.

W przypadku kontroli produktów przywożonych do Wspólnoty państwa członkowskie przyznają organom celnym odpowiednie środki dla zapewnienia odpowiednich kontroli bezpieczeństwa produktów, przed ich wprowadzeniem do swobodnego obrotu. W razie poważnego niebezpieczeństwa, przypuszczalnego lub faktycznego lub w przypadku braku przewidzianych dokumentów towarzyszących, organy celne zwieszają wprowadzenie danego produktu do swobodnego obrotu.

Organy nadzoru rynku i organy celne współpracują w celu zapewnienia skutecznej kontroli bezpieczeństwa produktów.

Niektóre czynności przewidziane dla wprowadzenia niniejszego rozporządzenia mogą być finansowane przez Unię.

Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) nr 339/93 od 1 stycznia 2010 r.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008

2.9.2008

Dz.U. L 218 z 13.8.2008

AKT POWIĄZANY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 218 z 13.8.2008].

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010

Zobacz także

Strona Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł na temat wzajemnego uznawania (DE) (EN) (FR)

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony