RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intrastatsystemet - statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en forordning om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne. Forordningen betyder, at dataindsamlingssystemet (Intrastat) bliver mere gennemsigtigt og lettere at forstå.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Intrastatsystemet, der har været i brug siden 1993, er systemet til udarbejdelse af statistikker over forsendelser og modtagelser af fællesskabsvarer. Statistiske oplysninger er vigtige ved udarbejdelsen af EU's politik for det indre marked og for markedsanalyser.

Statistikområde

Nærværende forordning forenkler Intrastatsystemet i forhold til oprettelsen i 1993 og forbedrer sammenligneligheden af statistikkerne medlemsstaterne imellem. Forordningen fastsætter en fælles ramme for indsamling og udarbejdelse af EU-statistikker over vareudvekslingen mellem medlemsstaterne. Ved ”vareudveksling mellem medlemsstaterne” forstås enhver transport af varer fra en medlemsstat til en anden, og ved ”varer” forstås alt flytbart gods, herunder elektrisk strøm.

Registerføring

De nationale myndigheder skal udarbejde og føre et register over erhvervsdrivende med samhandel inden for Den Europæiske Union (EU) omfattende afsendere og modtagere af varer. Oplysningspligtige i forbindelse * med Intrastat er erhvervsdrivende, for hvilke den årlige handel – afsendt eller modtaget – overstiger et bestemt beløb. Øvrige erhvervsdrivende er fritaget for statistikforpligtelser. Beløbet ajourføres årligt og fastsættes særskilt for afsendelser og modtagelse, således at der mindst indsamles en given mængde data for hver varestrøm. Man taler i den forbindelse om fritagelsestærskler.

Data, der indsamles til Intrastatsystemet

De indberetningspligtige indsender følgende data til de nationale myndigheder:

 • den oplysningspligtiges registreringsnummer
 • tidsrummet, for hvilket der indberettes
 • strømmen (modtagelse eller forsendelse)
 • varebetegnelsen i form af en 8-ciffret kode efter den kombinerede nomenklatur
 • partnermedlemsstaten
 • varernes værdi i den nationale møntenhed
 • varernes mængde, nettovægt (vægt uden emballage) og supplerende enhed (liter, m2, stykantal etc.) hvis relevant
 • transaktionens art.

Forenkling af Intrastatsystemet

Forordningen indebærer en ændring af Intrastatsystemet med det formål at tage bedre hensyn til brugernes behov, samtidig med at de statistiske forpligtelser lettes for virksomhederne inden for EU. Medlemsstaterne ajourfører årligt deres fritagelsestærskler og meddeler disse til Eurostat. Tærsklerne fastsættes, således at der indsamles data svarende til mindst 97 % af de samlede afsendte varer og mindst 95 % af de samlede modtagne varer i de nationale virksomheder med intra-EU-handel.

Statistisk fortrolighed

Alle oplysningspligtige kan kræve, at deres data nyder statistisk fortrolighed. Når et sådant krav er fremsat, beslutter de nationale myndigheder, om de statistiske resultater, som kunne muliggøre identifikation af den oplysningspligtige, skal offentliggøres, eller om de skal ændres på en sådan måde, at deres offentliggørelse ikke skader fortroligheden.

Indsendelse af data til Eurostat

Medlemsstaterne indsender månedlige statistikker over udvekslingen af varer mellem medlemsstaterne til Eurostat.

Medlemsstaterne skal sikre, at kvaliteten af de indberettede data er i overensstemmelse med de gældende standarder. Statistikkerne skal opfylde følgende kriterier:

 • relevans
 • nøjagtighed
 • aktualitet
 • rettidighed
 • tilgængelighed og klarhed
 • sammenlignelighed
 • sammenhæng.

Udvalget for Statistikker over Varehandelen mellem Medlemsstaterne skal bistå Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen.

Forordningen er trådt i kraft den 1. januar 2005, og samtidig ophæves forordning (EØF) nr. 3330/91.

Retsaktens nøglebegreber
 • Oplysningspligtige: Fysiske eller juridiske personer, som er momspligtige i forsendelses- eller modtagelsesmedlemsstaten, og som er involveret i forsendelse eller levering af varer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 638/2004

27.4.2004

-

EUT L 102 af 7.4.2004

ÆndringsretsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning /EF) nr. 222/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EØF) nr. 638/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi

Seneste ajourføring: 18.11.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top