RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 22 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocidi

Ta uredba usklajuje veljavne predpise Evropske unije (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi. Določa tudi izdajo dovoljenj Unije za biocidne proizvode, na podlagi kateri se ti proizvodi smejo dati neposredno v promet na celotnem trgu EU brez potrebe po pridobitvi posebnih nacionalnih dovoljenj ali vzajemnem priznavanju.

AKT

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

POVZETEK

Ta uredba se uporablja za:

 • biocidne proizvode *,
 • izdelke in materiale, tretirane * z biocidnimi proizvodi,
 • aktivne snovi.

Seznam zadevnih proizvodov je na voljo v Prilogi V k Uredbi.

Pogoji za izdajo dovoljenja za biocidne proizvode

Za izdajo dovoljenja za biocidne proizvode morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • aktivne snovi so odobrene za zadevno vrsto proizvoda,
 • biocidni proizvod je tedaj, ko se uporablja, kot je dovoljeno, dovolj učinkovit in nima nesprejemljivih učinkov na ciljne organizme, na zdravje ljudi ali živali ali na okolje,
 • fizikalne in kemijske lastnosti proizvoda so sprejemljive za uporabo in prevoz proizvoda,
 • če je ustrezno, so za aktivne snovi v biocidnem proizvodu določene najvišje mejne vrednosti ostankov za hrano in krmo,
 • pri uporabi nanomaterialov v proizvodu je posebej ocenjeno tveganje za zdravje ljudi, zdravje živali in okolje.

Aktivna snov se odobri za začetno obdobje največ 10 let, če se lahko pričakuje, da vsaj en biocidni proizvod, ki to aktivno snov vsebuje, izpolnjuje zgoraj navedena merila.

Nacionalno dovoljenje in vzajemno priznavanje

Uredba določa usklajene postopke za izdajo dovoljenj za biocidne proizvode v EU. Ko je prvo dovoljenje izdano v eni državi EU, vlagatelj lahko zaprosi, da navedeno dovoljenje priznajo tudi druge države EU. Dovoljenje se izda pod popolnoma enakimi pogoji.

Dovoljenje Unije

S centraliziranim postopkom izdaje dovoljenja bo izdano dovoljenje Unije, ki industriji omogoča dajanje biocidnih proizvodov neposredno na celoten trg EU brez potrebe po pridobitvi posebnih nacionalnih dovoljenj ali izvajanju postopka vzajemnega priznavanja. To centralizirano dovoljenje je prostovoljno. Če vlagatelj iz kakršnega koli razloga dovoljenja Unije ne želi, lahko namesto zanj zaprosi za nacionalno dovoljenje in, če je primerno, vzajemno priznavanje navedenega dovoljenja v drugih državah EU.

Poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja

Nekateri biocidni proizvodi izpolnjujejo pogoje za poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu so na seznamu iz Priloge I k tej uredbi in izpolnjujejo v njej navedene omejitve,
 • biocidni proizvod ne vsebuje nobene nevarne snovi ali nanomaterialov,
 • biocidni proizvod je dovolj učinkovit,
 • za ravnanje z biocidnim proizvodom in njegovo predvideno uporabo ni potrebna osebna zaščitna oprema.

Če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, mora vlagatelj oddati vlogo Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), ki določi pristojni organ, ki bo vlogo ocenil.

Biocidni proizvod, za katerega je bilo izdano dovoljenje v zgoraj navedenem poenostavljenem postopku, je lahko dostopen na trgu v vseh državah EU brez vzajemnega priznavanja. Vendar pa mora imetnik dovoljenja obvestiti vsako državo EU najpozneje 30 dni, preden da proizvod v promet na ozemlju te države. Na oznaki proizvoda mora uporabiti uradni jezik ali jezike te države, razen če ta država določi drugače.

Tretirani izdelki

Ta uredba razširja področje uporabe glede na prejšnjo zakonodajo o biocidih in obsega tudi izdelke, ki so tretirani ali ki vsebujejo biocidni proizvod. Izdelki se lahko tretirajo samo z aktivnimi snovmi, ki so v EU odobreni za ta namen. Proizvajalci in uvozniki tretiranih izdelkov morajo označiti proizvode, kadar:

 • je podana navedba glede biocidnih lastnosti tretiranega izdelka,
 • pogoji za odobritev aktivne snovi, ki se uporablja za tretiranje izdelka, zahtevajo opredelitev posebnih določb za označevanje, da bi se zaščitilo javno zdravje ali okolje.
KLJUČNI IZRAZI, UPORABLJENI V AKTU
 • Biocidni proizvodi: kakršna koli snov ali zmes, namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.
 • Tretirani izdelek: kakršna koli snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebuje.

REFERENCE

Akt Začetek veljavnosti Rok prenosa v državah članicah Uradni list

Uredba Sveta (ES) št. 528/2012

17.7.2012

-

UL L 167, 27. 6. 2012

Zadnja posodobitev: 18.01.2013

Glejte tudi

 • Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o Uredbi o biocidih (EN).
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh