RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Accreditatie en markttoezicht

Deze verordening heeft tot doel een gemeenschappelijk kader te bieden voor de infrastructuren voor accreditatie in de Europese Unie (EU) en zo het goederenverkeer tussen de lidstaten te vergemakkelijken. Het is van wezenlijk belang dat deze infrastructuren goed functioneren om de controle op goederen door de conformiteitsbeoordelingsinstanties en het markttoezicht op goederen en marktdeelnemers op de Europese markt te garanderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Met deze verordening wordt beoogd duidelijke voorschriften vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop de accreditatie van de instanties die zijn belast met de beoordeling van stoffen, preparaten of al dan niet bewerkte producten die voor de communautaire markt bestemd zijn, in de lidstaten is opgezet en functioneert.

Er moet een hoog niveau van markttoezicht worden gegarandeerd om algemene belangen te beschermen, zoals gezondheid en veiligheid in het algemeen, gezondheid en veiligheid op het werk, consumentenbescherming, milieubescherming en beveiliging.

Deze voorschriften versterken het huidige kader zonder afbreuk te doen aan bestaande instrumenten zoals de richtlijn algemene productveiligheid, die over het geheel genomen goede resultaten heeft opgeleverd.

Accreditatie

Onderhavige verordening schept een kader voor het Europese accreditatiebeleid. Voor het eerst wordt een gemeenschappelijke rechtsgrondslag voor accreditatie vastgesteld die sinds 1 januari 2010 een allesomvattend rechtskader vormt voor de wijze waarop accreditatie in de Europese Economische Ruimte (EER) is georganiseerd.

Accreditatie wordt erkend als het laatste niveau in de controle van de adequaatheid van conformiteitsbeoordelingsdiensten, ongeacht of de accreditatie op vrijwillige dan wel op verplichte basis gebeurt. Accreditatie is niet van commerciële aard aangezien dat de waarde en de geloofwaardigheid ervan zou aantasten.

Accreditatie heeft de volgende kenmerken:

 • elke lidstaat heeft slechts één accreditatie-instantie;
 • er is geen concurrentie tussen de accreditatie-instanties en conformiteitsbeoordelingsdiensten;
 • accreditatie is een taak van de overheid;
 • accreditatie-instanties hebben geen winstoogmerk en houden zich aan het onpartijdigheids- en objectiviteitsbeginsel.

De Europese samenwerking voor accreditatie (EA) (EN) dient te worden belast met het beheer van de collegiale toetsing in het kader waarvan de competenties en de werking van de nationale accreditatie-instanties worden gecontroleerd. Dankzij het systeem van collegiale toetsing draagt de EA bij tot de kwaliteit van de dienstverlening van de nationale accreditatie-instanties en bijgevolg ook tot de wederzijdse erkenning van conformiteitscertificaten in de hele EU en de rest van de wereld.

Markttoezicht

De lidstaten garanderen een doeltreffend toezicht op hun markt. Zij dienen grondige controles te organiseren en te verrichten, zodat de producten die onder de communautaire harmonisatiewetgeving vallen, voldoen aan de eisen inzake de bescherming van de algemene belangen, zoals met name gezondheid en veiligheid.

De bevoegde markttoezichtautoriteiten van alle lidstaten oefenen toezicht uit op de producten op de communautaire markt. Zij zijn met name belast met de:

 • controle van de conformiteit met de voorschriften inzake productveiligheid;
 • behandeling van klachten of meldingen in verband met risico's van producten;
 • monitoring van ongevallen en gezondheidsschade waarvan vermoed wordt dat zij door die producten zijn veroorzaakt;
 • controle van de corrigerende maatregelen;
 • follow-up en actualisering van de wetenschappelijke en technische kennis inzake veiligheidsvraagstukken;
 • opvolging van de kennisgevingen van gevaarlijke producten in RAPEX.

De lidstaten dienen onderling samen te werken en ervoor te zorgen dat informatie wordt uitgewisseld, zowel onderling als met de Commissie en de betrokken agentschappen van de Gemeenschap.

De markttoezichtautoriteiten controleren op passende wijze de kenmerken van producten door verificatie van de documenten en fysieke en laboratoriumcontroles. Zij kunnen verlangen dat de marktdeelnemers de nodige informatie verstrekken en kunnen ook de bedrijfsruimten van de betrokken marktdeelnemers betreden om hun toezichtstaak in alle onafhankelijkheid uit te voeren.

Wanneer de autoriteiten vaststellen dat een product een risico inhoudt, nemen zij passende maatregelen om de gebruikers te waarschuwen. Wanneer het een ernstig risico betreft, zien de lidstaten erop toe dat:

 • het product wordt gewijzigd in RAPEX;
 • het product wordt teruggeroepen of uit de handel genomen;
 • het product wordt gewijzigd en het risico wordt weggenomen.

In geval van risico brengen de lidstaten hun beslissing onverwijld ter kennis van de betrokken marktdeelnemer en van de Commissie, samen met de precieze redenen.

Voor de controles van producten die de communautaire markt binnenkomen moeten de lidstaten hun douaneautoriteiten de nodige middelen verschaffen voor passende controles van de veiligheid van producten voordat deze in het vrije verkeer worden gebracht. Wanneer het product een reëel of vermeend ernstig risico inhoudt of niet vergezeld gaat van de vereiste documenten, schorten de douaneautoriteiten het in het vrije verkeer brengen ervan op. De markttoezichtautoriteiten en de douaneautoriteiten werken samen om een doeltreffende controle van de productveiligheid te garanderen.

De Unie kan bepaalde voor de uitvoering van deze verordening voorziene activiteiten financieren.

Verordening (EG) nr. 339/93 is sinds 1 januari 2010 bij onderhavige verordening ingetrokken.

REFERENTIE

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 765/2008

2.9.2008

-

L 218 van 13.8.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG (Voor de EER relevante tekst) [PB L 218 van 13.8.2008].

Laatste wijziging: 17.11.2010

Zie ook

 • Website van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie inzake wederzijdse erkenning (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven