RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υποδομές στον τομέα της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Η εύρυθμη λειτουργία των υποδομών διαπίστευσης έχει βασική σημασία για την εξασφάλιση του ελέγχου των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και των οικονομικών φορέων στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της διαπίστευσης, στα κράτη μέλη, των οργανισμών αξιολόγησης που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή άλλου προϊόντος, μεταποιημένου ή όχι, το οποίο προορίζεται για την κοινοτική αγορά.

Έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός εποπτείας της αγοράς ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικότερα, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.

Οι κανόνες αυτοί ενισχύουν το ήδη υπάρχον σύστημα, χωρίς να αποδυναμώνουν τα ισχύοντα μέσα όπως η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά.

Διαπίστευση

Ο παρών κανονισμός πλαισιώνει την ευρωπαϊκή πολιτική διαπίστευσης. Θεσπίζει, για πρώτη φορά, κοινή νομική βάση όσον αφορά τη διαπίστευση, και με αυτόν τον τρόπο παρέχει πλήρες νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση της διαπίστευσης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Η διαπίστευση αναγνωρίζεται ως το τελευταίο στάδιο ελέγχου της καταλληλότητας των υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είτε αυτή διενεργείται σε εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση. Η διαπίστευση δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε την αξία και την αξιοπιστία της.

Τα χαρακτηριστικά της διαπίστευσης είναι τα ακόλουθα:

 • υπάρχει ένας και μόνο οργανισμός διαπίστευσης ανά κράτος μέλος·
 • δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών διαπίστευσης και των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 • η διαπίστευση διενεργείται ως άσκηση δημόσιας εξουσίας·
 • οι οργανισμοί διαπίστευσης δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σέβονται τις αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διαπίστευση (ΕΣΔ) (EN) οφείλει να είναι αρμόδια για τη διαχείριση της αξιολόγησης από ομοτίμους, στο πλαίσιο της οποίας ασκείται έλεγχος όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης. Μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους, η ΕΣΔ συμβάλλει στην ποιότητα των υπηρεσιών των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης, και συνεπώς στην αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ολόκληρη την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Εποπτεία της αγοράς

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς τους. Είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση και τη διενέργεια διεξοδικών ελέγχων για να διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία περί εναρμονίσεως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως, κυρίως, η υγεία ή η ασφάλεια.

Οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σε κάθε κράτος μέλος διασφαλίζουν την εποπτεία των προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση:

 • του ελέγχου συμμόρφωσης με τις απατήσεις ασφάλειας των προϊόντων·
 • της παρακολούθησης των καταγγελιών ή των εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα·
 • του ελέγχου των ατυχημάτων και των βλαβών στην υγεία που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τα προϊόντα αυτά·
 • της επαλήθευσης των διορθωτικών ενεργειών·
 • της παρακολούθησης και της επικαιροποίησης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που αφορούν θέματα ασφάλειας·
 • της παρακολούθησης των κοινοποιήσεων των επικίνδυνων προϊόντων στο RAPEX.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ίδιων και της Επιτροπής και των σχετικών κοινοτικών οργανισμών.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, μέσω του ελέγχου εγγράφων και ενδεχομένως μέσω φυσικών εργαστηριακών ελέγχων και έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς τις αναγκαίες πληροφορίες και να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων για να ασκούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη δέουσα ανεξαρτησία τα εποπτικά τους καθήκοντα.

Όταν οι αρχές εντοπίζουν ένα προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο, ειδοποιούν τους χρήστες λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα. Όταν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε:

 • να τροποποιηθεί το προϊόν στο RAPEX·
 • να ανακληθεί ή να αποσυρθεί το προϊόν·
 • να τροποποιηθεί το προϊόν και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Σε περίπτωση κινδύνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση την απόφασή τους στον σχετικό οικονομικό φορέα και στην Επιτροπή, εκθέτοντας τους ακριβείς λόγους για τους οποίους ελήφθη.

Όσον αφορά τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά, τα κράτη μέλη παρέχουν στις τελωνειακές αρχές τα αναγκαία μέσα, ώστε να διασφαλίζονται οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εικαζόμενος ή πραγματικός, ή σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι τελωνειακές αρχές συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων.

Ορισμένες δραστηριότητες που προβλέπονται για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την Ένωση.

Ο παρών κανονισμός καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 339/93, από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008

2.9.2008

-

ΕΕ L 218, 13.8.2008

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [ΕΕ L 218 της 13.8.2008].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.11.2010

βλέπε και

 • Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας για την αμοιβαία αναγνώριση (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας