RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Brandsäkerheten i befintliga hotell

Denna rekommendation har som syfte att uppnå en lägsta brandsäkerhetsnivå för hotell i medlemsländerna.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 86/666/EEG av den 22 december 1986 om brandsäkerheten i befintliga hotell [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 384 av den 31.12.1986].

SAMMANFATTNING

Medlemsländerna rekommenderas att se till att det finns bestämmelser för befintliga hotell grundade på principerna i rekommendationen, särskilt:

  • det ska finnas säkra utrymningsvägar som inte är blockerade och som är tydligt markerade;
  • byggnadskonstruktionen ska vara tillräckligt stabil för att personerna i den ska hinna ut och sätta sig i säkerhet;
  • lämpliga larmsystem ska finnas, underhållas och fungera;
  • personalen ska ha fått relevanta instruktioner och lämplig utbildning.

Bilagan i rekommendationen innehåller tekniska riktlinjer om framför allt hotellkonstruktion.

Medlemsländerna rekommenderas att se till att hotellen inspekteras regelbundet.

Medlemsländerna ska informera kommissionen om alla nationella åtgärder som vidtas för att se till att hotellen uppfyller kraven i rekommendationen samt om vilka åtgärder som de har för avsikt att vidta inom den kommande femårsperioden.

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation 86/666/EEG

-

-

EGT L 384, 31.12.1986

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen om tillämpningen av Rådets rekommendation av den 22 december 1986 om brandsäkerhet i befintliga hotell (86/666/EEG) [KOM(2001) 348 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].
Den 27 juni 2001 presenterade kommissionen en rapport om tillämpningen av rådets rekommendation av den 22 december 1986 om brandsäkerheten i befintliga hotell. Kommissionen konstaterar att effekterna av rekommendationen i de olika medlemsländerna är beroende av den skyddsnivå som redan finns och av införlivandet i nationell lagstiftning. De tekniska riktlinjerna i rekommendationen eller minimikriterierna ingår redan i den nationella lagstiftningen eller är mindre omfattande än denna. I vissa medlemsländer har tillämpningen varit begränsad till byggnationen av nya hotell eller till byggnadsarbetet.

Rådets resolution av den 4 maj 1997 om brandsäkerhet i hotell [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 205 av den 25 juli 1994].

Senast ändrat den 22.12.2006

Se även

  • För ytterligare information se webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början