RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Brandsikring af eksisterende hoteller

Denne henstilling sigter mod at fastsætte mindstekrav for brandsikring af samtlige hoteller i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets henstilling 86/666/EØF af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 384 af 31.12.1986].

RESUMÉ

Det henstilles til medlemsstaterne at sikre, at forholdsregler mod brand i hoteller mindst opfylder visse minimumskriterier, navnlig:

  • Der skal forefindes sikre flugtveje, der ikke er blokeret af forhindringer, og som er klart afmærkede
  • Bygningerne skal være holdbare nok til, at der er tilstrækkelig tid til evakuering af alle, som opholder sig der
  • Der skal være installeret advarselssystemer, og de skal være fuldt funktionsdygtige
  • Personalet skal modtage passende instrukser og uddannelse.

Henstillingens bilag indholder tekniske retningslinjer for hotelbygningers konstruktionsmæssige forhold.

Medlemsstaterne rådes til at føre regelmæssigt tilsyn med hoteller.

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de nationale foranstaltninger, der er truffet med henblik på at sikre, at hotellerne overholder ovennævnte krav, og om de foranstaltninger, som de har til hensigt at træffe i løbet af de kommende fem år.

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling 86/666/EØF

-

-

EUT L 384 af 31.12.1986

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beretning om anvendelsen af Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller (86/666/EØF) [KOM(2001) 348 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Kommissionen fremlagde den 27. juni 2001 en beretning om anvendelsen af Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller. Kommissionen konstaterer, at den indvirkning, henstillingen har haft i de forskellige medlemsstater, afhænger af beskyttelsesniveauet på det tidspunkt, hvor henstillingen blev godkendt, og af gennemførelsen i national lovgivning. De tekniske retningslinjer i henstillingen - minimumskriterierne - er allerede opfyldt og overgås undertiden i national lovgivning. I visse medlemsstater anvendes henstillingen kun delvis, nemlig udelukkende i forbindelse med opførelse af nye hoteller eller renoveringsarbejder.

Rådets afgørelse, af 4.5.1997, om brandsikring af hoteller [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 205 af 25.7.1994].

Seneste ajourføring: 22.12.2006

Se endvidere

  • For yderligere informationer Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top