RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocidní přípravky

Toto nařízení harmonizuje stávající právní předpisy Evropské unie (EU) pro dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Také zavádí povolení Unie pro biocidní přípravky, na jehož základě mohou být tyto produkty přímo uváděny na celý trh EU bez nutnosti jednotlivých vnitrostátních povolení nebo vzájemného uznávání.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na:

 • biocidní přípravky *;
 • předměty a materiály ošetřené * biocidními přípravky;
 • účinné látky.

Seznam dotčených přípravků je v Příloze V nařízení.

Podmínky pro povolování biocidních přípravků

Pro povolení biocidních přípravků musejí být splněny tyto podmínky:

 • účinné látky se schvalují pro příslušný typ přípravku;
 • biocidní přípravek v případě, že je používán v souladu s povolením, je dostatečně účinný, nemá nepřijatelné účinky na cílové organismy, na zdraví lidí nebo zvířat ani na životní prostředí;
 • fyzikální a chemické vlastnosti biocidního přípravku se považují za přijatelné pro účely příslušného použití a přepravy přípravku;
 • v příslušných případech byly stanoveny maximální limity reziduí pro potraviny a krmiva, pokud jde o účinné látky obsažené v biocidním přípravku;
 • pokud jsou v daném přípravku použity nanomateriály, rizika pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí se posuzují zvlášť.

Účinná látka se schvaluje na počáteční dobu nepřesahující 10 let, jestliže alespoň u jednoho biocidního přípravku, který tuto účinnou látku obsahuje, lze očekávat, že splňuje výše uvedená kritéria.

Vnitrostátní povolování a vzájemné uznávání

Nařízení stanovuje harmonizované postupy povolování biocidních přípravků v EU. Jakmile je přípravek povolen v jednom členském státě EU, může žadatel požádat o uznání povolení v ostatních členských státech EU. Povolení se uděluje za stejných požadavků a podmínek.

Povolení Unie

Centralizovaným postupem povolování (registrace) se zavádí povolení Unie, na jehož základě lze uvádět biocidní přípravky přímo na celý trh EU bez nutnosti získávat jednotlivá vnitrostátní povolení nebo procházet postupem vzájemného uznávání. Toto centralizované povolení je dobrovolné, a pokud o něj žadatel z jakéhokoli důvodu nemá zájem, může žádat o vnitrostátní povolení a případně o vzájemné uznávání tohoto povolení v jiných členských státech.

Zjednodušený postup povolování

U některých biocidních přípravků lze žádat o povolení podle zjednodušeného postupu povolování, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • všechny účinné látky obsažené v biocidním přípravku jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení a vyhovují všem omezením stanoveným v uvedené příloze;
 • biocidní přípravek neobsahuje žádnou látku vzbuzující obavy ani žádné nanomateriály;
 • biocidní přípravek je dostatečně účinný;
 • manipulace s biocidním přípravkem ani použití, k němuž je určen, nevyžadují osobní ochranné prostředky.

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, předloží žadatel žádost Evropské chemické agentuře (ECHA) a uvede název příslušného orgánu členského státu, který by měl žádost vyhodnotit.

Biocidní přípravek povolený zjednodušeným postupem lze dodávat na trh ve všech členských státech EU bez nutnosti vzájemného uznávání. Držitel povolení však učiní oznámení každému členskému státu nejpozději 30 dní před uvedením biocidního přípravku na trh na území tohoto členského státu. Pro označení přípravku se použije úřední jazyk či jazyky tohoto členského státu, nestanoví-li dotyčný členský stát jinak.

Ošetřené předměty

Toto nařízení rozšiřuje oblast působnosti předchozích právních předpisů o biocidních přípravcích, protože nově postihuje předměty, které byly ošetřeny biocidními přípravky nebo které tyto přípravky obsahují. Předměty mohou být ošetřeny pouze těmi aktivními látkami, které byly schváleny pro tento účel v EU. Výrobci a dovozci ošetřených předmětů mají povinnost označit přípravky, pokud:

 • bylo učiněno prohlášení, že ošetřený předmět má biocidní vlastnosti;
 • podmínky související se schválením účinné látky použité při ošetření předmětu vyžadují zvláštní opatření pro označování se zřetelem na ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí.
KLÍČOVÉ POJMY AKTU
 • Biocidní přípravky: jakákoli látka nebo směs určená k ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením.
 • Ošetřený předmět: jakákoli látka, směs nebo předmět, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které takový přípravek nebo více takových přípravků záměrně obsahují.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 528/2012

17. 7. 2012

Úř. věst. L 167 ze dne 27. 6. 2012

Poslední aktualizace: 18.01.2013

Viz také

 • Další informace naleznete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných právním předpisům o biocidních přípravcích (EN).
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky