RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


System Intrastat – dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi

Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi. Rozporządzenie to zwiększa przejrzystości i ułatwia zrozumienie stosowanego obecnie, zupełnie nowego systemu gromadzenia danych (system Intrastat).

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Intrastat działa od 1993 r. i jest systemem dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych. Dostarczanie statystyk jest niezbędne dla rozwoju europejskiej polityki dotyczącej rynku wewnętrznego i dla analizy rynku.

Statystyki

Niniejsze rozporządzenie upraszcza wersję systemu Intrastat z 1993 r. i poprawia możliwość porównywania danych statystycznych państw członkowskich. Ustanawia wspólne ramy dla gromadzenia i dostarczania wspólnotowych danych statystycznych dotyczących handlu towarami między państwami członkowskimi. Przez „handel towarami między państwami członkowskimi” rozumie się wszelkie przemieszczanie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego, a przez „towary” - wszelkie mienie ruchome, łącznie z prądem elektrycznym.

Zarządzanie rejestrami

Właściwe organy państwowe zakładają rejestr podmiotów wewnątrzwspólnotowych obejmujący nadawców i odbiorców towarów i zarządzają nim. Podmiotami zobowiązanymi * do przekazania informacji dla Intrastat są podmioty, których roczna wartość wysyłek lub przywozów przekracza pewną kwotę. Inne podmioty są zwolnione z obowiązku dostarczenia informacji statystycznych. Kwota ta jest określana co roku osobno dla wysyłek i dla przywozów, aby zebrać minimum danych dotyczących wszelkich przepływów handlowych. Są to tak zwane progi wyłączenia.

Dane gromadzone w systemie Intrastat

Podmioty odpowiedzialne za dostarczenie informacji dostarczają krajowym instytucjom statystycznym następujące dane:

 • numer identyfikacyjny nadany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie informacji,
 • okres referencyjny,
 • rodzaj przepływu (przywóz, wysyłka),
 • towar określony za pomocą ośmiocyfrowego kodu Nomenklatury Scalonej,
 • partnerskie państwo członkowskie,
 • wartość towarów w walucie krajowej,
 • ewentualnie ilość towarów w masie netto (waga bez opakowania) oraz w dodatkowej jednostce (litr, m2, ilość sztuk itp.),
 • rodzaj transakcji.

Uproszczenia w systemie Intrastat

Niniejsze rozporządzenie zmienia system Intrastat, aby lepiej uwzględniać potrzeby użytkowników, jednocześnie zmniejszając obciążenia w zakresie informacji statystycznych nakładane na podmioty gospodarcze UE. Co roku państwa członkowskie określają wartości progowe i podają ich wysokości do Eurostat. Progi te są określane w taki sposób, aby zebrać dane dotyczące przynajmniej 97% wszystkich wysyłek i przynajmniej 95% przywozów krajowych podmiotów wewnątrzwspólnotowych.

Poufność danych statystycznych

Każdy podmiot odpowiedzialny za dostarczenie informacji może wnioskować o zachowanie poufności statystycznej swoich danych. Po takim wniosku organy krajowe podejmują decyzję, czy wyniki statystyczne, które umożliwiałyby identyfikację takiego podmiotu mogą być rozpowszechnione lub też czy należy je zmienić w taki sposób, aby ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych.

Przekazywanie danych Eurostatowi

Państwa członkowskie przekazują Eurostatowi miesięczne dane statystyczne dotyczące handlu towarami między państwami członkowskimi.

Państwa członkowskie zapewniają jakość danych przekazywanych w zgodzie z obowiązującymi normami. Dane statystyczne muszą spełniać następujące kryteria:

 • ważność,
 • dokładność,
 • aktualność,
 • akuratność,
 • dostępność i jasność,
 • porównywalność,
 • spójność.

Komitet ds. Danych Statystycznych odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi ma za zadanie pomagać Komisji w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r. i od tego momentu uchyla rozporządzenie (EWG) nr 3330/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Podmioty odpowiedzialne za dostarczenie informacji: osoby fizyczne lub prawne będące płatnikami VAT w państwie członkowskim wysyłki lub przywozu towarów, które włączone są w wysyłanie lub dostarczanie towarów.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

27.4.2004

Dz.U. L 102 z 7.4.2004

Akt(-) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 222/2009

20.4.2009

Dz.U. L 87 z 31.3.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 638/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony