RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intrastatsystemet - statistik över varuhandeln mellan medlemsstater

Europaparlamentet och rådet har antagit en förordning om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna. Förordningen förbättrar insynen och underlättar förståelsen för det nuvarande systemet för insamling av uppgifter (Intrastatsystemet).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91. [Se anknytande rättsakter].

SAMMANFATTNING

Intrastat, som varit i bruk sedan 1993, är ett system som ger tillgång till statistiska uppgifter om avsändande och mottagande av gemenskapsvaror. Tillhandahållandet av statistiska uppgifter är ytterst viktigt för utformandet av unionens politik för den inre marknaden och för analyser av marknaden.

Berörda statistiska uppgifter

Denna förordning förenklar Intrastatsystemet så som det verkställdes 1993, och förbättrar jämförbarheten hos medlemsstaternas statistiska uppgifter. Den inför en gemensam ram för insamling och tillgång till gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna. Med “varuhandeln mellan medlemsstater” avses all förflyttning av varor från en medlemsstat till en annan, och med “varor “all lös egendom inklusive elektrisk ström.

Hantering av register

De nationella myndigheterna skall upprätta och föra ett register över aktörer inom Europeiska unionen (EU) som omfattar avsändare och mottagare. De parter som är skyldiga att lämna uppgifter * för Intrastat är aktörer vars årsomsättning – både avsända och ankommande varor – överstiger en viss summa. Övriga aktörer är undantagna från alla statistiska förpliktelser. Denna summa omdefinieras varje år och bestäms separat för avsända och ankommande varor så att minst en viss minimimängd data samlas in för varje handelsflöde. Man talar om tröskelvärden.

Uppgifter som samlas in inom ramen för Intrastatsystemet.

Uppgiftslämnarna lämnar till de nationella statistikmyndigheterna:

 • det identifikationsnummer som tilldelats den som är skyldig att lämna uppgifter;
 • referensperiod;
 • flöde (mottagande, avsändning);
 • varuslaget identifierat genom ett åttasiffrigt nummer som hör till den kombinerade nomenklaturen;
 • partnermedlemsstat;
 • varornas värde i den nationella valutan;
 • varornas kvantitet i nettovikt (utan förpackning) och en ytterligare enhet (liter, m2, antal enheter…) om relevant;
 • transaktionstyp.

Förenkling av Intrastatsystemet

Förordningen förändrar Intrastatsystemet så att det tar bättre hänsyn till användarnas behov och minskar ansvarsbördan för aktörer inom EU. Medlemsstaterna omdefinierar sina tröskelvärden varje år och sänder summan till Eurostat. Dessa tröskelvärden fastställs för att samla in uppgifter som täcker minst 97 % av värdet av avsända varor och minst 95% av värdet av mottagna varor hon nationella aktörer inom gemenskapen.

Statistisk sekretess

Alla uppgiftslämnare kan begära att uppgifterna omfattas av statistisk sekretess. Efter denna begäran skall de nationella myndigheterna besluta om de statistiska resultat som skulle kunna identifiera uppgiftslämnaren skall spridas eller ifall de behöver förändras så att den statistiska sekretessen inte röjs genom deras spridande.

Överföring av uppgifter till Eurostat

Medlemsstaterna överför månatlig statistik över varuhandel mellan medlemsstaterna till Eurostat.

Medlemsstaterna ska se till att kvaliteten på de uppgifter som överförs uppfyller kraven som gäller för indikatorer och standarder. Statistiken skall uppfylla följande krav:

 • relevans;
 • exakthet;
 • aktualitet;
 • punktlighet;
 • tillgänglighet och tydlighet;
 • jämförbarhet;
 • sammanhang.

Kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstater har i uppgift att biträda kommissionen med tillämpningen av förordningen.

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2005, och den upphäver förordning (EEG) nr 3330/91 från och med samma datum.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Uppgiftslämnare: Fysiska eller juridiska personer som är momsregistrerade i den avsändande eller mottagande medlemsstaten och som deltar i avsändande eller leverans av varor.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 638/2004

27.4.2004

-

EUT L 102, 7.4.2004

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 222/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 31.3.2009

Ändringarna och rättelserna av direktiv (EG) nr 638/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

Senast ändrat den 18.11.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början