RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gödsel

Europeiska unionen (EU) fastställer regler om utsläppande på marknaden av gödselmedel, dvs. de villkor som ska gälla för såväl beteckningen "EG-gödselmedel" samt regler som gäller märkning och förpackning av dessa gödselmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) samlar de regler som gäller för gödselmedel i en enda text för att säkerställa en enhetlig tillämpning av mycket tekniska bestämmelser.

EG-gödselmedel

Förordningen gäller endast minerala gödselmedel som består av ett eller flera näringsämnen för växter (eller gödselmedelsblandningar).

Sådana gödselmedel som finns i bilaga I och som uppfyller bestämmelserna som fastställs i denna förordning får använda beteckningen "EG-gödselmedel". Listan över de olika typerna av gödselmedel godkända på den europeiska marknaden kan kompletteras. För detta ska tillverkaren lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten i sitt land och upprätta en teknisk dokumentation som hänför sig till gödselmedlets egenskaper. Ansökan skickas sedan till kommissionen, som godkänner eller tillbakavisar tillverkarens ansökan.

Alla gödselmedel som har beteckningen ”EG-gödselmedel” kan det röra sig fritt på den europeiska marknaden. Medlemsländerna kan inte förhindra eller begränsa deras utsläppande på marknaden, utom om det anser att gödselmedlet utgör en hälsofara för människor, djur eller miljön. I detta fall dras produkten då tillfälligt tillbaka från marknaden tills en studie genomförs på EU-nivå för att utröna huruvida risken är välgrundad.

Lagstadgade krav

En gödselmedelstyp har beteckningen ”EG-gödselmedel” endast om:

  • den inte har någon negativ effekt på människors och djurs hälsa samt växter och miljön under normala användningsförhållanden;
  • den är effektiv;
  • det finns lämpliga provtagnings- och analysmetoder.

I förordningens bilaga fastställs dessutom de minsta halterna av näringsämnen som krävs för varje gödselmedelstyp (kväve- och fosforhalt osv.).

I förordningen föreskrivs ett visst antal obligatoriska uppgifter som måste visas på gödselmedlets förpackning och märkning. Det gäller i synnerhet beteckningen ”EG-gödselmedel”, upplysningar som hänför sig till beskrivningen av näringsämnen och mikronäringsämnen, information om tillverkaren samt, vid behov, upplysningar om blandning av gödselmedel. Vissa valfria upplysningar föreslås också, som särskilda anvisningar om användning, förvaring och hantering av gödselmedel.

Förordningen harmoniserar regler om märkning och förpackning inom EU. Dessa regler handlar bl.a. om uppgifter som rör halter av olika näringsämnen. Ämnesinnehållet kan anges på flera sätt. Fosfathalten kan till exempel uttryckas i grundämnes- eller i oxidform.

Bestämmelser för särskilda typer av gödselmedel

Förordningen innehåller detaljerade tekniska bestämmelser om tillämpningsområde, deklaration, identifikation och förpackning av fyra typer av gödselmedel:

  • oorganiska gödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen: Det gäller huvudnäringsämnen som tillhandahålls i mycket stora kvantiteter för plantornas tillväxt, dvs. kväve, fosfor och kalium;
  • oorganiska gödselmedel som innehåller sekundära näringsämnen: I detta fall gäller det kalcium, magnesium, natrium och svavel;
  • oorganiska gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen: Dessa gödselmedel ska innehålla minsta halt av näringsämnen som bor, kobolt, koppar, järn, mangan etc;
  • ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt: Med hänsyn till att dessa ämnen är farliga innehåller förordningen kompletterande åtgärder, som ett detonationssäkerhetsprov som beskrivs i bilaga III i denna förordning.

Kontroller

Medlemsländerna kan utföra officiella kontroller för att pröva överensstämmelsen för gödselmedel som har beteckningen "EG-gödselmedel". Kontrollerna ska genomföras av laboratorier som utses i varje medlemsland enligt ett enhetligt förfarande som beskrivs i bilagorna till förordningen.

I kontrollsyfte är tillverkarna skyldiga att föra register över "EG-gödselmedlens" ursprung så länge som gödselmedlet levereras till marknaden.

Medlemsländerna ska fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

Genomförandet på unionsnivå

I genomförandet av denna förordning ska kommissionen biträdas av en kommitté som ska bestå av företrädare för medlemsländerna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2003/2003

11.12.2003
(11.6.2005 när det gäller artiklarna 8 och 26)

-

EUT L 304, 21.11.2003

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Beslut 2006/348/EG [EUT L 129, 17.5.2006].
Undantaget gäller högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel som anmälts av Republiken Finland.

Beslut 2006/349/EG [EUT L 129, 17.5.2006].
Undantaget gäller högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel som anmälts av Republiken Österrike.

Anknytande rättsakt(er) Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2003/2003 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 22.03.2013
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början