RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Požární bezpečnost ve stávajících hotelích

Cílem tohoto doporučení je definovat minimální úroveň bezpečnosti proti rizikům požáru pro všechny hotely, které se nacházejí v členských státech.

AKT

Council Recommendation 86/666/EEC of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (Official Journal L 384, 31.12.1986) (Doporučení Rady 86/666/EHS ze dne 22. prosince 1986 o bezpečnosti stávajících hotelů proti rizikům požáru)

PŘEHLED

Členským státům se doporučuje, aby zajistily, že stávající hotely budou splňovat ustanovení založená na zásadách obsažených v tomto doporučení, zejména:

  • musí existovat bezpečné únikové cesty, bez překážek a jasně označené;
  • musí být zaručena stabilita budovy přinejmenším tak dlouho, aby ji osoby pobývající uvnitř mohly bezpečně opustit;
  • systémy včasného varování musí být udržovány ve funkčním stavu;
  • personál musí obdržet náležité pokyny a být řádně vyškolen.

Příloha doporučení obsahuje technické pokyny týkající se zejména konstrukčních vlastností hotelů.

Členským státům se doporučuje, aby v hotelích prováděly pravidelné kontroly.

Členské státy musí informovat Komisi o všech vnitrostátních opatřeních, jejichž cílem je zajistit, že hotely budou splňovat požadavky podle tohoto doporučení, a o opatřeních, která hodlají přijmout v příštích pěti letech.

Akt Datum vstupu v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Doporučení 86/666/EHS

Úř. věst. L 384 ze dne 31. 12. 1986

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Report from the Commission on application of the Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (86/666/EEC) (COM(2001) 0348 final – Not published in the Official Journal) (Zpráva Komise o provádění Doporučení Rady ze dne 22. prosince 1986 o bezpečnosti stávajících hotelů proti rizikům požáru (86/666/EHS), KOM(2001) 0348 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Dne 27. června 2001 Komise předložila zprávu o provádění doporučení Rady ze dne 22. prosince 1986 o bezpečnosti stávajících hotelů proti rizikům požáru. Komise konstatuje, že dopad tohoto doporučení na různé členské státy závisí na stávající úrovni ochrany a na provedení do vnitrostátních právních předpisů. Technické pokyny doporučení nebo minimální kritéria už jsou do vnitrostátních právních předpisů zahrnuty, někdy dokonce překonány. V některých členských státech bylo provedení pouze částečné, omezilo se na výstavbu nových hotelů nebo provedení stavebních prací.

Usnesení Rady ze dne 4. 5. 1997 o bezpečnosti hotelů proti rizikům požáru (Úř. věst. C 205 ze dne 25.7.1994)

Poslední aktualizace: 22.12.2006

Viz také

  • Další informace naleznete na stránce Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky