RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Σύστημα Intrastat - Στατιστικές των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ των κρατών μελών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Ο κανονισμός αυτός αυξάνει τη διαφάνεια και διευκολύνει την κατανόηση του νέου συστήματος συλλογής στοιχείων (σύστημα Intrastat) που ισχύει σήμερα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου. [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Σε φάση λειτουργίας από το 1993, το Intrastat είναι το σύστημα παροχής στατιστικής πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τις αποστολές και αφίξεις των κοινοτικών εμπορευμάτων. Η παροχή στατιστικών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν την εσωτερική αγορά και για την ανάλυση των αγορών.

Στατιστικές που καλύπτονται από τον κανονισμό

Ο παρών κανονισμός απλοποιεί το σύστημα Intrastat, που έχει μείνει ίδιο από τη δημιουργία του το 1993, και βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των στατιστικών μεταξύ των κρατών μελών. Θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή και παροχή κοινοτικών στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Με τον όρο «συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών» νοείται κάθε μετακίνηση εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε άλλο, ενώ με τον όρο «εμπορεύματα» νοούνται όλα τα κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαχείριση των μητρώων

Οι εθνικές αρχές εγκαθιστούν και διαχειρίζονται ένα μητρώο οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αποτελούνται από αποστολείς και παραλήπτες αγαθών. Οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών * για την Intrastat είναι οι οικονομικοί φορείς των οποίων το ετήσιο ποσό από το εμπόριο –αποστολές και αφίξεις- είναι κάτω από μία ορισμένη αξία. Η αξία αυτή επαναπροσδιορίζεται ετησίως και καθορίζεται ξεχωριστά για τις αποστολές και τις αφίξεις, ούτως ώστε να συλλέγονται τα ελάχιστα δεδομένα για κάθε εμπορική ροή. Αναφέρονται κατώτατα όρια αποκλεισμού.

Στοιχεία προς συλλογή στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat

Οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών παρέχουν στις εθνικές στατιστικές αρχές τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τον αριθμό αναγνώρισης που χορηγείται στον υπόχρεο παροχής πληροφόρησης·
 • την περίοδο αναφοράς·
 • τη ροή (άφιξη, αποστολή)·
 • το εμπόρευμα, που εντοπίζεται μέσω του οκταψήφιου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας·
 • το κράτος μέλος-εταίρο·
 • την αξία του εμπορεύματος, στο εθνικό νόμισμα·
 • την ποσότητα του εμπορεύματος, σε καθαρή μάζα (βάρος εκτός της συσκευασίας) και συμπληρωματικές μονάδες (λίτρα, m², αριθμός τεμαχίων…), εφόσον χρειάζεται·
 • τη φύση της συναλλαγής.

Απλοποίηση του συστήματος Intrastat

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί το σύστημα Intrastat ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανάγκες των χρηστών ενώ συγχρόνως μειώνονται οι στατιστικές υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη επαναπροσδιορίζουν τα κατώτατα όρια αποκλεισμού τους και διαβιβάζουν τα ποσά τους στην Eurostat. Τα κατώτατα όρια αυτά καθορίζονται ούτως ώστε να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστο το 97% του συνόλου των αποστολών και τουλάχιστον το 95% του συνόλου των αφίξεων των εθνικών ενδοκοινοτικών οικονομικών φορέων.

Στατιστικό απόρρητο

Κάθε υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να ζητήσει τα δεδομένα αυτά να προστατεύονται από το στατιστικό απόρρητο. Μετά την αίτηση αυτή, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν εάν τα στατιστικά αποτελέσματα που καθιστούν εφικτή την έμμεση αναγνώρισή του συγκεκριμένου παρόχου, θα κοινολογηθούν ή αν θα τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Διαβίβαση δεδομένων στην Eurostat

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Eurostat τις μηνιαίες στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι στατιστικές οφείλουν να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • καταλληλότητα·
 • ορθότητα·
 • επικαιρότητα·
 • ακρίβεια·
 • προσβασιμότητα και σαφήνεια·
 • συγκρισιμότητα·
 • συνέπεια.

Η επιτροπή στατιστικών ανταλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών είναι επιφορτισμένη με την παροχή συνδρομής από την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι εφαρμοστέος από 1ης Ιανουαρίου 2005 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 από την ίδια αυτή ημερομηνία.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης
 • Υπόχρεοι παροχής πληροφόρησης: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος αποστολής ή άφιξης των αγαθών, τα οποία εμπλέκονται στην αποστολή ή την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

27.4.2004

-

ΕΕ L 102 της 7.4.2004

Πράξη τροποίησηςΘέση σε ισχύΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 222/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87, 31.3.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 638/2004 έχουν ενσωταθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.11.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας