RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zboží dvojího užití

Účinný společný systém kontrol vývozu zboží dvojího užití je nezbytný proto, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními závazky a povinnostmi Evropské unie (EU), zejména pokud jde o nešíření, a zároveň byly zajištěny rovné podmínky pro vývozce v EU. Existence společného systému kontrol by také přispěla k zavedení volného pohybu takového zboží uvnitř EU. Toto nařízení tedy zavádí režim pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Zboží dvojího užití je zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely. Patří sem veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení.

Pro vývoz zboží dvojího užití z Evropské unie (EU) do jakékoli země mimo EU je nutné vývozní povolení. Příloha I tohoto nařízení obsahuje seznam zboží dvojího užití, které takové povolení vyžaduje. Povolení je nutné také pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, pokud byl vývozce informován příslušnými orgány země EU, ve které je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k užití ve spojení s:

 • vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním; nebo
 • s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést.

Povolení je nutné také pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I tohoto nařízení, pokud byl vývozce informován příslušnými vnitrostátními orgány země EU, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být určeno pro:

 • vojenské konečné použití * a na kupující zemi nebo zemi určení se vztahuje zbrojní embargo; nebo
 • použití jako díly nebo součásti vojenského zboží, které bylo vyvezeno z EU bez povolení nebo v rozporu s povolením.

Pokud si je vývozce vědom, že dané zboží, které není uvedeno v příloze I, je určeno pro některé z výše uvedených účelů, musí informovat příslušné vnitrostátní orgány, které potom rozhodnou, zda je pro daný vývoz nutné povolení.

Pokud jde o zboží uvedené v příloze I, požadují se povolení také pro zprostředkovatelské služby, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými vnitrostátními orgány zemí EU, že dané položky jsou nebo mohou být určeny k výrobě zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů. Pokud si je zprostředkovatel vědom toho, že zboží je nebo může být určeno pro tyto účely, musí informovat vnitrostátní orgány. Tyto kontroly zprostředkování lze rozšířit v rámci vnitrostátních právních předpisů tak, aby se vztahovaly i na další situace.

Příslušné orgány zemí EU mohou zakázat tranzit zboží dvojího užití ze země mimo EU uvedeného v příloze I, pokud toto zboží má být nebo by mohlo být použito vcelku nebo zčásti k výrobě zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů. Tyto kontroly tranzitu lze rozšířit v rámci vnitrostátních právních předpisů tak, aby se vztahovaly i na další situace.

Země EU může zavést další vnitrostátní právní předpisy a zakázat nebo požadovat pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, povolení z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

Vývozní povolení a povolení ke zprostředkovatelským službám

Příloha II tohoto nařízení stanoví pro určité vývozy všeobecné vývozní povolení EU. V případě všech ostatních vývozů podle tohoto nařízení, pro které je vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány země EU, ve které je vývozce usazen.

Povolení pro zprostředkovatelské služby podle tohoto nařízení udělí příslušné vnitrostátní orgány země EU, v níž má zprostředkovatel sídlo nebo je usazen. Tato povolení jsou udělována pro určitá množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více zeměmi mimo EU. Všechna povolení pro vývoz i zprostředkovatelské služby jsou platná pro celou EU.

Na ochranu podstatných bezpečnostních zájmů může země EU požádat jinou zemi EU, aby neudělila vývozní povolení, nebo jestliže již takové povolení bylo uděleno, žádat jeho zrušení, pozastavení, změnu nebo odvolání.

V souladu s tímto nařízením mohou příslušné orgány země zamítnout udělení vývozního povolení a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již udělily. V tomto případě, nebo pokud se rozhodnou zakázat tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, musí informovat Komisi a příslušné orgány ostatních zemí EU. Před udělením vývozního nebo zprostředkovatelského povolení nebo rozhodnutím o tranzitu, musí země EU zjistit, zda podobné transakce byly zamítnuty jinými zeměmi EU. Pokud takové transakce existují, musí příslušné země EU provést vzájemné konzultace. Vývozci a zprostředkovatelé zboží dvojího užití musí vést podrobnou evidenci nebo záznamy o svých vývozech a zprostředkovatelských službách.

Povolení je požadováno také pro přepravu zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV tohoto nařízení mezi zeměmi EU. Země EU mohou provádět další vnitrostátní právní předpisy rozšiřující kontroly na přepravu určitého zboží uvnitř EU.

Koordinační skupina pro dvojí užití

Tímto nařízením se zřizuje Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se používání tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda, nebo zástupce některého členského státu.

Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu zprávu o činnostech, analýzách a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití.

Klíčové pojmy aktu
 • vojenské konečné použití:
  1. zařazení mezi zboží, které je uvedeno na seznamu vojenského materiálu, který vedou země EU;
  2. použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a jeho součástí k vývoji, výrobě nebo údržbě zboží uvedeného na seznamu vojenského materiálu, který vedou země EU;
  3. použití jakýchkoliv nehotových výrobků v závodě na výrobu vojenského materiálu uvedeného na seznamu vojenského materiálu, který vedou země EU.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 428/2009

27. 8. 2009

Úř. věst. L 134 

ze dne 29. 5. 2009

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 1232/2011

7. 1. 2012

Úř. věst. L 326 ze dne 8. 12. 2011

Poslední aktualizace: 01.03.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky