RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systém Intrastat – statistiky týkající se obchodu se zbožím mezi členskými státy

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy. Toto nařízení upravuje jedinečný systém sběru dat, který je v současné době zaveden (systém Intrastat), aby byl průhlednější a srozumitelnější.

AKT

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Systém Intrastat byl zaveden v roce 1993; představuje systém pro poskytování statistických informací o odesílání a přijímání zboží Společenství. Poskytování statistik je zásadní pro rozvoj evropských politik týkajících se vnitřního trhu a pro analýzy trhu.

Příslušné statistiky

Toto nařízení zjednodušuje systém Intrastat, který byl zřízen v roce 1993, a zlepšuje srovnatelnost statistik mezi členskými státy. Nařízení vytváří společný rámec pro shromažďování a sestavování statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím mezi členskými státy. „Obchodem se zbožím mezi členskými státy“ se rozumí jakýkoli pohyb zboží z jednoho členského státu do druhého, a „zbožím“ se rozumí veškerý movitý majetek včetně elektrického proudu.

Správa registru

Vnitrostátní orgány vytvoří a spravují registr hospodářských subjektů působících v rámci Evropské unie, skládající se z odesilatelů zboží a příjemců zboží. Strany odpovědné za poskytování informací * pro systém Intrastat jsou ty subjekty, jejichž roční objem obchodování – odeslání nebo přijetí – dosahuje určité hodnoty. Ostatní subjekty jsou osvobozeny od veškerých statistických požadavků. Tato hodnota se stanovuje každý rok zvlášť pro odeslání a přijetí zboží tak, aby se získávala alespoň minimální data za každou oblast obchodování. Nazývá se prahová hodnota.

Údaje shromažďované systémem Intrastat

Strany odpovědné za poskytování informací předávají vnitrostátním statistickým úřadům následujícími údaje:

 • identifikační číslo přiřazené straně odpovědné za poskytování informací;
 • referenční období;
 • směr pohybu (přijetí, odeslání);
 • druh zboží označený osmimístným kódem kombinované nomenklatury;
 • partnerský členský stát;
 • hodnota zboží v národní měně;
 • množství zboží, jeho čistá hmotnost (hmotnost bez obalu) a doplňkové jednotky (litr, m², počet kusů atd.), pokud je to relevantní;
 • povaha transakce.

Zjednodušení systému Intrastat

Toto nařízení upravuje systém Intrastat, aby byly lépe zohledněny potřeby uživatelů spojené se statistickými informacemi, aniž by se dále zvyšovalo zatížení hospodářských subjektů uvnitř Evropské unie. Každý rok členské státy znovu stanovují prahy, pod nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat, a sdělují je Eurostatu. Tyto prahy jsou nastaveny tak, aby se shromažďovaly údaje týkající se alespoň 97 % všech odeslání a alespoň 95 % všech přijetí v rámci Evropské unie.

Důvěrnost statistických údajů

Každý subjekt odpovědný za poskytování informací může požádat o to, aby při nakládání s jeho údaji nedošlo k porušení statistické důvěrnosti. Na základě této žádosti vnitrostátní orgány rozhodnou, zda statistické výsledky, které umožňují identifikaci uvedeného poskytovatele, mají být zveřejněny, nebo mají být upraveny tak, aby jejich zveřejněním nebyla porušena statistická důvěrnost.

Předávání údajů Eurostatu

Členské státy předávají Eurostatu měsíční výsledky svých statistik obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Členské státy musejí zajistit kvalitu předávaných údajů v souladu s platnými normami. Statistiky musejí splňovat určitá kritéria:

 • relevance;
 • přesnost;
 • včasnost;
 • podrobnost;
 • dostupnost a srozumitelnost;
 • srovnatelnost;
 • ucelenost.

Úkolem výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy je pomáhat Komisi při uplatňování tohoto nařízení.

Toto nařízení se použije od 1. ledna 2005 a k uvedenému datu se zrušuje nařízení (EHS) č. 3330/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Klíčové pojmy aktu
 • Strany odpovědné za poskytování informací: fyzické či právnické osoby, které jsou v členském státě odeslání nebo přijetí registrovány k dani z přidané hodnoty a které se podílejí na přepravě nebo dodání zboží.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 638/2004

27. 4. 2004

-

Úř. věst. L 102

ze dne 7. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 222/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87

ze dne 31. 3. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 638/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 18.11.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky