RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akreditace a dozor nad trhem

Toto nařízení si klade za cíl zavést společný rámec týkající se infrastruktur pro akreditaci uvnitř Evropské unie (EU) a zjednodušit tak pohyb zboží mezi členskými státy. Správné fungování akreditačních infrastruktur je totiž zásadní podmínkou pro zajištění kontroly orgánů pro posuzování shody výrobků, jakož i dozoru nad výrobky a hospodářskými subjekty na evropském trhu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zavést v členských státech jasná pravidla týkající se organizace a provádění akreditací subjektů posuzování shody zpracovaných i nezpracovaných látek, přípravků nebo jiných výrobků určených pro trh Společenství.

Nezbytné je, aby byla zajištěna vysoká úroveň dozoru nad trhem, což umožní vyhovět požadavkům na ochranu obecných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnost.

Tato pravidla posilují již existující systém, aniž by přitom oslabila stávající právní nástroje, mezi něž patří směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, která obecně přinesla dobré výsledky.

Akreditace

Toto nařízení vytváří rámec pro evropskou politiku v oblasti akreditace. Jako první zavádí společný právní základ týkající se akreditace a tím vytváří ucelený právní rámec, jímž se počínaje 1. lednem 2010 upravuje organizace akreditací v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Akreditace je považována za nejvyšší stupeň kontroly řádného fungování služeb posuzování shody, bez ohledu na to, zda je prováděna na povinném nebo dobrovolném základě. Akreditace nemá komerční povahu, aby se nesnižovala její hodnota a důvěryhodnost.

Pro akreditaci platí následující pravidla:

 • v každém z členských států existuje pouze jeden akreditační orgán;

 • Akreditační orgány nepředstavují konkurenci pro subjekty posuzování shody;

 • akreditace představuje činnost veřejné povahy;

 • akreditační orgány působí na neziskovém základě a dodržují zásady nestrannosti a objektivity.

Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) (EN) je odpovědna za řízení vzájemného hodnocení, přičemž provádí kontrolu odborné způsobilosti a fungování vnitrostátních akreditačních orgánů. Prostřednictvím mechanismu vzájemného hodnocení přispívá EA k posílení kvality služeb, které poskytují vnitrostátní akreditační orgány, a díky tomu jsou pak osvědčení o shodě vzájemně přijímána v celé EU i v ostatních zemích světa.

Dozor nad trhem

Členské státy zaručují účinný dozor nad svými trhy. Jsou povinny organizovat a provádět hloubkové kontroly s cílem zajistit, aby výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy Společenství, splňovaly požadavky na ochranu obecných zájmů, zejména zdraví a bezpečnosti.

Dozor nad výrobky na trhu Společenství zajišťují v každém členském státě příslušné orgány dozoru nad trhem. K jejich povinnostem patří:

 • kontrolovat, zda výrobky splňují požadavky týkající se bezpečnosti;

 • sledovat stížnosti nebo zprávy týkající se rizik v souvislosti s výrobky;

 • sledovat nehody a poškození zdraví, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny uvedenými výrobky;

 • kontrolovat provádění nápravných opatření;

 • dále sledovat a aktualizovat vědecké a technické poznatky o otázkách bezpečnosti;

 • sledovat oznámení o nebezpečných výrobcích v rámci systému RAPEX.

Členské státy mají povinnost vzájemně spolupracovat a zajišťovat výměnu informací s Komisí a příslušnými agenturami Společenství.

Orgány dozoru nad trhem provádějí přiměřené kontroly vlastností výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů a fyzických a laboratorních kontrol. Mají právo požadovat, aby hospodářské subjekty poskytly nezbytné informace, a rovněž mohou vstupovat do prostor dotčených hospodářských subjektů, aby mohly zcela nezávisle a co nejlépe plnit svůj úkol, spočívající v provedení dozoru.

Pokud orgány naleznou výrobek, který představuje riziko, varují uživatele přijetím vhodných opatření. Pokud výrobek představuje vážné riziko, členské státy zajistí, aby:

 • byl výrobek změněn v rámci systému RAPEX;

 • byl stažen z oběhu nebo z trhu;

 • byl výrobek změněn a riziko odstraněno.

V případě rizika členské státy neprodleně oznámí své rozhodnutí dotyčnému hospodářskému subjektu a Komisi a uvedou přitom přesné důvody tohoto rozhodnutí.

Pokud jde o kontroly výrobků, které vstupují na trh Společenství, členské státy poskytnou celním orgánům nezbytné prostředky k zajištění vhodných kontrol bezpečnosti výrobků, a to před jejich propuštěním do volného oběhu. V případě předpokládané nebo skutečné existence vážného nebezpečí nebo v případě, že k výrobku není přiložena požadovaná dokumentace, celní orgány pozastaví propuštění daného výrobku do volného oběhu.

Orgány dozoru nad trhem spolupracují s celními orgány s cílem zajistit účinnou kontrolu bezpečnosti výrobků.

Některé z činností, které souvisí s uplatňováním tohoto nařízení, může financovat Unie.

Tímto nařízením se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 765/2008

2. 9. 2008

-

Úř. věst. L 218

ze dne 13. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 218 ze dne 13.8.08).

Poslední aktualizace: 17.11.2010

Viz také

 • Internetová stránka GŘ Podniky a průmysl - vzájemné uznávání (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky