RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 22 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biotsiidid

Käesolev määrus ühtlustab olemasolevaid Euroopa Liidu (EL) eeskirju biotsiidide turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise kohta. Sellega luuakse biotsiididele ka liidu luba, mis lubab lasta tooteid otse kogu ELi turule ilma eraldi riiklike lubade või vastastikuse tunnustamise vajaduseta.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist.

KOKKUVÕTE

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

 • biotsiidid *;
 • tooted ja materjalid, mida on töödeldud * biotsiididega;
 • toimeained.

Asjaomaste toodete loetelu leiab määruse V lisast.

Biotsiididele loa andmise tingimused

Biotsiididele loa andmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • toimeained on asjakohaste tooteliikide puhul heaks kiidetud;
 • kui biotsiidi kasutatakse vastavalt loale, siis on see piisavalt tõhus, ei avalda vastuvõetamatut mõju sihtorganismidele, inimeste ja loomade tervisele ega ka keskkonnale;
 • toote füüsikalisi ja keemilisi omadusi peetakse sobivaks, et toodet asjakohaselt kasutada ja transportida;
 • vajaduse korral on kehtestatud biotsiidis sisalduvate toimeainete jääkide piirnormid toidus ja söödas;
 • tootes nanomaterjalide kasutamise korral on eraldi hinnatud selle ohtlikkust inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Toimeaine kiidetakse heaks esialgu kuni kümneks aastaks, kui vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava biotsiidi puhul võib eeldada vastavust eeltoodud kriteeriumidele.

Riiklik luba ja vastastikune tunnustamine

Määrus näeb ette biotsiididele loa andmise ühtlustatud menetluse ELis. Kui ELi liikmesriik on esmakordse loa andnud, võib taotleja paluda selle loa tunnustamist muude liikmesriikide poolt. Luba antakse samadel tingimustel.

Liidu luba

Tsentraliseeritud loa andmise menetlusest tulenev liidu luba võimaldab ettevõtjatel lasta biotsiide otse kogu ELi turule ilma vajaduseta hankida eraldi riiklikke lube või viia läbi vastastikuse tunnustamise menetlus. Kõnealune tsentraliseeritud loa andmine on vabatahtlik ja kui taotleja pole mis tahes põhjusel liidu loast huvitatud, võib ta selle asemel taotleda riiklikku luba ja vajadusel selle loa vastastikust tunnustamist teistes liikmesriikides.

Loa andmise lihtsustatud menetlus

Teatud biotsiidide puhul võib taotleda luba lihtsustatud menetluse korras, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • kõik biotsiidis sisalduvad toimeained on kantud käesoleva määruse I lisasse ja vastavad kõikidele kõnealuses lisas sätestatud piirangutele;
 • biotsiid ei sisalda probleemseid aineid ega nanomaterjale;
 • biotsiid on piisavalt tõhus;
 • toote käitlemine ja selle kavandatav kasutamine ei nõua isikukaitsevahendite kasutamist.

Kui eespool loetletud tingimused on täidetud, esitavad taotlejad taotluse Euroopa Kemikaaliametile (ECHA), märkides pädeva asutuse nime, kelle nad pakuvad taotlust hindama.

Eespool kirjeldatud lihtsustatud menetluse alusel loa saanud biotsiidid võib teha kättesaadavaks kõigi liikmesriikide turul ilma loa vastastikuse tunnustamise vajaduseta. Siiski peab loaomanik teavitama iga liikmesriiki hiljemalt 30 päeva enne biotsiidi turulelaskmist kõnealuses riigis. Toote märgistusel tuleb kasutada selle liikmesriigi ametlikku keelt või ametlikke keeli, kui liikmesriik ei näe ette teisiti.

Töödeldud tooted

Käesolev määrus laiendab varasemate õigusaktide reguleerimisala, hõlmates nüüd ka tooteid, mida on töödeldud biotsiididega või mis sisaldavad biotsiide. Tooteid tohib töödelda ainult toimeainetega, mis on selleks otstarbeks ELis heaks kiidetud. Töödeldud toodete valmistajad ja importijad on kohustatud tooted märgistama, kui:

 • väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidi omadusi;
 • toote töötlemiseks kasutatud toimeaine heakskiitmisega seotud tingimustes on märgistusele erinõudeid inimeste tervise või keskkonna kaitseks.
ÕIGUSAKTI PÕHIMÕISTED
 • Biotsiid: mis tahes aine või segu, mille kasutamise eesmärk on kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine mis tahes muude vahenditega peale puhtfüüsikaliste või -mehhaaniliste toimingute.
 • Töödeldud toode: mis tahes aine, segu või toode, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või mis sisaldab tahtlikult üht või mitut biotsiidi.

VIITED

Akt Jõustumine Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 528/2012

17.7.2012

ELT L 167, 27.6.2012

Viimati muudetud: 18.01.2013

Vt ka:

 • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni biotsiide käsitleva määruse veebisaidilt (EN).
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles