RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intrastat-järjestelmä - jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen, joka koskee jäsenvaltioiden väliseen tavarakauppaan liittyviä yhteisön tilastoja. Asetuksella lisätään käytössä olevan tiedonkeruujärjestelmän (Intrastat-järjestelmän) avoimuutta ja helpotetaan sen ymmärtämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Vuodesta 1993 lähtien toiminnassa ollutta Intrastat-järjestelmää käytetään tilastotietojen tuottamiseen lähtevistä ja saapuvista yhteisötavaroista. Tietojen tuottaminen on tärkeää sisämarkkinoihin liittyvien EU:n politiikkojen kehittämisen ja markkinoiden analysoinnin kannalta.

Tilastot

Tässä käsitellyllä asetuksella yksinkertaistetaan vuonna 1993 perustettua Intrastat‑järjestelmää ja parannetaan jäsenvaltioiden tilastojen vertailukelpoisuutta. Siinä annetaan yhteiset puitteet jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen keräämiselle ja tuottamiselle. Jäsenvaltioiden välisellä tavarakaupalla tarkoitetaan kaikkea tavaroiden liikkumista jäsenvaltiosta toiseen ja tavaroilla kaikkia irtaimia tavaroita, myös sähkövirtaa.

Rekisterien hallinnointi

Kansalliset viranomaiset perustavat Euroopan unionin (EU) sisäisten toimijoiden rekisterin, joka sisältää tavaroiden lähettäjät ja vastaanottajat, ja hallinnoivat tätä rekisteriä. Tilastotietojen toimittamisesta * Intrastat‑järjestelmään vastuussa olevat tahot ovat toimijoita, joiden vuotuisen kaupan määrä – lähtevät ja saapuvat tavarat – ylittää tietyn arvon. Muut toimijat on kokonaan vapautettu tilastointivelvoitteista. Kaupan arvo määritellään vuosittain uudelleen ja vahvistetaan erikseen lähteville ja saapuville tavaroille siten, että kutakin kauppavirtaa kohti kerätään tietty vähimmäismäärä tietoja. Näin määritellään ns. vapautuskynnykset.

Intrastat-järjestelmässä kerättävät tiedot

Tilastotietojen toimittamisesta vastaavat tahot toimittavat kansallisille tilastoviranomaisille seuraavat tiedot:

 • tilastotietojen toimittajalle annettu tunnistenumero
 • viitejakso
 • virta (saapuva, lähtevä)
 • tavarat eriteltynä yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisen koodin mukaisesti
 • kauppakumppanina oleva jäsenvaltio
 • tavaroiden arvo kansallisena valuuttana
 • tavaroiden määrä nettomassana (paino ilman pakkausta) ja tarvittaessa lisäyksikköinä (litra, m², kappalemäärä jne.)
 • liiketoimen luonne.

Intrastat-järjestelmän yksinkertaistaminen

Tällä asetuksella muutetaan Intrastat-järjestelmää, jotta voidaan paremmin vastata käyttäjien tarpeisiin ja samalla keventää EU:n sisäisten toimijoiden tilastointivelvoitteita. Jäsenvaltiot vahvistavat vuosittain uudelleen vapautuskynnyksensä ja toimittavat niiden tasosta tiedot Eurostatille. Kynnykset vahvistetaan keräämällä tiedot siten, että ne kattavat vähintään 97 prosenttia EU:n sisäisten kansallisten toimijoiden lähtevien tavaroiden kokonaismäärästä ja vähintään 95 prosenttia heille saapuvien tavaroiden kokonaismäärästä.

Tilastotietojen luottamuksellisuus

Tilastotietojen toimittamisesta vastaavien osapuolten pyynnöstä kyseiset tiedot voidaan säilyttää luottamuksellisina. Pyynnön saatuaan kansalliset viranomaiset päättävät, levitetäänkö sellaisia tilastotietoja, jotka mahdollistavat kyseisen osapuolten tunnistamisen, vai muutetaanko näitä tilastotietoja siten, että niiden levittäminen ei vaikuta tilastotietojen luottamuksellisuuden säilymiseen.

Tietojen toimittaminen Eurostatille

Jäsenvaltiot toimittavat Eurostatille jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat kuukausittaiset tilastot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava toimitettujen tietojen laatu voimassa olevien laatuvaatimusten mukaisesti. Tilastojen on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • relevanssi
 • tarkkuus
 • ajantasaisuus
 • oikea-aikaisuus
 • saatavuus ja selkeys
 • vertailukelpoisuus
 • yhtenäisyys.

Komissiota avustaa tämän asetuksen soveltamisessa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastokomitea.

Tätä asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2005 lähtien, ja sillä kumotaan asetus (ETY) N:o 3330/91 kyseisestä päivämäärästä lähtien.

Säädöksen keskeiset termit
 • Tietojen toimittajat: luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity lähtöjäsenvaltiossa tai määräjäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi ja joka liittyy tavaroiden lähettämiseen tai toimittamiseen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 638/2004

27.4.2004

-

EUVL L 102, 7.4.2004

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 222/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetukseen (ETY) N:o 638/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 18.11.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun