RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systeem Intrastat - Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten

Het Europees Parlement en de Raad hebben een verordening betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten goedgekeurd. Deze verordening maakt het huidige, destijds geheel nieuwe, systeem voor de gegevensverzameling (systeem Intrastat) doorzichtiger en begrijpelijker.

MAATREGEL

Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het systeem Intrastat wordt sinds 1993 gebruikt voor de levering van statistische informatie over de verzendingen en aankomsten van communautaire goederen. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de ontwikkeling van het EU-beleid op het gebied van de interne markt en voor de analyse van specifieke markten door ondernemingen in de EU.

Toepasselijke statistieken

Deze verordening vereenvoudigt het in 1993 ingevoerde systeem Intrastat en verbetert de vergelijking van statistieken tussen de lidstaten. Het stelt een gemeenschappelijke regeling voor de inzameling en levering van communautaire statistieken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten vast. Met “goederenverkeer tussen de lidstaten” wordt bedoeld elke verplaatsing van een goed van één lidstaat naar een andere, en met “goederen” alle roerende goederen, met inbegrip van elektrische stroom.

Beheer registers

De nationale diensten zorgen voor het aanleggen en beheren van een register van deelnemers aan het Europese (EU) goederenverkeer waarin de afzenders en de geadresseerden worden ingeschreven. De informatieplichtigen * voor Intrastat zijn de deelnemers met een jaarlijks zakencijfer (verzendingen en aankomsten) een bepaalde waarde overschrijdt. Alle andere deelnemers zijn vrijgesteld van elke statistieke verplichting. Deze waarde wordt jaarlijks herzien en afzonderlijk vastgelegd voor de verzendingen en aankomsten zodat er voor elke handelsstroom een minimum aan gegevens wordt ingezameld. Het betreft hier grenswaarden.

In te zamelen gegevens in het kader van het systeem Intrastat

De informatieplichtigen bezorgen de nationale statistische diensten de volgende gegevens:

 • het identificatienummer dat aan de informatieplichtige is toegekend;
 • de referentieperiode;
 • de aard van de beweging (aankomst, verzending);
 • de goederen, geïdentificeerd met een 8-cijferige code volgens de gecombineerde nomenclatuur;
 • de partnerlidstaat
 • de waarde van de goederen in nationale valuta;
 • de hoeveelheid goederen in nettomassa (gewicht zonder verpakking) en bijkomende eenheid (liter, m², aantal stukken …) indien van toepassing;
 • de aard van de transactie.

Vereenvoudiging van het systeem Intrastat

Deze verordening wijzigt het systeem Intrastat om beter rekening te houden met de behoeften van de gebruikers en tegelijk de statistische verplichtingen voor de informatieplichtigen. Ieder jaar herzien de lidstaten de grenswaarde en delen zij hun waarde mee aan Eurostat. Deze drempels worden zo vastgelegd dat er gegevens worden ingezameld voor ten minste 97% van alle verzendingen en ten minste 95% van alle aankomsten van de nationale intracommunautaire handel

Statistische geheimhouding

Iedere informatieplichtige kan een aanvraag indienen tot statistische geheimhouding van zijn/haar gegeven. Naar aanleiding hiervan zullen de autoriteiten beslissen of de statistische resultaten die naar de informatieplichtige zouden kunnen wijzen, verspreid moeten worden of gewijzigd moeten worden zodat de verspreiding van deze gegevens geen afbreuk doet aan de geheimhouding ervan.

Overdracht van de gegevens aan Eurostat

De lidstaten bezorgen Eurostat de maandelijkse statistieken betreffende hun goederenverkeer tussen de lidstaten.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de ingediende gegevens in overeenstemming is met de van kracht zijnde normen. De statistieken moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • gegrondheid;
 • juistheid;
 • actualiteit;
 • nauwkeurigheid;
 • toegankelijkheid en duidelijkheid;
 • vergelijkbaarheid;
 • coherentie.

Bij de uitvoering van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door het comité voor de statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten.

Deze verordening is van toepassing sinds 1 januari 2005. Verordening (EEG) nr. 3330/91 is op die datum ingetrokken.

Sleutelwoorden van de maatregel
 • Informatieplichtigen: natuurlijke of rechtspersonen die in de lidstaat van aankomst of verzending van de goederen btw-plichtig zijn en die bij de verzending of de levering ervan betrokken zijn.

REFERENTIES

MaatregelDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 638/2004

27.4.2004

-

L 102 van 7.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 222/2009

20.4.2009

-

L 87 van 31.3.2009

De reeks wijzigingen en correcties van de verordening (EGG) nr 638/2004 werd in de basistekst aangepast. Deze geconsolideerde versie vormt slechts een communicatiehulpmiddel.

Laatste wijziging: 18.11.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven