RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produkter med dobbelt anvendelse

Et effektivt fælles system til eksportkontrol af produkter med dobbelt anvendelse er nødvendigt med henblik på at sikre, at Den Europæiske Unions (EU) internationale aftaler og ansvar overholdes, særligt vedrørende ikke-spredning, og at man samtidig sikrer lige konkurrencevilkår for EU's eksportører. Et fælles kontrolsystem vil ligeledes bidrage til at sikre denne type varers frie bevægelighed inden for EU. Nærværende forordning fastlægger derfor en ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit for produkter med dobbelt anvendelse.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Produkter med dobbelt anvendelse er produkter, herunder også software og teknologi, der kan anvendes til både civile og militære formål. Kategorien omfatter alle varer, der kan anvendes til ikke-eksplosiv udnyttelse, og som på nogen måde kan indgå i fremstillingen af atomvåben eller andre nukleare sprænglegemer.

Der kræves en udførselstilladelse for at kunne eksportere et produkt med dobbelt anvendelse fra Den Europæiske Union (EU) til et ikke-EU-land. Bilag I til denne forordning indeholder en liste over produkter med dobbelt anvendelse, der kræver en sådan tilladelse. Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med

 • udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller
 • udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til denne forordning, hvis eksportøren af de kompetente EU-landes nationale myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med

 • militær anvendelse, * og køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo
 • anvendelse som dele eller komponenter i militært udstyr, der er udført af EU uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse.

Hvis en eksportør ved, at de pågældende produkter, der ikke er opført i bilag I, er bestemt til en af de ovennævnte anvendelser, skal han meddele dette til de relevante, kompetente nationale myndigheder, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

Der kræves ligeledes tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter opført i bilag I, hvis mægleren af de kompetente EU-landes nationale myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til udvikling af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Hvis mægleren er bekendt med, at produkterne er eller kan være bestemt til disse anvendelser, skal han informere de nationale myndigheder herom. Kontrol med mæglervirksomhed kan udvides i kraft af den nationale lovgivning til også at omfatte andre situationer.

EU-landenes kompetente myndigheder kan forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse opført i bilag I, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til udvikling af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Kontrol med transit af produkter kan udvides i kraft af den nationale lovgivning til også at omfatte andre situationer.

Et EU-land kan indføre yderligere national lovgivning for at forbyde eller indføre krav om udførselstilladelse for produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I, af hensyn til den offentlige orden og sikkerhed eller af menneskerettighedshensyn.

Udførselstilladelse og tilladelse til mæglervirksomhed

Bilag II i denne forordning fastlægger en generel fællesskabsudførselstilladelse for visse udførsler. For udførsel af alle andre produkter, der kræver tilladelse ifølge denne forordning, vil tilladelse blive tildelt af de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor udføreren har hjemsted.

Tilladelser til mæglervirksomhed i henhold til denne forordning udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor mægleren er hjemmehørende eller har hjemsted. Disse tilladelser udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter, der transporteres mellem to eller flere tredjelande. Tilladelserne, både til udførsel og mæglervirksomhed, skal være gyldige i hele EU.

For at beskytte væsentlige sikkerhedsinteresser kan et EU-land anmode et andet EU-land om ikke at udstede udførselstilladelse eller, hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse, anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med denne forordning afslå at udstede en udførselstilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en udførselstilladelse, de allerede har udstedt. I det tilfælde, eller hvis de beslutter at forbyde transit af produkter med dobbelt anvendelse opført i bilag I, skal de give meddelelse herom til Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige EU-lande. Før de udsteder tilladelse til udførsel eller mæglervirksomhed eller træffer afgørelse om en transit, skal det pågældende EU-land undersøge, om en tilladelse eller transit er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en eller flere andre medlemsstater til en i alt væsentligt identisk transaktion. Hvis sådanne identiske transaktioner foreligger, skal de involverede EU-lande hente råd hos hinanden. Eksportører og mæglere af produkter med dobbelt anvendelse skal føre detaljerede registre eller optegnelser vedrørende deres udførsler og mæglervirksomhed.

Der kræves også tilladelse til overførsel mellem EU-lande af produkter med dobbelt anvendelse opført i denne forordnings bilag IV. EU-landene kan gennemføre supplerende national lovgivning, der udvider kontrollen af overførsel af visse produkter inden for EU.

Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse

Med denne forordning oprettes en koordinationsgruppe for produkter med dobbelt anvendelse under forsæde af en repræsentant for Kommissionen. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til gruppen.

Koordinationsgruppen undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller en repræsentant for en medlemsstat.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse har foretaget.

Dokumentets nøglebegreber
 • militær endelig anvendelse
  1. inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste
  2. anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste
  3. anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 428/2009

27.8.2009

-

EUT L 134, 29.5.2009

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelseGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1232/2011

7.1.2012

-

EUT L 326, 8.12.2011

Seneste ajourføring: 01.03.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top