RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetická náročnost budov

Podíl budov na celkové spotřebě energie v Evropské unii (EU) činí 40 %. Snížení spotřeby energie v této oblasti je proto prioritou v rámci cílů souvisejících s energetickou účinností, označovaných „20-20-20“. Tato směrnice v souladu s výše uvedenými snahami obsahuje zásady, jimiž by se členské státy měly v oblasti energetické účinnosti budov řídit.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

PŘEHLED

Účelem této směrnice je podporovat snižování energetické náročnosti budov * a ucelených částí budov.

Metoda výpočtu energetické náročnosti budov

Členské státy mají na celostátní nebo regionální úrovni zavést metodu výpočtu energetické náročnosti budov, která bude zohledňovat určité aspekty, především:

 • tepelné vlastnosti budovy (tepelná kapacita, izolace apod.);
 • zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou;
 • klimatizační zařízení;
 • zabudované zařízení pro osvětlení;
 • vnitřní klimatické podmínky.

V potaz se bere i pozitivní vliv dalších aspektů, k nimž patří například místní podmínky slunečního osvitu, přirozené osvětlení, výroba elektřiny formou kombinované výroby tepla a elektřiny nebo ústřední či blokové vytápěcí a chladicí soustavy.

Stanovení minimálních požadavků

Členské státy mají v souladu s výše uvedenou metodou výpočtu stanovit minimální požadavky v oblasti energetické náročnosti, aby bylo dosaženo optimální úrovně z hlediska nákladů. Úroveň těchto požadavků se každých 5 let přezkoumává.

Při stanovování minimálních požadavků mohou členské státy rozlišovat mezi novými a stávajícími budovami a také mezi různými kategoriemi budov.

Nové budovy musejí tyto požadavky splňovat a před zahájením stavby musí být vypracována studie proveditelnosti týkající se instalace systémů zásobování energií z obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel, ústředních či blokových vytápěcích a chladicích soustav a systémů kombinované výroby tepla a elektřiny.

Snížení energetické náročnosti zaručující splnění minimálních požadavků musí být zajištěno také při větších rekonstrukcích stávajících budov.

Výjimku z plnění minimálních požadavků lze udělit:

 • pro úředně chráněné budovy (například historické budovy);
 • pro budovy užívané jako místa bohoslužeb;
 • pro dočasné stavby;
 • pro obytné budovy, které jsou určeny k využívání na omezenou část roku;
 • pro samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 m2.

Požadavkům na energetickou náročnost je třeba vyhovět také při instalaci, výměně nebo modernizaci technických systémů budov, jako jsou vytápěcí soustavy, systémy pro přípravu teplé vody, klimatizační systémy a rozsáhlé větrací systémy.

Splnění minimálních požadavků na energetickou náročnost, zaručující dosažení optimální úrovně z hlediska nákladů, je nezbytné také při výměně a rekonstrukci těch částí budovy, které jsou součástí jejího pláště a které mají velký vliv na energetickou náročnost tohoto pláště (například okenní rámy).

Tato směrnice důrazně doporučuje zavádět při stavbě a rekonstrukci budov inteligentní systémy měření spotřeby energie v souladu se směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Cíl: budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Od 31. prosince 2020 by všechny nové budovy měly mít téměř nulovou spotřebu energie. Nové budovy užívané a vlastněné veřejnoprávními orgány musejí tyto požadavky splňovat již od 31. prosince 2018.

Komise podporuje zvyšování počtu takových budov zaváděním vnitrostátních plánů, které obsahují:

 • podrobný popis toho, jak členský stát v praxi uplatňuje definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie;
 • průběžné cíle pro snížení energetické náročnosti nových budov do roku 2015;
 • informace o politikách a finančních opatřeních přijatých v zájmu snižování energetické náročnosti budov.

Finanční pobídky a překážky trhu

Členské státy mají vypracovat seznam stávajících a případně navrhovaných nástrojů na podporu snižování energetické náročnosti budov. Tento seznam se každé tři roky aktualizuje.

Certifikáty energetické náročnosti

Členské státy musejí zavést systém certifikace energetické náročnosti budov. Ten musí obsahovat především informace o spotřebě energie v budovách a doporučení, jak snižovat náklady.

V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy musí být v reklamách v komerčních médiích uveden ukazatel energetické náročnosti obsažený v certifikátu energetické náročnosti.

Při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy se tento certifikát předloží potenciálnímu novému nájemci nebo kupujícímu a poté je kupujícímu nebo novému nájemci předán.

V budovách o užitkové podlahové ploše větší než 500 m², které užívá veřejnoprávní orgán, a v budovách o užitkové podlahové ploše větší než 500 m², které často navštěvuje veřejnost, musí být certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti (od 9. července 2015 se tato hraniční hodnota sníží na 250 m²).

Státy mají povinnost zavést systém pravidelné kontroly vytápěcích soustav a klimatizačních systémů v budovách.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice 2002/91/ES (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Klíčové pojmy aktu
 • Energetická náročnost budov: vypočítané nebo změřené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2010/31/EU

8. 7. 2010

9. 7. 2012

Úř. věst. L 153

ze dne 18. 6. 2010

Poslední aktualizace: 17.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky