RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Енергийни характеристики на сградите

На сградния сектор се падат 40 % от общото енергийно потребление на Европейския съюз (ЕС). Намаляването на потреблението на енергия в тази област представлява приоритет в рамките на целите „20-20-20“ по отношение на енергийната ефективност. Настоящата директива се вписва в това намерение, предлагайки линии на поведение за държавите-членки относно енергийните характеристики на сградите.

АКТ

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива цели да насърчи подобряването на енергийните характеристики на сградите * и на обособените части от сградите.

Методика за изчисляване на енергийните характеристики на сградите

Държавите-членки трябва да приемат, на национално или регионално равнище, методика за изчисляване на енергийните характеристики на сградите, които да отчитат определени елементи, а именно:

 • топлинните характеристики на сградите (топлинен капацитет, изолация и т.н.);
 • отоплителната инсталация и инсталацията за гореща вода;
 • климатичните инсталации;
 • вградената осветителна инсталация;
 • вътрешните климатични условия.

Положителното влияние на други аспекти, като местното слънцегреене и изложение, естественото осветление, електрическата енергия, произведена чрез комбинирано производство, и колективните или централните отоплителни и охладителни инсталации също се взема под внимание.

Определяне на минимални изисквания

Държавите-членки трябва да въведат, съгласно споменатата по-горе методика за изчисление, минимални изисквания относно енергийните характеристики, с цел постигане на оптимални равнища на разходи. Тези изисквания се преразглеждат на всеки 5 години.

При определяне на изискванията държавите-членки могат да направят разграничение между нови и съществуващи сгради, както и между различните категории сгради.

Новите сгради трябва да са съобразени с изискванията, като преди започване на строежа да бъде разгледана и взета предвид техническата осъществимост по отношение на инсталирането на системи за използване на енергия от възобновяеми източници, топлинни помпи, колективни или централни отоплителни и охладителни инсталации и системи за комбинирано производство.

При извършване на ремонт на съществуващи сгради трябва да бъдат приложени подобрени енергийни характеристики, което да гарантира изпълнение на минималните изисквания.

Минималните изисквания може да не се прилагат за:

 • официално защитените сгради (например историческите сгради);
 • сградите, използвани с религиозна цел;
 • временните постройки;
 • жилищните сгради, предназначени за използване за ограничен период от време през годината;
 • обособените сгради с полезна разгъната застроена площ, по-малка от 50 м2.

Когато са наскоро инсталирани, заменени или модернизирани, техническите сградни инсталации, като отоплителни инсталации, инсталации за топла вода, климатични инсталации и големите вентилационни инсталации, също трябва да отговарят на изискванията по отношение на енергийните характеристики.

Сградните компоненти, които съставляват част от външните ограждащи елементи на сградата и които оказват съществено въздействие върху енергийните характеристики на тези елементи (например рамки на прозорци), също трябва да отговарят на минималните изисквания по отношение на енергийните характеристики, когато биват подменяни или модернизирани, с цел постигане на равнища на оптимални разходи.

По отношение на строителството и ремонта на сгради, настоящата директива решително насърчава монтажа на интелигентни системи за измерване на енергопотреблението, съгласно Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Цел: сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия

От 31 декември 2020 г. всички нови сгради трябва да имат близко до нулево нетно потребление на енергия. Новите сгради, които се обитават и са собственост на публичните органи, трябва да отговарят на същите критерии след 31 декември 2018 г.

Комисията насърчава увеличаването на броя сгради от този тип чрез въвеждане на национални планове, които съдържат:

 • описание на начина, по който държавата-членка прилага определението за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия;
 • междинни цели, насочени към подобряване на енергийните характеристики на новите сгради до 2015 г.;
 • информация за политиките и финансовите мерки приети с цел насърчаване на подобряването на енергийните характеристики на сградите.

Търговски стимули и финансови пречки

Държавите-членки трябва да съставят списък със съществуващи и потенциални инструменти, чиято цел е насърчаване на подобряването на енергийните характеристики на сградите. Този списък се актуализира на всеки три години.

Сертификати за енергийни характеристики

Държавите-членки трябва да внедрят система за сертифициране на енергийните характеристики на сградите. Последната съдържа именно информация за енергопотреблението на сградите, както и препоръки, свързани с намаляване на разходите.

Когато сграда или обособена част от сграда е обявена за продажба или за отдаване под наем, показателят за енергийните характеристики от сертификата за енергийни характеристики трябва да бъде отбелязан в търговските реклами в медиите.

По време на строителството, продажбата или отдаването под наем на сграда или обособена част от сграда, този сертификат трябва да бъде показан на новия наемател или евентуален купувач и да бъде предоставен на купувача или на новия наемател.

Относно сградите, при които обща площ повече от 500 м² е заета от публичен орган и чести посещавани сгради с обща площ по-голяма от 500 м², сертификатът за енергийна ефективност трябва да бъде изложен на видно място (на 9 юли 2015 г. този праг ще бъде намален на 250 м²).

Държавите са длъжни да въведат система за редовен контрол на отоплителните и климатичните инсталации на сградите.

Настоящата директива отменя Директива 2002/91/ЕО (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Ключови думи на акта
 • Енергийни характеристики на сградите: изчислено или измерено количество електроенергия, необходимо за удовлетворяване на нуждите от електроенергия, свързани с обичайното използване на сградата, което включва енергия, използвана за осигуряване на отопление, охлаждане, вентилация, топла вода и осветление.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Директива 2010/31/ЕС

8.7.2010 г.

9.7.2012 г.

ОВ L 153 от 18.6.2010 г.

Последна актуализация: 17.09.2010
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата