RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akkreditering og markedstilsyn

Formålet med denne forordning er at få skabt fælles rammer for de eksisterende infrastrukturer for akkreditering i Den Europæiske Union (EU) for derved at lette de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne. At akkrediteringsinfrastrukturerne fungerer efter hensigten, er en afgørende forudsætning for kontrollen med de organer, der har ansvaret for overensstemmelsesvurdering af produkter og tilsyn med produkter og erhvervsdrivende på det europæiske marked.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr 339/93 (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning tager sigte på at få fastlagt klare regler for, hvordan akkrediteringen af de organer, der har til opgave at vurdere et stof, præparat eller andet forædlet eller ikke forædlet produkt til EU-markedet, skal organiseres og fungere i medlemsstaterne.

Det er vigtigt at sikre et effektivt tilsyn med markedet for at værne om offentlige interesser som f.eks. sikkerhed, arbejdsmiljø, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og sundhed.

Disse regler skal styrke det allerede eksisterende system uden at svække de nugældende regler, bl.a. produktsikkerhedsdirektivet, der generelt har givet gode resultater.

Akkreditering

Nærværende forordning beskriver den europæiske akkrediteringspolitik. Den fastlægger for første gang et fælles juridisk grundlag for akkreditering, og udgør således en fuldstændig, retlig ramme, der regulerer tilrettelæggelsen af akkreditering i Det Europæiske Økonomiske Område (EØO) fra den 1. januar 2010.

Akkreditering anerkendes som den øverste kontrolinstans til kontrol af overensstemmelsesvurderingsorganer, både frivillig og obligatorisk kontrol. Akkrediteringen har intet kommercielt formål for ikke dermed at svække dens værdi og troværdighed.

Akkrediteringen er således tilrettelagt:

 • Der etableres kun et enkelt akkrediteringsorgan pr. EU-land
 • Akkrediteringsorganer og overensstemmelsesvurderingsorganer konkurrerer ikke indbyrdes
 • Akkreditering varetages af offentlige myndigheder
 • Akkrediteringsorganer udøver deres virksomhed uden fortjeneste for øje, og virksomheden udøves objektivt og uvildigt

Det europæiske akkrediteringssamarbejde (EA) (EN) har ansvar for forvaltningen af den peerevaluering, som omfatter kontrol af de nationale akkrediteringsorganers kompetencer og funktionsmåde. Via peerevalueringsmekanismen sikrer EA høj servicekvalitet i de nationale akkrediteringsorganer og dermed gensidig accept af overensstemmelsescertifikater i hele EU og resten af verden.

Markedstilsyn

Medlemsstaterne skal sikre et effektivt tilsyn med deres marked og skal tilrettelægge og gennemføre en grundig kontrol, der sikrer, at de produkter, der er omfattet af Fællesskabets harmoniseringsforskrifter, opfylder de krav, der stilles til beskyttelse af offentlige interesser på bl.a. sundheds- og sikkerhedsområdet.

De kompetente markedstilsynsmyndigheder i hver medlemsstat fører tilsyn med produkter på fællesmarkedet. De skal bl.a. have til opgave at sikre

 • kontrol af overensstemmelse med krav til produkternes sikkerhed
 • opfølgning af klager eller indberetninger vedrørende risici i forbindelse med et produkt
 • overvågning af ulykker og sundhedsskader, der formodes at være forårsaget af disse produkter
 • verifikation af korrigerende foranstaltninger
 • opfølgning og ajourføring af videnskabelig og teknisk viden på sikkerhedsområdet
 • opfølgning på indberetning af farlige produkter i RAPEX.

Medlemsstaterne skal samarbejde og sikre en effektiv informationsudveksling mellem alle landene, Kommissionen og de berørte fællesskabsagenturer.

Markedstilsynsmyndighederne kontrollerer i passende omfang produkternes egenskaber på basis af dokumentation, fysisk kontrol og laboratorieundersøgelser og kan forlange, at de erhvervsdrivende fremlægger alle nødvendige oplysninger, og få adgang til deres lokaler for bedre at kunne varetage sine tilsynsopgaver i fuld uafhængighed.

Når myndighederne har identificeret et produkt, der frembyder en risiko, advarer de brugerne og træffer de fornødne foranstaltninger. Frembyder produktet en alvorlig risiko, drager medlemsstaterne omsorg for,

 • at produktet ændres i RAPEX
 • at produktet tilbagekaldes eller tilbagetrækkes
 • at produktet ændres og risikoen fjernes.

I tilfælde af risiko, skal medlemsstaterne omgående underrette den pågældende erhvervsdrivende samt Kommissionen om sådanne afgørelser, med angivelse af den nærmere begrundelse.

Med hensyn til kontrollen med produkter, der indføres til fællesmarkedet, skal medlemsstaterne tildele toldmyndighederne de nødvendige midler til at sikre en tilstrækkelig kontrol af produkternes sikkerhed, før produkterne frigives til fri omsætning. Såfremt et produkt frembyder en reel alvorlig risiko eller mistænkes herfor, eller de nødvendige ledsagedokumenter mangler, skal toldmyndighederne suspendere frigivelsen af det pågældende produkt.
Markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne samarbejder med henblik på at sikre en effektiv kontrol af produkternes sikkerhed.

Unionen kan finansiere visse aktiviteter, der iværksættes til gennemførelse af denne forordning.

Denne forordning ophæver forordning (EF) nr. 339/93 fra 1. januar 2010.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseTidsfrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 765/2008

2.9.2008

-

EUT L 218 af 13.8.2008

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EØS-relevant tekst) [EUT L 218 af 13.8.2008].

Seneste ajourføring: 17.11.2010

Se endvidere

 • Hjemmesiden for Generaldirektoratet for Erhverv og Industri om gensidig anerkendelse (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top